Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ajutoarele de minimis pentru serviciile de interes economic general

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ajutoarele de minimis pentru serviciile de interes economic general

Acest regulament completează norma generală de minimis privind ajutoarele de stat şi prevede un plafon mai mare pentru întreprinderile care prestează servicii de interes economic general.

ACT

Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general.

SINTEZĂ

Articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) stabileşte măsurile care reprezintă ajutoare de stat. Conform unui principiu general prevăzut la articolul 108 alineatul (3) din TFUE, ajutoarele de stat trebuie notificate Comisiei Europene, pentru ca aceasta să evalueze compatibilitatea lor cu piaţa internă. Articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 994/98 al Consiliului îi permite Comisiei să adopte, printr-un regulament, o normă de minimis, conform căreia ajutoarele cu o valoare mică nu sunt considerate ajutoare de stat, fiindcă nu afectează concurenţa şi/sau schimburile comerciale între statele membre ale UE; prin urmare, acestea nu trebuie notificate în temeiul articolului 108 alineatul (3) din TFUE.

Acest regulament completează Regulamentul general de minimis [Regulamentul (CE) nr. 1998/2006] al Comisiei şi se aplică pentru ajutoarele acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general. Astfel de ajutoare nu trebuie notificate în cazul în care valoarea totală a ajutorului de minimis acordat unei întreprinderi care prestează servicii de interes economic general nu depăşeşte 500 000 EUR pe o perioadă de trei ani fiscali şi dacă se respectă condiţiile privind cumularea. În schimb, plafonul stabilit în Regulamentul general de minimis este de doar 200 000 EUR.

Monitorizare

În cazul în care un stat membru intenţionează să acorde un ajutor de minimis în temeiul acestui regulament, trebuie să informeze în scris întreprinderea vizată cu privire la:

  • valoarea potenţială a ajutorului;
  • serviciul de interes economic general pentru care se acordă ajutorul;
  • caracterul de minimis al acestuia.

Înainte de acordarea ajutorului, statul membru trebuie să obţină o declaraţie scrisă sau în format electronic de la întreprinderea în cauză, cu privire la orice alte ajutoare de minimis primite în temeiul acestui regulament sau în temeiul altor regulamente de minimis în ultimii doi ani fiscali şi în anul fiscal în curs. Statul membru trebuie să verifice ca noua valoare a ajutorului acordat întreprinderii să nu depăşească plafonul total al ajutorului de minimis stabilit la 500 000 EUR.

Statele membre pot, de asemenea, să înfiinţeze un registru central pentru toate ajutoarele de minimis acordate pe teritoriul lor.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare - Data expirării

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (UE) nr. 360/2012

29.4.2012 - 31.12.2018

-

JO L 114 din 26.4.2012

Ultima actualizare: 14.01.2013

Top