Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Protecția tinerilor la locul de muncă

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Protecția tinerilor la locul de muncă

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 94/33/CE – protecția tinerilor la locul de muncă

CARE ESTE OBIECTIVUL DIRECTIVEI?

Directiva stabilește cerințe minime pentru a se garanta înregistrarea unor progrese în ceea ce privește sănătatea și siguranța lucrătorilor tineri.

ASPECTE-CHEIE

 • Directiva se aplică tuturor tinerilor în vârstă de până la 18 ani care au un contract de muncă sau un raport de muncă definit prin dreptul în vigoare într-o țară a Uniunii Europene (UE) sau supus dreptului în vigoare într-o țară a UE.
 • Țările UE pot să prevadă că directiva nu se aplică lucrărilor ocazionale sau de scurtă durată în serviciul casnic exercitat într-o gospodărie particulară sau muncii dintr-o întreprindere familială socotite ca nefiind vătămătoare, dăunătoare sau periculoasă pentru tineri.
 • Directiva prevede ca țările UE să ia măsurile necesare pentru a interzice încadrarea copiilor în muncă și să se asigure că încadrarea în muncă a adolescenților este controlată cu strictețe și protejată în condițiile prevăzute de directivă.
 • Directiva definește categoriile de tineri astfel:
  • tinerii: tinerii în vârstă de până la 18 ani;
  • copiii: tinerii în vârstă de până la 15 ani sau care încă urmează o formă de școlarizare obligatorie în conformitate cu legislația națională;
  • adolescenții: tinerii cu vârsta cuprinsă între 15 și 18 ani care nu mai urmează o formă de școlarizare obligatorie în conformitate cu legislația națională.
 • Principalul obiectiv al directivei este de a interzice încadrarea copiilor în muncă.
 • Cu toate acestea, directiva le permite țărilor UE să stipuleze, în anumite condiții, că interdicția privind încadrarea copiilor în muncă nu se aplică:
  • copiilor încadrați în vederea desfășurării unor activități cu caracter cultural, artistic, sportiv sau publicitar, cu condiția obținerii unei autorizații prealabile eliberate de autoritatea competentă pentru fiecare caz în parte;
  • copiilor în vârstă de cel puțin 14 ani care lucrează în cadrul unui sistem de formare în alternanță sau de stagiu în întreprindere, în măsura în care această muncă este prestată în conformitate cu condițiile prescrise de către autoritatea competentă;
  • copiilor în vârstă de cel puțin 14 ani care efectuează munci ușoare, altele decât cele menționate la punctul anterior; cu toate acestea, copiii în vârstă de peste 13 ani pot efectua munci ușoare pentru un număr limitat de ore pe săptămână și pentru categorii de muncă stabilite de legislația națională.
 • Directiva include prevederi referitoare la:
  • obligațiile generale ale angajatorului, cum ar fi protecția securității și sănătății tinerilor, evaluarea riscurilor existente pentru tineri și legate de munca acestora, informarea reprezentanților legali ai tinerilor și ai copiilor cu privire la posibilele riscuri la adresa sănătății și securității acestora;
  • tipurile de muncă a cărei efectuare de către tineri este interzisă, cum ar fi lucrări care depășesc capacitățile mentale sau fizice ale tinerilor, lucrări care implică expunerea dăunătoare la substanțe periculoase.
 • Directiva 2014/27/UE aliniază Directiva 94/33/CE la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, care stabilea un nou sistem de clasificare, etichetare și ambalare a substanțelor și a amestecurilor în UE, pe baza Sistemului armonizat global de clasificare și etichetare a substanțelor chimice (GHS) la nivel internațional. În plus, Directiva 2014/27/UE înlocuiește referințele la directivele abrogate (90/679/CEE și 90/394/CEE) cu referințe la prevederile relevante ale Directivei 2000/54/CE și ale Directivei 2004/37/CE.
 • Directiva 94/33/CE conține prevederi referitoare la programul de lucru, la munca de noapte, la perioadele de repaus, la concediul anual și la pauze.
 • Fiecărei țări a UE îi revine responsabilitatea de a defini măsurile de luat în cazul încălcării prevederilor directivei. Aceste măsuri trebuie să aibă un caracter efectiv și proporțional cu infracțiunea.
 • Directiva conține o clauză privind menținerea nivelului de protecție a tinerilor.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică de la 9 septembrie 1994. Țările UE au avut obligația de a o integra în legislația națională până la 22 iunie 1996.

ACTUL PRINCIPAL

Directiva 94/33/CE a Consiliului din 22 iunie 1994 privind protecția tinerilor la locul de muncă (JO L 216, 20.8.1994, p. 12-20)

Modificările succesive aduse Directivei 94/33/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Raport al Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind punerea în aplicare a Directivei 94/33/CEprivind protecția tinerilor la locul de muncă [COM(2004) 105 final, 16.2.2004]

Raport al Comisiei privind efectele perioadei de tranziție acordate Regatului Unit în legătură cu anumite prevederi ale Directivei 94/33/CE a Consiliului privind protecția tinerilor la locul de muncă [COM(2000) 457 final, 20.7.2000]

Data ultimei actualizări: 05.12.2016

Top