Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Programul comunitar pentru ocuparea forţei de muncă şi solidaritate socială – PROGRESS (2007-2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Programul comunitar pentru ocuparea forţei de muncă şi solidaritate socială – PROGRESS (2007-2013)

Programul PROGRESS are drept obiectiv să sprijine financiar punerea în aplicare a obiectivelor Uniunii Europene în domeniul ocupării forţei de muncă şi al afacerilor sociale. PROGRESS finanţează activităţi de analiză şi de învăţare reciprocă, de sensibilizare şi de difuzare, precum şi ajutoare acordate actorilor principali în perioada 2007-2013. Programul este împărţit în cinci secţiuni, care corespund unor cinci domenii mari de activitate: ocuparea forţei de muncă, protecţia şi integrarea socială, condiţiile de muncă, combaterea discriminării şi diversitatea, precum şi egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi.

ACT

Decizia nr. 1672/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 2006 de stabilire a Programului comunitar pentru ocuparea forţei de muncă şi solidaritate socială – PROGRESS [Jurnalul Oficial L 315 din 15.11.2006] [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Până în prezent, activităţile comunitare în materie de ocupare a forţei de muncă, integrare şi protecţie socială, promovare a egalităţii între femei şi bărbaţi şi a principiului nediscriminării erau susţinute de programe de acţiune distincte.

În vederea îmbunătăţirii coerenţei şi eficacităţii, Comisia Europeană a propus gruparea acestora într-un singur program-cadru, denumit PROGRESS.

OBIECTIVE GENERALE

Programul are şase obiective:

 • îmbunătăţirea cunoaşterii şi înţelegerii situaţiei sociale din statele membre prin analiza, evaluarea şi monitorizarea atentă a politicilor;
 • sprijinirea dezvoltării instrumentelor şi metodelor statistice şi a indicatorilor comuni;
 • sprijinirea şi monitorizarea punerii în aplicare a legislaţiei şi a obiectivelor politice;
 • promovarea creării de reţele, a învăţării reciproce, precum şi identificarea şi difuzarea bunelor practici la nivelul Uniunii Europene;
 • informarea părţilor interesate şi a publicului cu privire la politicile Uniunii Europene (UE) urmărite în materie de ocupare a locurilor de muncă, protecţie şi integrare socială, condiţii de muncă, combatere a discriminării şi diversitate, egalitate de şanse între femei şi bărbaţi;
 • creşterea capacităţii principalelor reţele ale UE de a promova şi de a susţine politicile Uniunii.

STRUCTURĂ: DOMENII DE ACTIVITATE ŞI TIPURI DE ACŢIUNE

Programul este format din cinci secţiuni diferite:

 • ocuparea forţei de muncă;
 • protecţia şi integrarea socială;
 • condiţiile de muncă;
 • combaterea discriminării şi diversitatea;
 • egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi.

Programul finanţează următoarele tipuri de acţiuni:

 • activităţile de analiză;
 • activităţile de învăţare reciprocă, de conştientizare şi de difuzare;
 • ajutorul acordat actorilor principali, reprezentând contribuţia la cheltuielile de funcţionare ale principalelor reţele ale Uniunii, constituirea unor grupuri de lucru, finanţarea seminarelor de formare, crearea unor reţele de organisme specializate şi a unor observatori la nivel european, schimbul de personal între administraţiile naţionale şi cooperarea cu instituţiile internaţionale.

Pentru fiecare dintre secţiuni, programul prezintă o listă de obiective operaţionale.

Ocuparea forţei de muncă

Această secţiune vizează sprijinirea punerii în aplicare a strategiei europene pentru ocuparea forţei de muncă prin următoarele mijloace:

 • îmbunătăţirea înţelegerii situaţiei ocupării forţei de muncă, în special prin realizarea de analize şi studii şi prin elaborarea de statistici şi indicatori;
 • monitorizarea şi evaluarea punerii în aplicare a liniilor directoare şi a recomandărilor europene privind ocuparea forţei de muncă şi analizarea interacţiunii dintre strategia europeană pentru ocuparea forţei de muncă şi alte domenii politice;
 • organizarea de schimburi cu privire la politici şi procese şi promovarea învăţării reciproce în cadrul strategiei europene pentru ocuparea forţei de muncă;
 • conştientizarea, difuzarea informaţiilor şi promovarea dezbaterilor, în special în rândul actorilor regionali şi locali şi al partenerilor sociali.

Protecţie socială şi integrare

Această secţiune sprijină punerea în aplicare a metodei deschise de coordonare în domeniul protecţiei sociale şi al integrării, prin următoarele mijloace:

 • o mai bună înţelegere a problemelor legate de sărăcie şi a politicilor în materie de protecţie socială şi de integrare, în special prin realizarea unor analize şi studii şi prin elaborarea unor statistici şi indicatori;
 • monitorizarea şi evaluarea punerii în aplicare a metodei deschise de coordonare în domeniul protecţiei sociale şi al integrării şi analizarea interacţiunii dintre această metodă şi alte domenii politice;
 • organizarea de schimburi cu privire la politici şi procese şi promovarea învăţării reciproce în cadrul strategiei de protecţie socială şi integrare;
 • conştientizarea, difuzarea informaţiilor şi promovarea dezbaterilor, în special în rândul organizaţiilor neguvernamentale şi al actorilor regionali şi locali;
 • dezvoltarea capacităţii principalelor reţele ale UE (cum ar fi reţelele de experţi naţionali sau cele de organizaţii neguvernamentale) de a urmări obiectivele politice ale UE.

Condiţii de muncă

Această secţiune sprijină îmbunătăţirea locului şi a condiţiilor de muncă, inclusiv sănătatea şi securitatea la locul de muncă, prin următoarele mijloace:

 • o mai bună înţelegere a situaţiei condiţiilor de muncă, în special prin realizarea unor analize şi studii şi prin elaborarea unor statistici şi indicatori şi evaluarea impactului legislaţiei, politicilor şi practicilor în vigoare;
 • sprijinirea punerii în aplicare a dreptului comunitar al muncii printr-o mai bună monitorizare, prin formarea practicienilor, elaborarea de ghiduri şi crearea unor reţele care să reunească organismele specializate;
 • iniţierea de acţiuni preventive şi favorizarea culturii prevenţiei, în domeniul sănătăţii şi securităţii la locul de muncă;
 • conştientizarea, difuzarea informaţiilor şi promovarea dezbaterii privind principalele provocări şi probleme politice legate de condiţiile de muncă.

Combaterea discriminării şi diversitatea

Această secţiune sprijină punerea în aplicare efectivă a principiului nediscriminării şi promovează integrarea acestuia în politicile UE prin următoarele mijloace:

 • o mai bună înţelegere a situaţiei în ceea ce priveşte discriminarea, în special prin realizarea unor analize şi studii şi prin elaborarea unor statistici şi indicatori şi evaluarea impactului legislaţiei, politicilor şi practicilor în vigoare;
 • sprijinirea punerii în aplicare a legislaţiei comunitare împotriva discriminării printr-o mai bună monitorizare, formarea practicienilor şi crearea unor reţele care să reunească organisme specializate în combaterea discriminării;
 • conştientizarea, difuzarea informaţiilor şi promovarea dezbaterii privind principalele provocări şi probleme politice legate de discriminare şi de integrarea combaterii discriminării în politicile UE;
 • dezvoltarea capacităţii principalelor reţele ale UE (cum ar fi reţelele de experţi naţionali sau cele de organizaţii neguvernamentale) de a urmări obiectivele politice ale UE.

Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi

Această secţiune sprijină punerea în aplicare efectivă a principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi promovează integrarea chestiunii egalităţii de gen în politicile UE, prin următoarele mijloace:

 • o mai bună înţelegere a situaţiei în ceea ce priveşte problemele legate de egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi şi abordarea integratoare a egalităţii de gen, în special prin realizarea unor analize şi studii şi prin elaborarea unor statistici şi indicatori şi evaluarea impactului legislaţiei, politicilor şi practicilor în vigoare;
 • sprijinirea punerii în aplicare a legislaţiei UE în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi printr-o mai bună monitorizare, formarea practicienilor şi crearea unor reţele care să reunească organisme specializate în problemele legate de egalitate;
 • conştientizarea, difuzarea informaţiilor şi promovarea dezbaterii privind principalele provocări şi probleme politice legate de egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi şi abordarea integratoare a egalităţii de gen;
 • dezvoltarea capacităţii principalelor reţele ale UE (cum ar fi reţelele de experţi naţionali sau cele de organizaţii neguvernamentale) de a urmări obiectivele politice ale UE.

ACCESUL LA PROGRAM ŞI PARTICIPAREA ŢĂRILOR TERŢE

Accesul la acest program este deschis tuturor organismelor, agenţilor şi instituţiilor publice şi/sau private, în special:

 • statelor membre;
 • serviciilor publice de ocupare a forţei de muncă;
 • autorităţilor locale şi regionale;
 • organismelor specializate, prevăzute de legislaţia UE;
 • partenerilor sociali;
 • organizaţiilor neguvernamentale de la nivel european;
 • universităţilor şi institutelor de cercetare;
 • experţilor în evaluare;
 • institutelor naţionale de statistică;
 • mijloacelor de informare în masă.

Programul este deschis, de asemenea, ţărilor AELS/SEE, ţărilor candidate asociate UE, precum şi ţărilor din Balcanii de Vest care participă la procesul de stabilizare şi asociere.

METODA DE CERERE DE SPRIJIN

Acţiunile pot fi finanţate prin următoarele mijloace:

 • un contract de servicii încheiat în urma unei licitaţii;
 • o subvenţie parţială, acordată în urma unei cereri de oferte. În acest caz, cofinanţarea din partea UE nu poate, ca regulă generală, să depăşească 80 % din totalul cheltuielilor suportate de beneficiar.

FINANŢARE

Bugetul propus este de 683 250 000 de milioane de euro pentru perioada 2007-2013. Repartizarea fondurilor între diferitele secţiuni respectă limitele inferioare următoare:

 • Ocuparea forţei de muncă 23 %
 • Protecţia şi integrarea socială 30 %
 • Condiţiile de muncă 10 %
 • Combaterea discriminării şi diversitatea 23 %
 • Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi 12 %

Procentul de 2 % rămas este alocat cheltuielilor de administrare a programului.

Un buget de 60 de milioane de euro a fost atribuit noului instrument de microfinanţare Progress pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune socială pentru perioada 2007-2013.

SIMPLIFICARE

Abordarea propusă va contribui la obiectivul de simplificare a instrumentelor, atât pe plan juridic, cât şi din punct de vedere al gestionării acestora şi de raţionalizare a structurii bugetare.

Comisia va fi asistată la execuţia programului de un comitet al programului unic, care le înlocuieşte pe cele patru anterioare.

MONITORIZARE ŞI EVALUARE

Comisia întocmeşte rapoarte anuale de activitate şi le transmite comitetului programului. Programul face, de asemenea, obiectul unei evaluări efectuate la mijlocul perioadei. O evaluare ex post privind întregul program este efectuată la un an de la încheierea acestuia de către Comisie, asistată de experţi externi, pentru a determina impactul obiectivelor programului şi valoarea sa adăugată la scară europeană.

CONTEXT

În comunicarea sa din 2004 privind noul cadru financiar 2007-2013, Comisia a desemnat punerea în aplicare a agendei pentru politica socială drept un instrument important, care să contribuie la obiectivul privind competitivitatea pentru creştere şi ocuparea forţei de muncă.

Pentru a îndeplini obiectivele de la Lisabona, agenda socială se bazează pe mai multe instrumente, în special pe legislaţie, metoda deschisă de coordonare, dialogul social european, precum şi pe Fondul social european şi pe un număr de alte instrumente financiare, administrate în mod direct de către Comisie.

PROGRESS răspunde dorinţei Comisiei de simplificare şi de raţionalizare a instrumentelor financiare din domeniul ocupării forţei de muncă şi al politicii sociale.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare - Data expirării

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia 1672/2006/CE

1.1.2007-31.12.2013

-

JO L 315 din 15.11.2006

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare data

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia 284/2010/UE

8.4.2010

-

JO L 87 din 7.4.2010

ACTE CONEXE

Decizia 283/2010/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 martie 2010 de instituire a unui instrument european de microfinanţare Progress pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune socială [Jurnalul Oficial L 87 din 7.4.2010]. Noul instrument de microfinanţare Progress trebuie să servească la finanţarea:

 • creării de întreprinderi sau demarării unei activităţi independente de către persoanele excluse de pe piaţa muncii şi de către persoanele care nu au acces la piaţa tradiţională a creditelor;
 • microîntreprinderilor care angajează persoane care se confruntă cu excluderea socială.

Acest instrument este destinat organismelor publice şi private care oferă microfinanţări persoanelor particulare şi microîntreprinderilor.

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor din 3 iunie 2009 intitulată „Un angajament comun pentru ocuparea forţei de muncă” [COM(2009) 257 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

Ultima actualizare: 27.04.2010

Top