Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Revizuirile tratatelor UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Revizuirile tratatelor UE

 

SINTEZĂ

Posibilitatea de a revizui tratatele fondatoare este esențială pentru Uniunea Europeană (UE). Aceasta permite adaptarea cadrului de legi și politici europene la noile provocări cărora UE trebuie să le facă față. Tratatul de la Lisabona permite o procedură de revizuire simplificată și îmbunătățește caracterul democratic al revizuirii

Procedurile de revizuire figurează la articolul 48 din Tratatul privind UE. Indiferent ce procedură este urmată, țările UE trebuie să convină în mod unanim cu privire la revizuirea prevederilor în cauză ale tratatelor.

PROCEDURA DE REVIZUIRE ORDINARĂ

Procedura de revizuire ordinară se aplică în ceea ce privește modificările cele mai importante aduse tratatelor, cum ar fi sporirea sau reducerea competențelor UE. Aceasta funcționează astfel:

Orice guvern național al unei țări din UE, Parlamentul European sau Comisia poate înainta Consiliului o propunere de modificare a tratatelor. Consiliul înaintează aceste propuneri Consiliului European (format din șefii de stat și de guvern ai țărilor UE), parlamentele naționale fiind informate și ele cu privire la procedura propusă.

În cazul în care Consiliul European adoptă o decizie pozitivă, se convoacă o convenție compusă din reprezentanți ai parlamentelor naționale, ai șefilor de stat sau de guvern ai țărilor UE, ai Parlamentului European și ai Comisiei. Convenția analizează proiectele de revizuire și adoptă decizii prin consens.

Președintele Consiliului convoacă apoi o conferință a reprezentanților guvernelor țărilor UE, în vederea adoptării de comun acord a modificărilor care trebuie aduse tratatelor. Modificările intră în vigoare numai după ce au fost ratificate de toate țările UE.

Consiliul European poate să decidă, de asemenea, după obținerea aprobării din partea Parlamentului European, să nu convoace o convenție atunci când modificările nu sunt de mare importanță.

PROCEDURA DE REVIZUIRE SIMPLIFICATĂ

Tratatul de la Lisabona creează o procedură simplificată pentru revizuirea politicilor și acțiunilor interneale UE (de exemplu, agricultura și pescuitul, piața internă, controalele la frontiere, politica economică și monetară). Obiectivul este facilitarea promovării integrării europene în aceste domenii.

Această procedură evită necesitatea de a convoca o convenție europeană și o conferință interguvernamentală.

Consiliul European adoptă decizia în unanimitate, în urma consultării Comisiei, a Parlamentului European și a Băncii Centrale Europene, dacă revizuirea vizează domeniul monetar. Modificările aduse tratatelor intră în vigoare numai dacă au fost ratificate de toate țările UE.

Competențele UE nu pot fi extinse însă printr-o procedură de revizuire simplificată.

După criza bancară din 2008, procedura simplificată s-a utilizat pentru a permite crearea Mecanismului european de stabilitate printr-un acord interguvernamental al țărilor din zona euro. Decizia Consiliului European din 25 martie 2011 adaugă un al treilea paragraf articolului 136 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), care prevede că „statele membre a căror monedă este euro pot institui un mecanism de stabilitate […]”, dar „[…] acordarea oricărei asistențe financiare necesare în conformitate cu acest mecanism va fi supusă unei stricte condiționări”.

CLAUZELE-PASARELĂ

„Clauzele-pasarelă” constituie o a doua procedură de revizuire simplificată.

Clauza pasarelă generală [articolul 48, alineatul (7) din TUE] se aplică în următoarele două cazuri:

1.

În cazul în care tratatele prevăd ca un act să fie adoptat de către Consiliu în unanimitate, Consiliul European poate decide să autorizeze Consiliul să adopte hotărârea cu majoritate calificată. Această posibilitate nu se aplică deciziilor care au implicații militare sau în domeniul apărării.

2.

În cazul în care tratatele prevăd ca un act să fie adoptat conform unei proceduri legislative speciale, Consiliul European poate decide să autorizeze adoptarea unui asemenea act conform procedurii legislative ordinare.

În ambele cazuri, Consiliul European poate adopta hotărârea în unanimitate după ce obține acordul Parlamentului European. Fiecare parlament național dispune, în plus, de un drept de opoziție și poate împiedica activarea clauzei pasarelă generale.

CLAUZA DE FLEXIBILITATE (ARTICOLUL 352 DIN TFUE)

Această clauză extinde competențele UE în cazul în care o măsură pare necesară pentru atingerea unuia dintre obiectivele tratatelor și în cazul în care tratatele nu prevăd competența necesară. Măsurile în baza acestei prevederi se adoptă de către Consiliu în unanimitate, la propunerea Comisiei și după aprobarea de către Parlamentul European. Acestea nu vor implica armonizarea legilor țărilor UE în domenii în care tratatele exclud o astfel de armonizare.

Data ultimei actualizări: 17.11.2015

Top