Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Responsabilitatea socială a întreprinderilor în UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Responsabilitatea socială a întreprinderilor în UE

SINTEZĂ PRIVIND:

Să facem din Europa un pol de excelență în materie de responsabilitate socială a întreprinderilor – COM(2006) 136 final

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI COMUNICĂRI?

Comunicarea stabilește priorități și acțiuni în materie de responsabilitate socială a întreprinderilor* (RSI) pentru o mai bună exploatare a potențialului întreprinderilor în beneficiul dezvoltării durabile și al obiectivelor strategiei pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă.

De pe urma acestora vor beneficia atât întreprinderile și economia Uniunii Europene (UE), cât și societatea în ansamblul său.

ASPECTE-CHEIE

Dezvoltarea practicilor RSI implică o gamă largă de actori (de exemplu, sindicate, investitori, consumatori și organizații neguvernamentale).

În vederea promovării RSI, Comisia Europeană se axează pe:

sprijinirea inițiativelor multilaterale;

cooperarea cu țările UE în cadrul Grupului reprezentanților naționali la nivel înalt pentru RSI în scopul mobilizării instrumentelor naționale și regionale;

sensibilizarea consumatorilor cu privire la impactul alegerilor lor;

promovarea RSI în rândul întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-urilor).

S-au înregistrat o serie de progrese în domeniul RSI, grație politicii urmate de Comisia Europeană. O comunicare din 2011 prezintă conceptul modern al RSI definit de către Comisie și acțiunile prevăzute a fi întreprinse în acest domeniu în perioada 2011-2014.

Strategia UE referitoare la RSI include:

creșterea vizibilității RSI și diseminarea bunelor practici în materie de RSI;

ameliorarea și monitorizarea gradului de încredere în întreprinderi;

stimularea recompenselor pe piață pentru RSI;

ameliorarea transparenței întreprinderilor în ceea ce privește informațiile sociale și de mediu;

integrarea RSI în educație, formare și cercetare;

sublinierea importanței politicilor publice în materie de RSI; și

o mai bună aliniere a concepțiilor la nivel european și mondial referitoare la RSI.

În vederea evaluării strategiei în domeniul RSI, Comisia a lansat o consultare publică referitoare la RSI în perioada 2011 – 2014. Aceasta a căutat să identifice realizările, deficiențele și viitoarele provocări.

CONTEXT

De la publicarea, în 2001, a cărții sale verzi privind responsabilitatea socială a întreprinderilor, Comisia Europeană a jucat un rol deschizător de drumuri în dezvoltarea politicilor publice pentru promovarea RSI.

TERMENI-CHEIE

* Responsabilitatea socială a întreprinderilor (RSI): un concept în virtutea căruia întreprinderile integrează în mod voluntar preocupările sociale și de mediu în activitățile lor comerciale și în interacțiunea lor cu părțile implicate. Deși RSI ar trebui să se dezvolte plecând de la întreprinderi, guvernele pot juca un rol de sprijin prin măsuri politice și reglementări.

ACT

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European – „Punerea în aplicare a parteneriatului pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă: să facem din Europa un pol de excelență în materie de responsabilitate socială a întreprinderilor” [COM(2006) 136 final, 22.3.2006]

ACTE CONEXE

Documentul de lucru al serviciilor Comisiei referitor la punerea în aplicare a principiilor directoare ale ONU privind întreprinderile și drepturile omului – situația actuală [SWD(2015) 144 final, 14.7.2015]

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – O nouă strategie a UE (2011-2014) pentru responsabilitatea socială a întreprinderilor [COM(2011) 681 final, 25.10.2011]

Consultarea publică referitoare la responsabilitatea socială a întreprinderilor, 2014

Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn (JO L 295, 12.11.2010, pp. 23-34)

Directiva 2014/95/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2014 de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește prezentarea de informații nefinanciare și de informații privind diversitatea de către anumite întreprinderi și grupuri mari (JO L 330, 15.11.2014, pp. 1-9)

Data ultimei actualizări: 09.11.2015

Top