Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă

Această directivă vizează introducerea unui sistem comunitar de semne de securitate pentru a reduce riscurile de accidente de muncă și de boli profesionale.

ACT

Directiva 92/58/CEE a Consiliului din 24 iunie 1992 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă [a noua directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] [Jurnalul Oficial L 245 din 26.8.1992] [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Directiva 92/58/CEE stabilește cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă . Este vorba, de exemplu, despre amplasarea și identificarea containerelor și a conductelor, a materialelor și a echipamentelor de stingere a incendiilor, căile de circulație, semnalele luminoase și acustice, precum și instituirea unei comunicări verbale și a unor gesturi de semnalizare adecvate.

Această directivă completează Directiva-cadru 89/391/CEE privind sănătatea și securitatea la locul de muncă.

Directiva nu se aplică semnalizării la introducerea pe piață a substanțelor și preparatelor periculoase, a produselor și/sau a echipamentelor, cu excepția cazului în care există alte prevederi ale Uniunii Europene care se referă anume la aceasta, și nici semnalizării utilizate în reglementarea traficului rutier, feroviar, fluvial, maritim și aerian.

Obligațiile angajatorilor

Angajatorul trebuie să prevadă o semnalizare de securitate în cazul în care riscurile nu pot fi evitate sau reduse suficient prin măsurile de prevenire sau prin procedeele de organizare a muncii.

Dacă este cazul, poate fi utilizată și semnalizarea aplicabilă traficului (rutier, feroviar, fluvial, maritim și aerian), în interiorul întreprinderilor și/sau al unităților.

Informații suplimentare

Statele membre pot defini unele derogări în limite bine stabilite.

Lucrătorii sunt informați cu privire la toate măsurile necesare a fi luate și trebuie să beneficieze de o formare corespunzătoare (instrucțiuni precise).

Se asigură consultarea și participarea lucrătorilor cu privire la aspectele reglementate de directivă.

Adaptările tehnice ale anexelor sunt adoptate de către Comisie, care este asistată de un comitet (articolul 17 din Directiva 89/391/CEE).

Statele membre prezintă Comisiei, la fiecare cinci ani, un raport cu privire la punerea în aplicare efectivă a directivei. Comisia prezintă periodic Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European un raport privind punerea în aplicare a directivei.

Context

Această directivă abrogă Directiva 77/576/CE din 25 iulie 1977 privind semnalizarea de securitate la locul de muncă.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 92/58/CEE

22.7.1992

24.6.1994

JO L 245 din 26.8.1992

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 2007/30/CE

28.6.2007

31.12.2012

JO L 165 din 27.6.2007

Directiva 2014/27/UE

25.3.2014

1.6.2015

JO L 65, 5.3.2014

ACTE CONEXE

Comunicare a Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor referitoare la punerea în aplicare concretă a Directivei 92/57/CEE privind securitatea și sănătatea la locul de muncă (pe șantiere temporare sau mobile) și a Directivei 92/58/CEE (privind semnalizarea de securitate la locul de muncă) [ COM(2008) 698final - Nepublicată în Jurnalul Oficial].

Comisia prezintă un bilanț pozitiv al punerii în aplicare a Directivei 92/58/CEE. În fapt, majoritatea celor 15 state membre ale Uniunii Europene și-au completat legislația grație noilor reguli și obligații prevăzute de directivă.

Aplicarea directivei a permis omogenizarea sistemelor naționale de semnalizare de securitate la locul de muncă. Totuși, Comisia remarcă faptul că lucrătorii sunt încă prost informați cu privire la normele de semnalizare și încurajează întreprinderile să își consolideze activitățile de formare.

Ultima actualizare: 06.05.2014

Top