Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Avize științifice pentru politica UE în domeniul pescuitului

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Avize științifice pentru politica UE în domeniul pescuitului

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia 2005/629/CE de instituire a unui Comitet științific, tehnic și economic pentru pescuit

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DECIZII?

Decizia instituie Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit. Comitetul oferă informații pentru a ajuta Comisia Europeană la punerea în aplicare a politicii comune a UE în domeniul pescuitului (PCP).

Decizia stabilește rolul, structura și procedurile pentru numirea membrilor comitetului.

ASPECTE-CHEIE

Rol

Comisia se consultă cu Comitetul cu privire la toate problemele legate de conservarea și de gestionarea resurselor acvatice vii (viața plantelor și a animalelor marine) și în mod specific cu privire la aspectele biologice, economice, de mediu, sociale și tehnice.

Avizul Comitetului este deosebit de important pentru a asigura sustenabilitatea politicii UE în domeniul pescuitului. Comitetul joacă un rol important, oferind consiliere cu privire la aspecte precum:

producțiile maxime sustenabile (PMS – nivelul maxim al capturilor care poate fi exploatat în mod obișnuit fără epuizarea pe termen lung a resurselor piscicole); și

capturile totale admisibile (TAC – cantitățile maxime dintr-o anumită specie de pești care pot fi prinse într-o anumită unitate de timp într-o zonă specifică).

Alcătuirea și numirea

Comitetul este alcătuit din 30-35 de experți și tehnicieni piscicoli eminenți din domeniile biologiei și ecologiei marine, științei pescuitului și aspectelor economice, statistice și de cercetare asociate cu pescuitul.

Membrii sunt numiți pe baza unei liste compilate după publicarea de către Comisie a unui apel deschis la candidaturi pe site-ul acesteia. Membrii sunt numiți pentru un mandat de trei ani, care poate fi reînnoit în mod regulat.

Comitetul își poate crea propriile grupuri de lucru privind aspecte specifice după consultarea Comisiei. Reprezentanții Comisiei și alți experți externi pot participa la ședințele Comitetului și la cele ale grupurilor de lucru ale acestuia.

Procedura

Comisia se consultă cu Comitetul la intervale regulate, sau oricând consideră necesar, cu privire la aspecte legate de conservarea și de gestionarea resurselor acvatice vii.

Comisia ține cont de avizul Comitetului atunci când prezintă propuneri privind gestionarea pescuitului. Comitetul poate, de asemenea, să prezinte Comisiei din proprie inițiativă avize referitoare la chestiuni legate de pescuit.

Comitetul elaborează un raport anual privind:

starea stocurilor de pește și tendințele din industria pescuitului, evidențiind implicațiile economice ale stării stocurilor de pește;

eforturile depuse pentru coordonarea cercetării științifice, tehnice și economice în sectorul pescuitului și acvaculturii (adică piscicultura și conchiliocultura).

Regulamentul de procedură

Comitetul își adoptă regulamentul de procedură intern după consultarea Comisiei. Activitatea acestuia este ghidată de principiile excelenței, independenței și transparenței, respectând totodată confidențialitatea în materie fiscală și comercială. Aceste norme sunt publicate pe site-ul Comisiei.

DE CÂND SE APLICĂ DECIZIA?

Decizia a intrat în vigoare la 26 august 2005.

CONTEXT

Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP)

ACT

Decizia 2005/629/CE a Comisiei din 26 august 2005 de instituire a unui comitet științific, tehnic și economic pentru pescuit (JO L 225, 31.8.2005, pp. 18-22)

Modificările succesive aduse Deciziei 2005/629/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 11.01.2016

Top