Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cadru de cooperare cu Canada în materie de învăţământ superior, de formare şi de tineret

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Cadru de cooperare cu Canada în materie de învăţământ superior, de formare şi de tineret

Obiectivul principal al acestui cadru de cooperare este de a reînnoi, de a consolida şi de a extinde programul de cooperare care există deja între Comunitatea Europeană şi Canada în domeniul învăţământului superior şi al formării profesionale, în special prin adăugarea de măsuri în favoarea tineretului. Este vorba despre consolidarea cooperării academice şi a schimburilor transatlantice între cetăţenii celor două părţi.

ACT

Decizia 2006/964/CE a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind încheierea Acordului între Comunitatea Europeană şi Guvernul Canadei de stabilire a unui cadru de cooperare în materie de învăţământ superior, de formare şi de tineret.

SINTEZĂ

Acest acord, în vigoare pentru o perioadă de opt ani, se înscrie în contextul relaţiilor dintre Uniunea Europeană (UE) şi Canada. Partenerii prevăd dinamizarea cooperării în materie de învăţământ superior, de formare profesională şi de tineret.

Comisia va aloca un buget de aproximativ 18 milioane EUR pentru programul de cooperare pentru a sprijini circa 210 proiecte şi pentru participarea a 4 430 de cetăţeni europeni şi canadieni la activităţile de mobilitate pe toată durata noului acord.

Vor fi lansate noi studii comune inovatoare şi noi programe de formare, vor fi încurajate schimburi de studenţi, de profesori şi de alţi profesionişti şi va fi stimulată colaborarea între organizaţiile de tineret.

OBIECTIVELE ACORDULUI

Acest acord urmăreşte atingerea obiectivelor generale, specifice şi operaţionale.

Obiectivele generale constau în promovarea înţelegerii reciproce între populaţiile celor doi parteneri, în special prin intermediul limbilor, culturilor şi instituţiilor lor, cât şi în îmbunătăţirea calităţii resurselor umane pentru a face faţă provocărilor unei economii mondiale bazate pe cunoaştere.

Obiectivele specifice vizează:

 • consolidarea cooperării dintre Comunitatea Europeană şi Canada în materie de învăţământ superior, de formare şi de tineret;
 • favorizarea schimburilor transatlantice între cetăţenii UE şi ai Canadei;
 • contribuirea la dezvoltarea instituţiilor de învăţământ superior şi de formare profesională şi a organizaţiilor de tineret;
 • consolidarea parteneriatelor între participanţii activi în materie de învăţământ superior, de formare profesională şi de tineret ai celor doi parteneri;
 • sprijinirea dezvoltării profesionale a persoanelor, îndeplinind totodată obiectivele generale ale acordului;
 • sporirea dialogului şi creşterea schimburilor privind politica pentru tineret şi munca tinerilor.

Obiectivele operaţionale constau în:

 • favorizarea cooperării între instituţiile de învăţământ superior şi de formare profesională, în scopul de a promova programele comune de studii şi mobilitatea studenţilor;
 • îmbunătăţirea calităţii mobilităţii transatlantice a studenţilor prin încurajarea transparenţei, a recunoaşterii reciproce a calificărilor, a perioadelor de studii şi de formare profesională şi a transferabilităţii creditelor academice;
 • sprijinirea colaborării între organismele publice şi private din sectoarele învăţământului superior, de formare profesională şi de tineret, pentru a stimula dezbaterile şi schimburile de experienţă;
 • încurajarea mobilităţii transatlantice a profesioniştilor în scopul de a îmbunătăţi înţelegerea reciprocă a priorităţilor în relaţia dintre UE şi Canada;
 • sprijinirea colaborării între organizaţiile de tineret şi între lideri ai tinerilor şi alţi protagonişti din acest sector, pentru a promova schimburile de bune practici şi a dezvolta reţelele.

ACŢIUNI

Noul acord prevede trei tipuri de acţiuni în scopul de a realiza obiectivele menţionate mai sus: proiecte de consorţii comune, activităţi comune în favoarea tineretului, acţiuni complementare.

Proiecte de consorţii comune

Acţiunea privind proiectele de consorţii * comune este destinată instituţiilor de învăţământ superior şi instituţiilor de formare profesională.

Acest tip de proiecte vin în sprijinul parteneriatelor multilaterale între instituţii din cel puţin două state membre şi cel puţin două provincii sau teritorii ale Canadei, în scopul de a institui programe comune de studii.

În principiu, aceste proiecte trebuie să implice o mobilitate transatlantică a studenţilor în contextul programelor comune de studii, având ca scop o egalitate a fluxurilor de studenţi în ambele sensuri, şi trebuie să prevadă o recunoaştere reciprocă a creditelor academice şi o pregătire lingvistică şi culturală.

În plus, este prevăzut un ajutor pentru mobilitatea studenţilor pentru consorţiile comune care reunesc instituţii de învăţământ superior şi de formare profesională care şi-au demonstrat deja excelenţa în realizarea unor proiecte comune finanţate de cei doi parteneri.

Activităţi comune în favoarea tineretului

Această acţiune priveşte organizaţiile de tineret, lideri ai tinerilor şi alţi protagonişti din acest sector.

Activităţile pot include seminarii, cursuri de formare şi vizite de observare în situaţii de muncă. Acestea se referă la teme precise, printre care:

 • cetăţenia;
 • diversitatea culturală;
 • lucrările de interes colectiv sau voluntariatul;
 • recunoaşterea formării non-formale şi informale.

Acţiuni complementare

Acordul prevede trei acţiuni complementare:

 • măsuri axate pe politici. Această acţiune se adresează organismelor din sectoarele de învăţământ superior, de formare profesională şi de tineret. Acest măsuri includ, de pildă, studii, conferinţe, seminarii, grupuri de lucru şi evaluări comparative. Ele abordează chestiuni referitoare la învăţământul superior, la formarea profesională şi la tineret şi încurajează dialogul privind recunoaşterea calificărilor şi transferarea creditelor în cadrul Sistemului european de credite transferabile (ECTS);
 • burse de mobilitate. Această acţiunea vizează profesioniştii, inclusiv cei în formare profesională, care doresc să urmeze studii sau programe de formare în domenii care prezintă un interes particular pentru relaţiile dintre cele două părţi;
 • o asociaţie a absolvenţilor. Această acţiune se adresează studenţilor care au participat la schimburi realizate de consorţiile comune în domeniile învăţământului superior şi al formării profesionale. Asociaţia poate fi administrată de una sau mai multe organizaţii desemnate de părţi.

GESTIONAREA CADRULUI DE COOPERARE

Acordul instituie o comisie mixtă alcătuită din reprezentanţi ai fiecărei părţi. Aceasta se reuneşte la fiecare doi ani, alternativ în Uniunea Europeană şi în Canada. Comisia ia decizii prin consens. Ea exercită următoarele funcţii:

 • trecerea în revistă a cooperării prevăzute în sensul acestui acord;
 • prezentarea către părţi a nivelului, a stării şi a eficacităţii cooperării prevăzute prin acest acord;
 • diseminarea informaţiilor referitoare la evoluţiile recente, la politicile, noile tendinţe şi practicile inovatoare în domeniile învăţământului superior, formării şi tineretului.

Cooperarea face obiectul unei monitorizări şi a unei evaluări în scopul de a permite, dacă este necesar, reorientarea activităţilor de cooperare în funcţie de nevoile care ar putea apărea în cursul executării lor.

Finanţarea activităţilor prevăzute în acord se bazează pe o paritate globală între părţi. De asemenea, Comunitatea Europeană acordă ajutor partenerilor europeni ai proiectelor şi Canada, partenerilor canadieni.

CONTEXT

UE şi Canada derulează un program de cooperare în materie de învăţământ superior şi de formare profesională din 1995. Obiectivul acestui program este de a elabora programe comune de studii şi de a realiza schimburi de studenţi într-o gamă largă de discipline.

Acordul dintre Comunitatea Europeană şi guvernul Canadei de stabilire a unui program de cooperare în domeniul învăţământului superior şi al formării profesionale a fost reînnoit în 2001 pentru o perioadă de cinci ani (2000-2005). La rândul său, acest acord reînnoieşte acest program pentru o perioadă de cinci ani, prin adăugarea cooperării în materie de tineret.

Termeni-cheie ai actului

 • Consorţiu: colaborare între mai mulţi protagonişti la un proiect sau la un program comun, în scopul de a obţine un rezultat.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia 2006/964/CE

Prima zi din luna următoare notificării (1.3.2007)

-

JO L 397 din 30.12.2006

ACTE CONEXE

Decizia 2001/197/CE a Consiliului din 26 februarie 2001 privind încheierea Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Guvernul Canadei de reînnoire a programului de cooperare în domeniul învăţământului superior şi al formării profesionale [Jurnalul Oficial L 71 din 13.3.2001].

See also

 • Pentru informaţii suplimentare, consultaţi site-ul Comisiei Europene consacrat cooperării dintre UE şi Canada privind învăţământul superior, formarea profesională şi tineretul (DE) (EN) (FR)

Ultima actualizare: 05.03.2007

Top