Help Print this page 

Document C2007/223/01

Title and reference
Cod de conduită

OJ C 223, 22.9.2007, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Multilingual display
Text

22.9.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 223/1


Cod de conduită

(2007/C 223/01)

CURTEA DE JUSTIȚIE A COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere deliberările Curții de Justiție din cadrul reuniunilor sale din 28 martie, 24 aprilie și 3 iulie 2007,

având în vedere articolele 2, 4, 6, 18 și 47 din Statutul Curții de Justiție și articolul 5 din anexa la respectivul statut, articolele 3 și 4 din Regulamentul de procedură al Curții de Justiție, precum și articolele 4 și 5 din Regulamentul de procedură al Tribunalului de Primă Instanță,

întrucât, fără a aduce atingere prevederilor statutului și regulamentelor aplicabile, este oportun să fie precizate în cadrul unui cod de conduită anumite obligații, care decurg din prevederile menționate, ce le revin membrilor Curții de Justiție, ai Tribunalului de Primă Instanță și ai Tribunalului Funcției Publice,

după consultarea Tribunalului de Primă Instanță și a Tribunalului Funcției Publice,

decide să adopte prezentul cod de conduită:

Articolul 1

Principii generale

(1)   Codul de conduită se aplică membrilor și foștilor membri ai Curții de Justiție, ai Tribunalului de Primă Instanță și ai Tribunalului Funcției Publice.

(2)   Membrii se consacră în întregime îndeplinirii mandatului lor.

(3)   Membrii se abțin, în afara Curții, de la orice comentariu care ar putea dăuna reputației Curții sau care ar putea fi interpretat drept o luare de poziție a Curții în dezbateri care depășesc rolul său instituțional.

Articolul 2

Integritate

Membrii nu acceptă cadouri, de orice natură ar fi, care ar putea pune sub semnul întrebării independența lor.

Articolul 3

Imparțialitate

Membrii evită orice situație de natură să determine un conflict de interese.

Articolul 4

Declarație de interese financiare

(1)   La intrarea în funcție, membrii transmit președintelui Curții de Justiție o declarație referitoare la interesele lor financiare.

(2)   Declarația menționată la alineatul (1) are următorul cuprins: „Declar că starea patrimoniului meu nu indică niciun interes financiar de natură să aducă atingere imparțialității și independenței mele în exercitarea funcțiilor.”

Articolul 5

Alte activități

(1)   Atunci când doresc să participe la o activitate externă, membrii solicită autorizarea prealabilă a instanței de care aparțin. Aceștia se angajează totodată să își respecte obligația de disponibilitate, pentru a se consacra în întregime îndeplinirii mandatului lor.

(2)   Membrii pot fi autorizați să intervină în domeniul învățământului, în cadrul unei conferințe, al unui seminar sau al unui colocviu, fiindu-le interzis să primească pentru aceasta o altă recompensă financiară decât cea acordată în mod obișnuit în astfel de cazuri.

(3)   De asemenea, membrii pot fi autorizați să exercite activități cu caracter științific, precum și funcții onorifice neremunerate în cadrul fundațiilor sau organismelor similare din domeniul cultural, artistic, social, sportiv sau caritabil, precum și în instituții de învățământ sau de cercetare. În acest scop, membrii se angajează să nu exercite activități de administrare de natură să le compromită independența sau disponibilitatea sau care să dea naștere unui conflict de interese. Prin fundații sau organisme similare se înțeleg instituțiile sau asociațiile fără scop lucrativ, care desfășoară activități de utilitate publică în domeniile menționate.

Articolul 6

Angajamentul membrilor după încetarea funcției lor

(1)   După încetarea funcției lor, membrii sunt în continuare obligați să respecte îndatorirea de discreție.

(2)   Membrii se angajează să nu participe, după încetarea funcțiilor lor:

în niciun mod, la cauze care erau pendinte la instanța de care aparțineau în momentul încetării funcțiilor lor;

în niciun mod, la cauze care au o legătură directă și evidentă cu cauze, chiar soluționate, la care au participat în calitate de judecător sau de avocat general

și pe o perioadă de trei ani începând de la această dată

ca reprezentanți ai părților, fie în scris, fie prin pledoarie orală, în cauze care sunt pledate la instanțele comunitare.

(3)   Foștii membri pot interveni în calitate de consilier sau de expert în alte cauze sau pot exprima o opinie juridică, numai cu condiția respectării obligațiilor care decurg din alineatul (1).

Articolul 7

Aplicarea codului

(1)   Președintele Curții de Justiție, asistat de un comitet consultativ compus din cei trei membri ai Curții cu vechimea cea mai mare în funcție, veghează la buna aplicare a prezentului cod de conduită.

(2)   Curtea de Justiție asigură respectarea codului și hotărăște în caz de îndoială, după consultarea Tribunalului de Primă Instanță sau, după caz, a Tribunalului Funcției Publice.

Articolul 8

Intrarea în vigoare

(1)   Prezentul cod de conduită intră în vigoare la 1 octombrie 2007.

(2)   Declarația de interese financiare a membrilor în funcție la această dată trebuie transmisă președintelui Curții de Justiție cel târziu la 30 noiembrie 2007.


Top