Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Profesiile din sectorul maritim: reexaminarea cadrului social de reglementare

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Profesiile din sectorul maritim: reexaminarea cadrului social de reglementare

Comisia Europeană îşi propune să crească atractivitatea sectorului maritim european pentru lucrători, fără a aduce atingere competitivităţii acestuia. Comisia examinează legislaţia comunitară actuală pentru a identifica excluderile sau derogările privind lucrătorii din sectorul maritim şi pentru a determina în ce măsură sunt necesare acţiuni în acest sens. Aceasta lansează o primă fază de consultare a partenerilor sociali cu privire la direcţia pe care ar putea-o adopta acţiunea comunitară.

ACT

Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor din 10 octombrie 2007, intitulată „Reexaminarea cadrului social de reglementare în perspectiva unor locuri de muncă mai multe şi mai bune pentru profesiile din sectorul maritim din UE (prima fază de consultare a partenerilor sociali la nivel comunitar în conformitate cu articolul 138 alineatul (2) din Tratat)” [COM(2007) 591 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

În prezent, sectorul maritim evoluează într-un context marcat de o puternică globalizare. Aceasta a determinat elaborarea unui corpus consistent de convenţii şi standarde internaţionale pentru sectorul maritim.

Uniunea Europeană (UE) sprijină ferm eforturile şi iniţiativele care vizează consolidarea reglementărilor internaţionale, cum sunt convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM) (EN) (ES) (FR) privind munca în domeniul maritim (EN) (ES) (FR) (2006) şi munca în domeniul pescuitului (EN) (ES) (FR) (2007).

Comisia caută să promoveze ratificarea (autorizată prin Decizia 2007/431/CE a Consiliului) şi aplicarea acestor standarde internaţionale în vederea completării politicilor interne şi externe ale UE.

Legislaţia europeană în domeniul social

Cadrul social de reglementare al UE prevede o serie de excluderi şi derogări pentru profesiile din sectorul maritim. Pot exista patru situaţii, şi anume:

  • neexcluderea (lipsa unor dispoziţii specifice în cadrul instrumentelor generale);
  • legislaţia specifică sau instrumentele generale care conţin dispoziţii specifice;
  • posibilitatea ca statele membre să prevadă excluderi în legislaţia naţională cu ocazia transpunerii directivelor generale. Această situaţie se referă la directivele 2002/74/CE, 94/45/CE şi 2002/14/CE;
  • excluderea din domeniul de aplicare. Este cazul directivelor 98/59/CE, 2001/23/CE şi 96/71/CE.

În ceea ce priveşte ultimele două categorii, Comisia propune o analiză mai detaliată. Aceasta conchide că anumite excluderi ar putea să nu fie justificate pe deplin, în măsura în care nu contribuie la aplicarea unor soluţii specifice şi mai bine adaptate la situaţia concretă a lucrătorilor. În situaţiile în care există motive suficient de importante pentru a menţine excluderile sau derogările existente, ar trebui să se examineze dacă o legislaţie specifică a UE destinată acestui sector ar putea reprezenta o soluţie mai bună. O astfel de soluţie ar trebui să garanteze profesiilor din sectorul maritim acelaşi nivel de protecţie de care beneficiază alţi lucrători în cadrul directivei generale. În acest caz, trebuie să se examineze condiţiile juridice specifice din fiecare stat membru pentru a se asigura un nivel adecvat de protecţie a profesiilor din sectorul maritim. Această examinare este oportună, în special, în ceea ce priveşte excluderile condiţionate care obligă statele membre să stabilească norme mai specifice sau garanţii alternative care să asigure acelaşi nivel de protecţie.

Sănătate şi securitate

În general, în temeiul legislaţiei UE, lucrătorii din sectorul maritim beneficiază de acelaşi nivel de protecţie în materie de sănătate şi securitate ca lucrătorii din alte sectoare. În plus, directivele specifice acestui sector completează directivele generale, cum este cazul Directivei privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă la bordul navelor de pescuit. Această ultimă directivă se aplică exclusiv navelor de pescuit cu o lungime între perpendiculare mai mare sau egală cu 15 metri. De aceea, Comisia promovează dezvoltarea instrumentelor neobligatorii (bunelor practici) în vederea îmbunătăţirii aplicării în practică a legislaţiei comunitare existente privind protecţia sănătăţii şi a securităţii pescarilor de la bordul micilor nave de pescuit.

Libera circulaţie a lucrătorilor şi securitatea socială

În conformitate cu jurisprudenţa existentă, dispoziţiile Tratatului CE privind libera circulaţie a lucrătorilor se aplică, de asemenea, activităţilor de transport maritim. Pe de o parte, în ceea ce priveşte coordonarea sistemelor de securitate socială, legislaţia comunitară prevede că lucrătorii şi membrii familiilor lor nu îşi pierd dreptul la protecţie socială atunci când se deplasează în cadrul Comunităţii. Acelaşi lucru este valabil şi pentru lucrătorii din ţările terţe care locuiesc în mod legal în UE şi care se află într-o situaţie care nu este limitată din toate punctele de vedere la teritoriul unui singur stat membru.

Rolul dialogului social

Partenerii sociali au abordat în mod regulat chestiunile care ţin de îmbunătăţirea securităţii şi bunăstării la bordul navelor, contribuind la adoptarea unei poziţii europene ferme. În prezent, aceştia sunt implicaţi în negocierile pentru un acord european privind transpunerea dispoziţiilor relevante ale Convenţiei OIM privind munca în domeniul maritim. O abordare similară ar putea fi avută în vedere pentru promovarea aplicării recentei Convenţii a OIM privind munca în domeniul pescuitului.

În cadrul consultării actuale, Comisia invită partenerii sociali din sectorul maritim să se pronunţe cu privire la chestiunile prezentate în comunicare.

Context

În contextul obiectivelor strategice pentru perioada 2005-2009, Comisia a reclamat o politică maritimă exhaustivă. Actuala consultare vine în completarea Cărţii verzi din 2006 privind viitorul politicii maritime. Aceasta din urmă a ridicat chestiunea excluderii sectorului maritim de la anumite dispoziţii ale legislaţiei europene în domeniul social şi al muncii.

Ultima actualizare: 21.12.2007

Top