Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Promovarea multilingvismului în UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Promovarea multilingvismului în UE

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Comunicare [COM(2005) 596 final] – Un nou cadru strategic pentru multilingvism

CARE ESTE ROLUL ACESTEI COMUNICĂRI?

Comunicarea subliniază strategia Comisiei Europene pentru promovarea multilingvismului în Uniunea Europeană (UE) și propune un număr de acțiuni specifice.

ASPECTE-CHEIE

Conceptul de multilingvism se referă atât la capacitatea unei persoane de a utiliza mai multe limbi, cât și la coexistența mai multor comunități într-o zonă geografică dată.

Politica Comisiei în domeniul multilingvismului își propune trei obiective:

 • să încurajeze învățarea limbilor străine și să promoveze diversitatea lingvistică în societate;
 • să promoveze o economie multilingvă;
 • să ofere cetățenilor acces la informațiile Uniunii Europene în propriile lor limbi.

Comunicarea prezintă diversele acțiuni menite să promoveze învățarea limbilor străine și diversitatea lingvistică:

 • programele Lingua, Socrates și Leonardo (care sunt incluse în prezent în Erasmus+);
 • programele de înfrățire a orașelor (incluse în prezent în programul „Europa pentru cetățeni”);
 • sprijin financiar pentru rețeaua Mercator a universităților;
 • un program de cercetare pentru depășirea obstacolelor lingvistice prin noile tehnologii ale informației;
 • implementarea Indicatorului european al competențelor lingvistice;
 • actualizarea formării profesorilor de limbi străine;
 • publicarea unui studiu privind cele mai bune practici în materie de învățare a limbilor străine de la cele mai fragede vârste;
 • crearea de catedre în domeniile studiilor legate de multilingvism și interculturalitate;
 • intensificarea activităților de cercetare în contextul celui de Al șaptelea program-cadru de cercetare (în prezent Orizont 2020).

Comisia invită țările UE:

Economia multilingvă

Comisia propune următoarele acțiuni pentru dezvoltarea economiei multilingve:

 • studierea impactului penuriei de competențe lingvistice asupra economiei europene;
 • studierea potențialului unei utilizări sporite a subtitrărilor în vederea promovării învățării limbilor străine;
 • promovarea utilizării bazei de date interinstituționale multilingve IATE (Inter-Active Terminology for Europe – Terminologie Interactivă pentru Europa) cu termeni din contexte legate de UE;
 • organizarea de conferințe pe tema formării traducătorilor în universități;
 • lansarea inițiativei de a facilita utilizarea surselor multimedia;
 • coordonarea activităților cercetătorilor în domeniile tehnologiilor limbajului uman, traducerii automate și creării de resurse lingvistice.

Traducere și interpretare

 • Utilizarea crescândă a traducerilor automate online subliniază importanța unui element uman pentru a asigura calitatea traducerii și a evoluțiilor de tipul „Standardului european pentru serviciile de traducere”.
 • Cererea pentru interpreți este în creștere, în special în cadrul organizațiilor internaționale. Prin sprijinirea comunităților de imigranți în relațiile lor cu justiția, aceștia contribuie și la salvgardarea drepturilor omului și a drepturilor democratice.

Multilingvismul și cetățenii UE

Comisia a lansat mai multe inițiative multilingve menite să ajute cetățenii să își înțeleagă drepturile și în ce fel îi afectează legislația europeană. Comisia și-a propus:

 • să se asigure că toate departamentele acesteia aplică într-un mod coerent politica în domeniul multilingvismului;
 • să continue să promoveze multilingvismul pe portalul său de internet (Europa) și în publicațiile sale;
 • să lanseze pe portalul Europa un portal dedicat limbilor;
 • să organizeze seminare pe tema multilingvismului;
 • să continue să ofere granturi și asistență pedagogică pentru interpretariatul de conferință, să contribuie la dezvoltarea instrumentelor de învățământ la distanță și să finanțeze burse de studiu și stagii de formare;
 • să sprijine Masteratul european de interpretariat de conferință și Masteratul european de management de conferință;
 • să continue să joace un rol activ în cadrul Reuniunii internaționale anuale privind dispozițiile în materie de limbi, documentare și publicare (International Annual Meeting on Language Arrangements, Documentation and Publication);
 • să continue să ofere universităților sprijin în ceea ce privește masteratul în traduceri;
 • să organizeze un concurs internațional de traducere între școlile din țările UE pentru a încuraja cunoașterea limbilor străine și pentru a promova profesiile lingvistice.

Comisia a instituit un grup la nivel înalt pentru multilingvism, compus din experți independenți, care au elaborat primul lor raport final în 2007. La începutul lui 2008 s-a organizat o conferință ministerială privind multilingvismul care a permis țărilor UE să își împărtășească progresele realizate și să planifice viitoarele activități. Ulterior, în cursul aceluiași an, Comisia a prezentat o nouă comunicare prin care se propunea o abordare globală a multilingvismului în Uniunea Europeană.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

ACTUL PRINCIPAL

Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Un nou cadru strategic pentru multilingvism [COM(2005) 596 final, 22.11.2005]

ACTE CONEXE

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Multilingvismul: un avantaj pentru Europa și un angajament comun [COM(2008) 566 final, 18.9.2008]

Data ultimei actualizări: 14.11.2016

Top