Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Plan de acţiune în materie de competenţe şi mobilitate

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Plan de acţiune în materie de competenţe şi mobilitate

Piaţa europeană a muncii nu poate funcţiona în mod corespunzător decât dacă cetăţenii europeni posedă dreptul de liberă trecere de la un loc de muncă la altul, de la o activitate desfăşurată la alta, dintr-o ţară sau o regiune în alta. Revine Comisiei obligaţia de a asigura că această liberă circulaţie a muncitorilor între statele membre, menţionată în cadrul tratatelor, este garantată şi efectivă. Acţiunile care vizează favorizarea dezvoltării competenţelor, în vederea eliminării lacunelor din punct de vedere al competenţelor şi celor de delimitare care frânează economia europeană, sunt o parte integrantă a procesului de mobilitate profesională. Prezentul plan de acţiune este menit să garanteze că pieţele europene muncii vor fi deschise şi accesibile tuturor începând din anul 2005.

ACT

Comunicarea Comisiei din 13 februarie 2002 către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor – Plan de acţiune al Comisiei în materie de competenţe şi mobilitate [COM(2002) 72 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Planul de acţiune răspunde exigenţelor privind creşterea nivelului de mobilitate profesională (adică de schimbare a locului de muncă) a lucrătorilor din regiunile cele mai sărace în regiunile cele mai prospere ale Uniunii Europene. În prezent, numai 0,1 % din populaţia Uniunii Europene şi-a stabilit rezidenţa oficială într-o altă ţară în anul 2000 şi numai 1,2 % a ales să locuiască într-o altă regiune în anul 1999. Acest nivel scăzut de mobilitate geografică este deosebit de grav, deoarece limitează mobilitatea profesională a locuitorilor din regiunile mai puţin dezvoltate.

Planul de acţiune nu identifică numai cele trei provocări majore deja existente, reprezentate de lipsa mobilităţii profesionale, niveluri scăzute de mobilitate geografică şi accesul limitat la informaţii cu privire la mobilitate. Acesta elaborează, de asemenea, acţiunile prioritare care trebuie întreprinse.

Acţiuni prioritare

Comisia ia în considerare, în vederea respectării principiului subsidiarităţii, întreprinderea unor acţiuni prioritare care vor oferi, în acelaşi timp, răspunsuri la provocările majore ale mobilităţii profesionale, mobilităţile geografice şi lipsei de informaţii.

În vederea realizării de progrese considerabile în domeniul mobilităţii lucrătorilor europeni începând din anul 2005, Comisia propune următoarele acţiuni prioritare:

 • consolidarea mobilităţii profesionale şi dezvoltarea de competenţe;
 • îmbunătăţirea accesului la informaţii şi a nivelului de transparenţă cu privire la posibilităţile de angajare;
 • facilitarea mobilităţii geografice.

Consolidarea mobilităţii profesionale şi dezvoltarea de competenţe implică:

 • favorizarea accesului tuturor la educaţie şi la cursuri de formare, în special accesul gratuit la competenţe-cheie, pentru orice categorie de vârstă. Crearea de etichete de calitate comunitare în vederea realizării unor sisteme de educaţie mai bune, bazate pe TIC (tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor);
 • încurajarea studenţilor, îndeosebi a studentelor, să efectueze studii în domeniul matematicii, ştiinţelor exacte şi tehnologiei;
 • îmbunătăţirea nivelurilor de educaţie generală şi, în special, integrarea cu succes în sistemele educaţionale a tinerilor cu handicap, a tinerilor cu dificultăţi de învăţare, a imigranţilor şi a minorităţilor etnice;
 • asigurarea unei interfeţe mai bune între domeniul educaţional şi cel al muncii. Crearea unei reţele de comunicare între organismele care îşi desfăşoară activitatea în sectorul privat şi în sectorul educativ;
 • includerea muncitorilor, în special a celor mai în vârstă, în programe de formare profesională la locul de muncă. Acordarea de stimulente financiare în acest sens întreprinderilor şi lucrătorilor;
 • acordarea de retribuţii societăţilor sau organismelor publice care aplică strategii deosebit de inovatoare de educaţie şi formare pe tot parcursul vieţii;
 • stabilirea unor competenţe transparente în domeniul TIC, pe baza normelor europene şi a regimurilor de validare şi recunoaştere;
 • îmbunătăţirea gradului de adecvare între competenţele din domeniul TIC, ţinând cont de exigenţele pieţei muncii, cu crearea de profiluri de competenţe detaliate;
 • stabilirea unui cadru european pentru evaluarea şi recunoaşterea procesului de învăţare neformală şi informală, precum şi a experienţei profesionale;
 • continuarea dezvoltării de instrumente precum Europass, CV-ul european şi portofoliul, începând din anul 2003 şi, în acelaşi timp, definirea unui sistem care să permită acumularea de calificări dobândite în diverse instituţii şi ţări;
 • creşterea fondurilor alocate dezvoltării resurselor umane.

Facilitarea mobilităţii geografice implică:

 • menţinerea efectivă a drepturilor de şedere şi de muncă în alt stat membru, inclusiv în domeniul securităţii sociale a lucrătorilor;
 • crearea unui card european de asigurare de sănătate. Comisia propune crearea unui card electronic, care va înlocui formularul de asigurare de sănătate E111 existent în prezent, astfel încât să se garanteze dreptul la îngrijiri medicale oriunde în cadrul Uniunii Europene şi la rambursarea costurilor acestora de către statul membru de reşedinţă;
 • crearea unor drepturi transferabile de pensie suplimentară;
 • clarificarea şi simplificarea procesului de recunoaştere a calificărilor în zona profesiilor reglementate. Profesiile reglementate sunt acoperite de un ansamblu de directive (DE) (EN) (FR). Acest ansamblu de directive urmează să fie înlocuit în viitorul apropiat de o singură directivă, care va acoperi toate profesiile reglementate;
 • intensificarea eforturilor care vizează crearea unei pieţe unice în domeniul serviciilor transfrontaliere şi îndepărtarea obstacolelor în calea libertăţii de stabilire;
 • reformarea sistemelor de impozitare şi de indemnizare, în scopul de a favoriza mobilitatea la nivel regional în cadrul statelor membre;
 • începerea procesului de învăţare a limbilor străine la o vârstă mai precoce, începând de la vârsta de 8 ani cel târziu, în vederea stăpânirii unui număr de două limbi străine europene la absolvirea şcolarităţii obligatorii (la 16 sau 18 ani);
 • încurajarea susţinerii unei părţi importante, de exemplu o treime din formarea superioară într-un alt stat membru;
 • crearea unui sistem european de norme de calitate voluntare în materie de educaţie şi formare, în vederea promovării mobilităţii în zona profesiilor nereglementate;
 • înlăturarea restricţiilor locale, regionale sau naţionale în materie de calificări din cadrul convenţiilor colective;
 • stabilirea unei politici europene în materie de imigraţie. Acordarea unor drepturi europene comparabile cu cele acordate cetăţenilor din UE pentru resortisanţii din ţările terţe care locuiesc într-un stat membru, în special în domeniul duratei de şedere, locurilor de muncă şi securităţii sociale.

Îmbunătăţirea nivelului de informare şi transparenţă cu privire la posibilităţile de angajare implică:

 • crearea unui site de Internet unic, dedicat informării cu privire la mobilitatea europeană, un serviciu de informare mai complet pentru profesiile reglementate. Un portal al Uniunii Europene, consacrat posibilităţilor de învăţământ, va putea fi utilizat începând cu sfârşitul anului 2002. În prezent, informaţii practice cu privire la drepturile cetăţenilor de a locui şi munci în alte state membre, precum şi la alte drepturi şi posibilităţi existente în Uniunea Europeană, pot fi obţinute în cadrul Europe Direct, care oferă, de asemenea, legături către organisme de informare şi de consiliere la nivel naţional, regional şi local;
 • dezvoltarea sistemului EURES (sistemul european de căutare de locuri de muncă online) şi stabilirea unui sistem convenţional de clasificare a locurilor de muncă, astfel încât EURES să devină un instrument de lucru zilnic al serviciilor naţionale de ocupare a locurilor de muncă;
 • lansarea unei campanii europene de informare cu privire la mobilitate, precum şi a unor campanii sectoriale.

Comisia va evalua anual punerea în aplicare a prezentului plan de acţiune cu ocazia reuniunii Consiliului European de primăvară.

Context

Obiectivele stabilite la Lisabona în martie 2000, şi anume ameliorarea cantitativă şi calitativă a locurilor de muncă, consolidarea coeziunii sociale şi crearea unui spaţiu european al cunoaşterii, necesită prezenţa unei mâini de lucru calificate şi flexibile, pe pieţe europene ale muncii mai deschise şi accesibile. Prezentul plan de acţiune mobilizează statele membre, întreprinderile şi chiar lucrătorii în vederea reacţionării mai fiabile la noile exigenţe din cadrul pieţei muncii şi lansează, de asemenea, la adresa guvernelor europene, un obiectiv concret pe termen scurt: crearea unui card european de asigurări de sănătate.

Ca urmare a comunicării cu privire la noile pieţe europene ale muncii, care are meritul de a fi lansat dezbaterea cu privire la mobilitate în cadrul Consiliului European de la Stockholm în martie 2001, Comisia a însărcinat un grup operativ la nivel înalt cu redactarea unui raport, care constituie fundamentul prezentului plan de acţiune.

Prezentul document introduce, de asemenea, noi iniţiative europene menite să realizeze un spaţiu european de educaţie şi formare pe tot parcursul vieţii şi să contribuie la mobilitatea cetăţenilor (a se vedea în special recomandarea Consiliului şi Parlamentului European cu privire la mobilitate şi planul de acţiune corespunzător, aprobat de statele membre).

În vederea creării unor pieţe ale muncii mai deschise şi accesibile în cadrul UE începând din anul 2005, Comisia îşi propune să vegheze la luarea în considerare a prezentului plan de acţiune în cadrul următoarei revizuiri a strategiei europene de ocupare a forţei de muncă şi a oricărei iniţiative de stabilire a unui spaţiu european de educaţie şi formare pe tot parcursul vieţii.

ACTE CONEXE

Raportul Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor din 25 ianuarie 2007, intitulat „Raport final privind punerea în aplicare a planului de acţiune al Comisiei în materie de competenţe şi de mobilitate” [COM(2007) 24 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial]. Comisia evaluează punerea în aplicare a planului de acţiune, în special în lumina raportului din 2004, anumite acţiuni din cadrul acestuia fiind recent transpuse în practică, şi a noilor orientări integrate pentru creştere şi ocuparea forţei de muncă 2005-2008.

Planul de acţiune contribuie la progresul către crearea de pieţe europene ale muncii deschise şi accesibile tuturor, în contextul:

 • consolidării mobilităţii profesionale şi dezvoltării competenţelor pe baza unei serii de obiective şi de criterii de referinţă adoptate de către Consiliu în mai 2003 şi care trebuie realizate începând din anul 2010. Au fost întreprinse numeroase acţiuni începând din anul 2004, de exemplu, în domeniul cercetării, lansarea iniţiativei „Cercetători în Europa (EN)” şi adoptarea Cartei europene a cercetătorului şi Codului de conduită privind recrutarea cercetătorilor în anul 2005 (FR). În plus, recunoaşterea calificărilor şi competenţelor este consolidată prin intermediul Europass, care pune la dispoziţie un cadru unic pentru transparenţa şi transferabilitatea acestora şi prin intermediul procesului de elaborare, aflat în desfăşurare, a unui Cadru european al calificărilor (CEC) pentru profesiile nereglementate. În domeniul tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor (TIC), o mai bună înţelegere a naturii şi structurii competenţelor practicienilor TIC ar trebui să fie asigurată prin un meta-cadru european al competenţelor în domeniul TIC, aflat în curs de elaborare. În acest context, trebuie sprijinite atât educarea pe tot parcursul vieţii, cât şi formarea continuă, în special prin elaborarea de strategii globale de învăţare începând de la sfârşitul anului 2006;
 • facilitării mobilităţii geografice. Aceasta avansează odată cu adoptarea cardului european de asigurări de sănătate, coordonarea sistemelor de securitate socială, recunoaşterea calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate, Carta europeană a calităţii în mobilitate, reducerea obstacolelor în domeniul regimului pensiilor complementare sau şederii cercetătorilor din ţările terţe în UE. În ansamblu, UE a adoptat unele măsuri în materie de politică de imigraţie la scară comunitară, în vederea simplificării circulaţiei şi dreptului la rezidenţă a cetăţenilor europeni şi familiilor acestora pe teritoriul UE (Directiva 2004/38/CE). În paralel, lucrările privind administrarea migraţiilor economice la nivel comunitar avansează (Cartea verde din ianuarie 2005 şi Comunicarea Comisiei cu privire la un program de acţiune privind imigrarea legală);
 • îmbunătăţirii gradului de informare şi transparenţei oportunităţilor de angajare. Acestea ar trebui să fie asigurate, în plus, prin intermediul portalului „Europa ta”, care oferă informaţii adresate lucrătorilor, studenţilor şi întreprinderilor, sau prin intermediul portalului EURES, care oferă din acest moment acces direct la totalitatea ofertelor de muncă publicate de către serviciile publice de ocupare a locurilor de muncă. În plus, portalul pentru mobilitatea cercetătorilor (EN), Eracareers, le propune acestora un sistem de asistenţă personalizată prin intermediul reţelei Eramore, care regrupează 200 de centre de mobilitate din peste 30 de ţări.

Totuşi, un anumit număr de provocări trebuie să facă subiectul unei reacţii adecvate, în vederea consolidării punerii în aplicare a planului de acţiune şi a garantării faptului că cetăţenii europeni sunt informaţi corespunzător cu privire la modificările pe plan profesional şi geografic, în special cu privire la drepturile lor şi oportunităţile existente. În plus, principalele provocări se referă la:

 • educarea pe tot parcursul vieţii, îndeosebi elaborarea de strategii coerente şi globale, care se adresează tuturor, precum şi măsuri de stimulare şi mecanisme de partajare a costurilor, în sensul ameliorării capacităţii de adaptare şi flexibilităţii forţei de muncă, în conformitate cu orientările pentru piaţa muncii şi programul comunitar de la Lisabona;
 • competenţele în domeniul TIC, cu un nivel mai ridicat de investiţii în atuurile specifice şi concurenţiale fundamentale ale UE şi luarea în considerare a informaţiilor faptice în cadrul discuţiilor privind mizele implicate;
 • înlăturarea obstacolelor de natură legală, administrativă şi culturală care se ridică în faţa mobilităţii, în perspectiva creării unei veritabile pieţe europene a muncii. Astfel, lucrările privind profesiile nereglementate trebuie continuate şi trebuie dezvoltate noi iniţiative în domenii precum competenţele lingvistice sau o formare profesională adecvată, anterioară oricărei acţiuni ce ţine de mobilitate, care se înscriu în noua abordare globală propusă în raportul de activitate anual pentru anul 2006, care prefigurează un nou parteneriat între Comisie şi statele membre, în vederea înlăturării provocărilor de natură globală ale unei ameliorări cantitative şi calitative a pieţei muncii;
 • un cadru pentru migraţia economică, pentru ca aceasta să devină un atu al dezvoltării economice şi sociale a UE şi al competitivităţii întreprinderilor;
 • o abordare integrată a mobilităţii, în conformitate cu programul comunitar de la Lisabona şi cu noile orientări pentru piaţa muncii (2005-2008).

Recomandarea (CE) nr. 2006/961 a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind mobilitatea transnaţională în cadrul Comunităţii în scopul învăţământului şi formării profesionale: Carta Europeană a Calităţii pentru Mobilitate [Jurnalul Oficial L 394 din 30.12.2006].

Comunicarea Comisiei din 6 februarie 2004 către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor, „Raport privind punerea în aplicare a planului de acţiune al Comisiei în materie de competenţe şi mobilitate” [COM(2004) 66 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial]. Într-un context economic global care tinde spre încetinirea activităţii economice (în 2002, nivelul de creştere a PIB în UE se situa în jurul cifrei de 1 %, în timp ce în 2003, nivelul de creştere preconizat este de 0,8 %), reducerea ofertei de locuri de muncă care rezultă este de natură să diminueze înclinaţia de a pendula de la un loc de muncă la altul şi poate, aşadar, să aibă un efect negativ asupra nivelurilor globale ale mobilităţii. Astfel, în 2002, procentajul muncitorilor care au fost angajaţi mai puţin de un an la acelaşi angajator (16,4 %) a fost mai scăzut decât cel calculat pentru anul 2000 (17,5 %).

Totuşi, acest raport, făcând un bilanţ al aspectelor pozitive şi negative existente până în prezent, ne aduce aminte că mobilitatea profesională a beneficiat de o serie de măsuri de referinţă adoptate de către Consiliu şi care trebuie să fie îndeplinite până în 2010, precum şi de un cadru Europass, în vederea susţinerii transparenţei şi transferabilităţii calificărilor. În ciuda întârzierilor înregistrate de proiectul directivei privind armonizarea recunoaşterii calificărilor profesionale şi de proiectul privind imigraţia în scopuri profesionale, condiţiile favorabile mobilităţii geografice au evoluat, în special datorită cardului european de asigurări de sănătate şi unei coordonări mai bune a drepturilor de securitate socială. Printre altele, informarea şi transparenţa ofertelor pe piaţa muncii au fost încurajate prin măsuri pozitive, precum crearea unui portal european (EN) privind mobilitatea pe piaţa muncii, lansarea campaniei de informare privind mobilitatea sau chiar modernizarea EURES.

Pe de altă parte, Comisia subliniază importanţa tot mai mare acordată punctelor de discuţie menţionate în orientările actuale pentru piaţa muncii, precum şi lucrările aferente din cadrul programului 2010 privind educaţia şi formarea profesională. Noua Strategie europeană privind ocuparea forţei de muncă, adoptată de către Consiliu în 22 iulie 2003, invită, printre altele, statele membre să amelioreze recunoaşterea şi transparenţa calificărilor şi competenţelor, transferabilitatea drepturilor de securitate socială şi dreptului la pensie, să ofere stimulente adecvate în sistemele socio-fiscale, precum şi să ţină cont de aspectele privitoare la imigraţie care sunt relevante pentru piaţa muncii. Strategia atrage atenţia şi asupra faptului că, începând din anul 2005, solicitanţii de locuri de muncă din întreaga UE pot consulta totalitatea ofertelor de muncă propuse de către serviciile de ocupare a forţei de muncă din statele membre. Statele membre sunt, de asemenea, încurajate să pună în aplicare strategii de învăţare pe tot parcursul vieţii, în strânsă legătură cu obiectivele viitoare ale sistemelor educaţionale şi de formare.

În final, Comisia prezintă domeniile în cadrul cărora urmează să fie promovate acţiuni noi, şi anume:

 • dezvoltarea competenţelor în contextul educaţiei şi formării pe tot parcursul vieţii, în special în domeniul competenţelor în TIC;
 • promovarea unui acces eficient pentru adulţi, lucrători sau solicitanţi de locuri de muncă, la cursuri de formare profesională continuă;
 • dobândirea de către tineri a unor competenţe de bază, utile pe piaţa muncii şi necesare pentru a participa la programele de educare pe tot parcursul vieţii;
 • promovarea unor iniţiative destinate special lucrătorilor, pentru a putea accesa piaţa muncii, a se menţine şi a avansa în cadrul acesteia;
 • îmbunătăţirea, acolo unde este cazul, a transferabilităţii drepturilor în materie de securitate socială, inclusiv pensii, în cadrul întregii Uniuni Europene.

Este necesar, totuşi, să se continue pe linia înlăturării obstacolelor în domeniul mobilităţii profesionale şi geografice.

Rezoluţia Consiliului din 3 iunie 2002 privind competenţele şi mobilitatea [Jurnalul Oficial C 162 din 6.7.2002].

Ultima actualizare: 28.06.2007

Top