Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Calitatea învățământului superior

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Calitatea învățământului superior

Europa este lider mondial în domeniul educației. Pentru menținerea acestei poziții fruntașe, miniștrii europeni ai educației recomandă introducerea unor mecanisme de evaluare a calității și de asigurare a calității în sistemele de învățământ superior.

ACT

Recomandarea 98/561/CE a Consiliului privind cooperarea europeană în ceea ce privește asigurarea calității în învățământul superior.

SINTEZĂ

În 1998, țările Uniunii Europene (UE) au convent stabilirea unor sisteme transparente de evaluare a calității și de asigurare a calității în domeniul învățământului superior. Pentru a salvgarda și a spori calitatea învățământului superior ținând cont în mod adecvat de condițiile naționale, de dimensiunea europeană și de cerințele internaționale, aceste sisteme aveau prevăzute următoarele caracteristici:

 • autonomia și independența organismelor responsabile cu evaluarea calității și cu asigurarea calității;
 • corelarea procedurilor de evaluare cu imaginea pe care o au instituțiile despre ele însele;
 • evaluare internă și externă;
 • implicarea tuturor actorilor (cadre didactice, administratori, studenți, absolvenți, parteneri sociali, asociații profesionale, experți străini);
 • publicarea evaluărilor.

În 2006, o recomandare comună a Parlamentului European și a Consiliului a făcut apel la introducerea unor sisteme interne de asigurare a calității aliniate la standardele și orientările adoptate la Bergen în contextul Procesului de la Bologna, precum și la crearea unui registru european al agențiilor de asigurare a calității (EQAR). În recomandare li se solicita statelor membre să le permită instituțiilor de învățământ superior de pe teritoriul propriu să aleagă o agenție de asigurare a calității sau de acreditare de pe lista EQAR potrivit cerințelor și profilului instituțiilor respective, cu condiția ca acest lucru să fie compatibil cu legislația națională sau să fie permis de către autoritățile naționale.

Rapoarte o dată la trei ani

Se întocmesc rapoarte pentru monitorizarea progreselor înregistrate în asigurarea calității în învățământul superior. Deși s-au realizat progrese bune, sunt identificate câteva neajunsuri. În raportul din 2014 sunt citate anumite lacune în ceea ce privește modul în care asigurarea calității susține reformele în învățământul superior, cum ar fi lărgirea accesului, sporirea gradului de angajare și a internaționalizării sau îmbunătățirea cursurilor doctorale și a strategiilor privind resursele umane. Pentru depășirea acestor neajunsuri, asigurarea calității trebuie să susțină crearea unei culturi interne a calității în instituțiile de învățământ superior mai degrabă decât aplicarea unei proceduri de bifare a unui formular.

Este nevoie de o abordare sectorială a asigurării calității și trebuie să aflăm dacă se pot identifica anumite principii și orientări de bază, valabile în diferite sectoare și aplicabile tuturor calificărilor.

Acțiuni planificate

Printre acțiunile care au drept scop îmbunătățirea cooperării europene în asigurarea calității pentru învățarea pe tot parcursul vieții se numără:

 • consultarea cu privire la necesitatea și fezabilitatea îmbunătățirii coerenței asigurării calității în diferite subsectoare din învățământ;
 • reformarea standardelor și a orientărilor europene, cu accent pe creșterea standardelor de calitate mai degrabă decât pe abordările procedurale, precum și lărgirea aplicabilității acestora;
 • sinergii între instrumentele existente: continuarea promovării instrumentelor de transparență care susțin asigurarea calității, cum ar fi EQF, ECTS, EQAVET și Europass;
 • colaborarea cu statele membre pentru a încuraja mai multe agenții de asigurare a calității să se înregistreze în EQAR și pentru a permite agențiilor străine înregistrate în EQAR să funcționeze în sistemul de învățământ superior al statelor membre;
 • promovarea cooperării la nivel internațional privind asigurarea calității, prin dialog politic cu partenerii și ca bază pentru parteneriate cu instituțiile de învățământ superior din întreaga lume (prin intermediul ERASMUS+).

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Recomandarea 98/561/CE

-

-

JO L 270, 7.10.1998

ACTE CONEXE

Recomandarea 2006/143/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind promovarea cooperării europene în ceea ce privește asigurarea calității în învățământul superior (JO L 64, 4.3.2006).

Raport al Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Raport privind progresele înregistrate în asigurarea calităţii învăţământului superior [COM(2009) 487 final, 21.9.2009].

Raport al Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Raport privind progresele înregistrate în asigurarea calității în învățământul superior [COM(2014) 29 final, 28.1.2014 - nepublicat în Jurnalul Oficial].

Concluziile Consiliului din 20 mai 2014 privind asigurarea calității în sprijinul educației și formării profesionale (JO C 183, 14.6.2014).

Ultima actualizare: 06.07.2014

Top