Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 851/2004 de creare a unui centru european de prevenire și control al bolilor

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

 • Regulamentul creează un centru european de prevenire și control al bolilor (ECDC).
 • De asemenea, documentul stabilește misiunea ECDC, aceasta fiind:
  • identificarea;
  • evaluarea; și
  • comunicarea amenințărilor existente și noi pe care bolile transmisibile le reprezintă pentru sănătatea umană.
 • Regulamentul prevede structura centrului, organismele și regimul de lucru al acestuia.

ASPECTE-CHEIE

Misiune

ECDC are misiunea de a identifica, evalua și comunica amenințările existente și noi pentru sănătate reprezentate de bolile transmisibile.

Pentru a îndeplini aceste obiective, ECDC:

 • caută, colectează, adună, evaluează și difuzează datele științifice și tehnice relevante;
 • furnizează avize științifice independente și asistență științifică și tehnică, inclusiv în domeniul formării;
 • furnizează informații Comisiei Europene, țărilor UE, agențiilor UE (cum sunt Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară și Agenția Europeană pentru Medicamente) și organizațiilor internaționale care activează în domeniul sănătății publice (de exemplu, Organizația Mondială a Sănătății);
 • coordonează constituirea de rețele ale organizațiilor care își desfășoară activitatea în domeniile cuprinse în misiunea sa și gestionează rețelele de supraveghere specială;
 • realizează schimburi de informații, de expertiză și de cele mai bune practici și facilitează elaborarea și punerea în aplicare a acțiunilor comune.

Sarcini

Principalele sarcini ale ECDC sunt:

Structura

ECDC este format din:

 • un consiliu de administrație compus din:
  • câte un membru pentru fiecare dintre cele 28 de țări ale UE, precum și pentru Islanda, Liechtenstein și Norvegia;
  • doi membri desemnați de Parlamentul European; și
  • trei membri care reprezintă Comisia și sunt numiți de aceasta.

Consiliul de administrație se va asigura că ECDC își îndeplinește misiunea și sarcinile adoptând programul de lucru și regulamentul financiar al centrului;

 • un director, asistat de către un personal de bază restrâns. Directorul răspunde de gestionarea cotidiană a ECDC, elaborând și punând în aplicare programul de lucru al acestuia;
 • un for consul tativ compus din reprezentanți ai autorităților naționale competente. Acesta reprezintă un mecanism care permite schimbul de informații privind amenințările la adresa sănătății și punerea în comun a cunoștințelor.

Programe privind bolile

Activitatea ECDC care vizează în mod specific bolile este organizată în șapte programe orizontale:

Programul privind microbiologia în domeniul sănătății publice

Pe lângă programele care vizează în mod specific bolile, ECDC are un program privind microbiologia în domeniul sănătății publice. Obiectivul acestuia este de a consolida capacitatea laboratoarelor specializate și a celor de referință din Europa și de a încuraja colaborarea între acestea.

Comunicare

Prin Centrul mass-media de pe site-ul său, ECDC asigură furnizarea rapidă pentru public de informații obiective, de încredere și ușor accesibile privind activitățile sale și rezultatele lucrărilor sale.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Directiva a intrat în vigoare la 20 mai 2004.

CONTEXT

Bolile transmisibile pot reprezenta o amenințare gravă la adresa sănătății oamenilor, pentru că acestea se pot răspândi pe tot globul într-un timp foarte scurt. UE a creat ECDC pentru ca acesta să poată reacționa eficace și prompt în caz de epidemii (cum ar fi sindromul acut respirator sever – SARS).

ECDC funcționează din mai 2005 și își are sediul la Stockholm (Suedia).

ACT

Regulamentul (CE) nr. 851/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 aprilie 2004 de creare a unui Centru european de prevenire și control al bolilor (JO L 142, 30.4.2004, pp. 1-11)

Data ultimei actualizări: 11.01.2016

Top