Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Accelerarea aplicării legislației UE privind detașarea lucrătorilor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Accelerarea aplicării legislației UE privind detașarea lucrătorilor

Obiectivul Directivei privind aplicarea (Directiva 2014/67/UE) este de a îmbunătăți punerea în aplicare și aplicarea Directivei privind detașarea lucrătorilor (Directiva 96/71/CE), garantând astfel o mai bună protecție a lucrătorilor detașați și un cadru juridic mai transparent și mai previzibil pentru furnizorii de servicii.

ACT

Directiva 2014/67/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind asigurarea respectării aplicării Directivei 96/71/CE privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne (Regulamentul IMI) [JO L 159, 28.5.2014].

SINTEZĂ

Directiva 96/71/CE se aplică întreprinderilor care, în contextul furnizării de servicii la nivel transnațional, detașează lucrători pe teritoriul unei țări din UE, cu condiția să existe un raport de muncă între întreprinderea care efectuează detașarea și lucrătorul respectiv pe durata detașării. Un lucrător detașat este un lucrător care lucrează o perioadă limitată pe teritoriul unei alte țări a UE decât țara în care acesta lucrează în mod normal.

Pentru a proteja drepturile sociale ale lucrătorilor detașați atunci când companiile își exercită libertatea de a furniza servicii și pentru a facilita exercitarea libertății respective, Directiva 96/71/CE conține condiții de încadrare în muncă fundamentale care trebuie aplicate în cazul lucrătorilor detașați în țara-gazdă, cum ar fi:

  • perioadele de muncă maxime și perioadele de odihnă minime;
  • concediul anual plătit minim;
  • salariile minime aplicabile, inclusiv plata orelor suplimentare;
  • sănătatea, siguranța și igiena la locul de muncă.

Îmbunătățirea prevenirii și a sancționării oricăror abuzuri privind normele aplicabile

Pentru a facilita combaterea cazurilor de abuz și eludare privind normele (de exemplu, prin așa-numitele companii de tip cutie poștală), Directiva 2014/67/UE conține o listă de elemente faptice cu ajutorul cărora să se poată evalua mai ușor dacă o anumită situație poate fi considerată o detașare reală (articolul 4).

Pentru o securitate juridică sporită, Directiva prevede o listă de măsuri naționale de control considerate justificate și proporționale și care pot fi aplicate pentru a monitoriza respectarea Directivei 96/71/CE și a Directivei privind aplicarea (articolul 9).

Pentru a spori protecția drepturilor lucrătorilor în cadrul lanțurilor de subcontractare, țările UE trebuie să se asigure că lucrătorii detașați în domeniul construcțiilor pot trage la răspundere contractantul aflat într-o relație de subcontractant direct pentru orice remunerație netă restantă aferentă salariilor minime nete, în plus față de angajator sau în locul acestuia (articolul 12). În locul unor asemenea norme privind răspunderea, statele membre pot lua alte măsuri de executare adecvate.

Îmbunătățirea accesului la informații

Pentru a conștientiza și a spori transparența, țările UE sunt obligate să pună la dispoziție gratuit, prin intermediul unui site internet oficial național unic, informații privind clauzele și condițiile de încadrare în muncă și contractele colective aplicabile lucrătorilor detașați (articolul 5). Informațiile trebuie să fie făcute publice în limba oficială (limbile oficiale) a (ale) țării-gazdă și în limbile cele mai relevante ținând cont de cererea de pe propriile piețe ale muncii.

Intensificarea cooperării administrative

Directiva 2014/67/UE conține, de asemenea, norme mai clare pentru îmbunătățirea cooperării administrative dintre autoritățile naționale care răspund de monitorizarea conformității, inclusiv termene-limită pentru furnizarea de informații (articolul 6). În cazul oricăror probleme persistente legate de schimbul de informații sau al unui refuz permanent de a oferi informații, Comisia poate fi informată prin Sistemul de informare al pieței interne (IMI). În acest caz se aplică Regulamentul IMI. Sistemul IMI este un instrument electronic care permite autorităților naționale, regionale și locale să comunice rapid și ușor cu omologii lor din UE, Islanda, Liechtenstein și Norvegia despre legislația privind piața internă a UE. De asemenea, directiva garantează că sancțiunile și amenzile administrative impuse furnizorilor de servicii pentru nerespectarea normelor aplicabile într-o anumită țară din UE pot fi executate și recuperate în alta (capitolul VI).

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 96/71/CE

10.2.1997

16.12.1999

JO L 18, 21.1.1997

Directiva 2014/67/UE

17.6.2014

18.6.2016

JO L 159, 28.5.2014

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 1024/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne și de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei (Regulamentul IMI) [JO L 316, 14.11.2012].

Ultima actualizare: 09.08.2014

Top