Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 1920/2006 de constituire a Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul reformează Regulamentul (CEE) nr. 302/93 al Consiliului privind constituirea Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie (EMCDDA) în scopul extinderii rolului acestuia cu privire la noile tendințe în utilizarea drogurilor, mai ales la policonsumul de droguri (în care drogurile ilegale sunt utilizate în combinație cu droguri legale sau medicamente).

ASPECTE-CHEIE

Observatorul este responsabil de furnizarea de date obiective, fiabile și comparabile privind drogurile și toxicomania către instituțiile UE și țările UE.

EMCDDA oferă factorilor de decizie politică datele de care aceștia au nevoie pentru a formula, în cunoștință de cauză, acte cu putere de lege și strategii cu privire la droguri. De asemenea, Observatorul oferă profesioniștilor și practicienilor exemple privind cele mai bune practici și domenii noi de cercetare referitoare la droguri și la consecințele toxicomaniei.

Principalele sarcini

Principalele obiective ale EMCDDA sunt:

 • colectarea și analizarea datelor existente cu privire la droguri și toxicomanie în UE și cu țările colaboratoare din afara UE;
 • compararea datelor care contribuie la evaluarea politicilor naționale și ale UE cu privire la droguri;
 • diseminarea datelor și a informațiilor cu privire la situația problemei reprezentate de droguri, inclusiv a datelor privind noile tendințe;
 • cooperarea cu agențiile UE precum Europol și Eurojust sau cu agențiile specializate ale Organizației Națiunilor Unite precum UNODC (Biroul Organizației Națiunilor Unite pentru combaterea drogurilor și a criminalității).

Domenii prioritare

Observatorul își concentrează acțiunile pe:

 • monitorizarea situației problemei reprezentate de droguri și a noilor tendințe, mai ales a celor care implică policonsumul de droguri;
 • monitorizarea soluțiilor aplicate problemelor legate de droguri și facilitarea schimburilor cu privire la cele mai bune practici între țările UE;
 • menținerea unui sistem de avertizare rapidă și evaluarea riscurilor privind noile substanțe psihoactive*;
 • dezvoltarea de instrumente pentru asistarea Comisiei Europene și a țărilor UE să monitorizeze și să evalueze propriile politici cu privire la droguri.

Rețeaua Reitox

Pentru îndeplinirea atribuției sale fundamentale de furnizare a unor informații precise și comparabile cu privire la droguri, EMCDDA a dezvoltat un instrument specific de colectare a datelor pe țară într-o manieră armonizată prin intermediul rețelei Reitox.

Reitox face legătura dintre sistemele naționale de informații privind drogurile și este principalul mijloc prin care EMCDDA efectuează schimburi de date și informații metodologice cu privire la droguri și toxicomanie în UE.

Datele colectate prin rețeaua Reitox sunt utilizate și pentru:

 • monitorizarea punerii în aplicare a Planului de acțiune al UE în materie de droguri;
 • contribuirea la dezvoltarea de recomandări pentru răspunsuri naționale adecvate în vederea organizării activităților de tratament, prevenire și reducere a efectelor nocive.

Rețeaua constă dintr-un punct focal pentru fiecare țară a UE participantă la EMCDDA și un punct focal pentru Comisie.

Organizarea și funcționarea

Observatorul își are sediul la Lisabona (în Portugalia). Observatorul este format dintr-un consiliu de administrație, care este asistat de un comitet bugetar, un comitet executiv și un comitet științific, care își dă avizul cu privire la orice aspect științific al activităților Observatorului.

EMCDDA menține legături strânse cu punctele focale naționale ale rețelei Reitox și cu alte organizații partenere.

EMCDDA își îndeplinește atribuțiile conform unei strategii pe trei ani care definește obiectivele principale ale activității sale pentru această perioadă specifică. Strategia și programul de lucru ale Observatorului pentru 2016-2018 urmăresc să contribuie la o Europă mai sigură și mai sănătoasă. Ele se concentrează pe trei domenii-cheie de acțiune:

 • comunicarea schimburilor de cunoștințe și dovezi: aceasta include produse (de exemplu ghiduri, studii etc.) și servicii (precum recomandări) pe care EMCDDA le va furniza pe durata perioadei 2016-2018, cât și activități de formare pentru părți interesate și parteneri (precum cadre universitare);
 • avertizarea rapidă și evaluarea amenințărilor pe baza componentei de monitorizare a EMCDDA: aceasta cuprinde Sistemul de avertizare rapidă al UE și evaluarea riscurilor cu privire la noile droguri și la noile tendințe și amenințări;
 • analiza situației, a răspunsurilor și a tendințelor: aceasta urmărește să furnizeze o perspectivă anuală avansată cu privire la cererea și oferta de droguri, împreună cu informații despre diverse măsuri pentru prevenirea utilizării, reducerea efectelor nocive sau tratarea și facilitarea recuperării și a reintegrării sociale a consumatorilor de droguri cu probleme.

Trei domenii de acțiune transversale completează domeniile-cheie de acțiune:

 • colectarea și gestionarea informațiilor;
 • asigurarea calității tuturor activităților (de exemplu a activităților științifice) și
 • cooperarea cu parteneri la nivelul UE și la nivel exterior UE (organizații internaționale și țări din afara UE).

În cadrul strategiei agenției pe trei ani sunt furnizate și programe de lucru anuale specifice.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul a intrat în vigoare la 16 ianuarie 2007.

CONTEXT

EMCDDA a fost instituit în 1993. Inaugurat la Lisabona în 1995, Observatorul este una dintre agențiile descentralizate ale UE. În 2015, acesta a sărbătorit 20 de ani de monitorizare a situației drogurilor din Europa.

TERMEN-CHEIE

* Substanțe psihoactive: substanțe care, atunci când sunt ingerate, afectează procesele mentale ale unei persoane.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1920/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006 privind Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (reformare) (JO L 376, 27.12.2006, pp. 1-13)

Data ultimei actualizări: 03.02.2016

Top