Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop)

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CEE) nr. 337/75 al Consiliului – Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop)

SINTEZĂ

În Uniunea Europeană (UE), aproximativ 75 de milioane de persoane sunt slab calificate sau chiar necalificate, acestea confruntându-se cu un risc triplu de șomaj față de persoanele înalt calificate.

Pentru a ajuta acești oameni să își dezvolte competențele și să își găsească un loc de muncă, UE a creat o agenție menită anume să susțină politicile UE în domeniul educației și formării profesionale și să ajute țările UE să le pună în practică.

CARE ESTE SCOPUL CEDEFOP?

Obiectivul Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) este de a sprijini Comisia Europeană (CE) în promovarea educației și formării profesionale (EFP) și în dezvoltarea și punerea în aplicare a unei politici comune în domeniul EFP prin activitățile sale științifice și tehnice.

Cedefop colaborează strâns cu CE, cu țările UE, cu organizațiile patronale și sindicale, precum și cu cercetătorii și practicienii din domeniul EFP. Centrul le oferă acestora informații de actualitate privind noutățile din domeniul EFP, precum și oportunități de a dezbate politica.

ASPECTE-CHEIE

Principalele sale obligații sunt:

 • să alcătuiască o documentație privind EFP și să contribuie la dezvoltarea cercetării în domeniul EFP, punând la dispoziție date statistice și analize ale politicilor și sporind sensibilizarea publicului cu privire la valoarea EFP;
 • să difuzeze informații prin intermediul site-ului său, precum și prin publicații, studii, conferințe și seminare;
 • sprijinirea unei abordări comune privind consolidarea cooperării la nivelul UE în dezvoltarea politicilor de EFP;
 • stimularea dezbaterilor privind dezvoltarea pieței muncii și evoluția cerințelor de competențe și calificări.

Lucrări

Există patru capitole importante:

 • 1.

  analiza politicilor : Centrul este însărcinat să raporteze cu privire la progresele înregistrate de țările UE în direcția atingerii obiectivelor convenite ale politicilor de EFP, precum și cu privire la finanțarea EFP;

 • 2.

  dezvoltarea învățării pe tot parcursul vieții: Centrul monitorizează și evaluează tendințele, precum și evoluția politicilor legate de învățarea pe tot parcursul vieții (adică învățarea în orice etapă a vieții). Acesta le furnizează date și analize factorilor de decizie și oferă oportunități de partajare a cunoștințelor și de schimburi de bune practici în domeniul educației și formării;

 • 3.

  identificarea nevoilor de competențe: Centrul analizează dezechilibrele potențiale de pe piața muncii din UE. De asemenea, acesta investighează nevoile de competențe și abilități din anumite sectoare și caută o abordare comună la nivelul UE pentru monitorizarea evoluției nevoilor de competențe;

 • 4.

  înțelegerea calificărilor: Centrul contribuie la conceperea unor instrumente și principii comune la nivelul UE în domeniul EFP pentru a ajuta să progreseze și să își schimbe cariera la orice vârstă. De exemplu, acesta difuzează informații cu privire la instrumente ale UE precum Cadrul european al calificărilor (CEC), Sistemul european de credite pentru educație și formare profesională (ECVET) și Europass.

Rețele

Cedefop lucrează cu două rețele importante:

 • ReferNet o rețea care furnizează informații cu privire la sistemele și politicile naționale de educație și formare profesională din țările UE, precum și din Islanda și din Norvegia;
 • Skillsnet care reunește cercetători și experți înalt calificați din întreaga lume pentru a prezenta și a discuta metode de cercetare și analiză privind noile nevoi de competențe și evoluția acestora.

CONTEXT

Cedefop este una dintre agențiile descentralizate ale UE. Înființat în 1975, Centrul și-a mutat sediul de la Berlin la Salonic în 1995.

În 2015, acesta a sărbătorit 40 de ani de contribuție la EFP în Europa și 20 de ani de când își are sediul în Grecia.

Pentru informații suplimentare, consultați:

ACT

Regulamentul (CEE) nr. 337/75 al Consiliului din 10 februarie 1975 privind înființarea Centrului European pentru dezvoltarea formării profesionale

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CEE) nr. 337/75

16.2.1975

-

JO L 39, 13.2.1975, pp. 1-4

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CEE) nr. 1946/93

26.7.1993

-

JO L 181, 23.7.1993, pp. 11-12

Regulamentul (CE) nr. 1131/94

1.9.1994

-

JO L 127, 19.5.1994, p. 1

Regulamentul (CE) nr. 251/95

1.3.1995

-

JO L 30, 9.2.1995, pp. 1-2

Regulamentul (CE) nr. 354/95

1.1.1995

-

JO L 41, 23.2.1995, p. 1

Regulamentul (CE) nr. 1655/2003

1.10.2003

-

JO L 245, 29.9.2003, pp. 41-43

Regulamentul (CE) nr. 2051/2004

21.12.2004

-

JO L 355, 1.12.2004, p. 1-3

ACTE CONEXE

Raportul Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor privind evaluarea externă a Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale [COM(2008) 356 final, 13.6.2008]

Data ultimei actualizări: 30.09.2015

Top