Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Expunerea la agenți chimici

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Expunerea la agenți chimici

Această directivă stabilește cerințe minime de protecție a lucrătorilor împotriva riscurilor pentru securitatea și sănătatea lor care decurg din efectele agenților chimici cu care aceștia pot veni în contact în cursul activității lor profesionale. Directiva stabilește valori-limită privind expunerea și măsuri preventive.

ACT

Directiva 98/24/CE a Consiliului din 7 aprilie 1998 privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici la locul de muncă [a paisprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]

SINTEZĂ

DOMENIUL DE APLICARE

Directiva 98/24/CE se aplică în cazul lucrătorilor expuși la substanțe chimice periculoase în situațiile în care prevederile acesteia sunt mai favorabile decât cele ale Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor cauzate de substanțele cancerigene.

Directiva-cadru 89/391/CEE, de stabilire a unor cerințe minime de protecție a lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătate și securitate care decurg din substanțele chimice, se aplică în întregime, fără a aduce atingere prevederilor speciale mai restrictive din această directivă.

În urma aprobării Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, a fost necesară alinierea directivei din 1998 și a altor patru cu respectivele prevederi noi. Modificările au fost încorporate în Directiva 2014/27/UE. Aceasta identifică substanțele chimice periculoase și informează utilizatorii cu privire la riscurile asociate prin simboluri standard și enunțuri pe etichetele ambalajelor și în fișele tehnice de securitate.

OBLIGAȚIILE ANGAJATORILOR

Evaluarea riscului

Angajatorii trebuie să stabilească dacă sunt prezenți agenți chimici periculoși, iar în caz afirmativ, să evalueze riscul pentru sănătate și securitate pe care l-ar putea cauza aceștia. Această evaluare trebuie să fie actualizată.

Prevenirea riscurilor

Angajatorii trebuie să ia măsurile preventive necesare pentru a elimina riscurile sau a le reduce la minimum. Aceștia trebuie să asigure un echipament corespunzător și să reducă durata de expunere, precum și să ia măsuri pentru manipularea, depozitarea și transportul substanțelor chimice periculoase în condiții de siguranță. Dacă este posibil, substanțele chimice sau procesele trebuie înlocuite cu altele mai puțin periculoase.

Legislația prevede valorile-limită orientative privind expunerea profesională care trebuie stabilite.

Măsuri în cazul producerii de accidente, incidente sau urgențe

Angajatorii trebuie să întocmească planuri de acțiune astfel încât să se ia măsuri adecvate atunci când se produce un accident, inclusiv informarea celor în cauză. Aceste planuri trebuie însoțite de exerciții de protecție periodice și de mijloace de prim ajutor.

Informarea și instruirea lucrătorilor

Angajatorii trebuie să pună la dispoziția lucrătorilor rezultatele evaluărilor riscurilor, informații privind substanțele chimice periculoase prezente la locul de muncă și valorile-limită privind expunerea profesională. De asemenea, aceștia trebuie să asigure instruirea și să furnizeze detalii privind măsurile de precauție adecvate necesare.

DISPOZIȚII DIVERSE

Interdicții

Directiva interzice producerea, fabricarea sau utilizarea anumitor produse chimice. Acestea sunt prevăzute în anexa III. Sunt permise exceptări în anumite condiții, cum ar fi cercetarea științifică și testarea. În asemenea cazuri, angajatorii trebuie să furnizeze autorităților informații precum cantitățile care urmează a fi utilizate și numărul lucrătorilor care vor fi implicați.

Monitorizarea sănătății

Țările UE trebuie să asigure o monitorizare adecvată a sănătății pentru angajații a căror sănătate poate fi supusă riscurilor. Este necesar să existe evidențe individuale privind sănătatea și expunerea.

Dispoziții finale

Țările UE raportează Comisiei, o dată la 5 ani, cu privire la punerea în aplicare a diferitelor măsuri.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 98/24/CE

25.5.1998

5.5.2001

JO L 131, 5.5.1998

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2007/30/CE

28.6.2007

31.12.2012

JO L 165, 27.6.2007

Directiva 2014/27/UE

25.3.2014

1.6.2015

JO L 65, 5.3.2014

ACTE CONEXE

Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă [Jurnalul Oficial L 183 din 29.6.1989]

Directiva 92/58/CEE a Consiliului din 24 iunie 1992 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă [Jurnalul Oficial L 245 din 26.8.1992]

Directiva 92/85/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și a sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează [Jurnalul Oficial L 348 din 28.11.1992]

Directiva 94/33/CE a Consiliului din 22 iunie 1994 privind protecția tinerilor la locul de muncă [Jurnalul Oficial L 216 din 20.8.1994]

Directiva 2004/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă [a șasea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE a Consiliului] [Jurnalul Oficial L 158 din 30.4.2004]

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 [Jurnalul Oficial L 353 din 31.12.2008]

Ultima actualizare: 05.05.2014

Top