Help Print this page 

Document 62010TN0346

Title and reference
Cauza T-346/10: Acțiune introdusă la 18 august 2010 — Borax Europe/AEPC

OJ C 288, 23.10.2010, p. 51–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Multilingual display
Text

23.10.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 288/51


Acțiune introdusă la 18 august 2010 — Borax Europe/AEPC

(Cauza T-346/10)

()

2010/C 288/95

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Borax Europe Ltd (Londra, Regatul Unit) (reprezentanți: K. Nordlander, avocat, și H. Pearson, solicitor)

Pârâtă: Agenția Europeană pentru Produse Chimice (AEPC)

Concluziile reclamantei

Declararea admisibilității acțiunii în anulare;

anularea deciziei adoptate de AEPC la 18 iunie 2010 cu privire la identificarea unor substanțe pe bază de borat drept „substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită”, ce îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 57 litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (denumit în continuare „Regulamentul REACH” (1)), și la adăugarea acestora pe lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită candidate la autorizare (denumită în continuare „lista substanțelor candidate”) (denumită în continuare „actul atacat”);

obligarea Agenției Europene pentru Produse Chimice (AEPC) la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Reclamanta solicită anularea deciziei adoptate de AEPC cu privire la identificarea unor substanțe pe bază de borat drept „substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită”, ce îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 57 litera (c) din Regulamentul REACH, și la adăugarea acestora pe lista substanțelor candidate la 18 iunie 2010. Actul atacat a ajuns în atenția reclamantei prin intermediul unui comunicat de presă al AEPC din 18 iunie 2010.

Substanțele pe bază de borat a căror includere în lista substanțelor candidate prin intermediul actului atacat este contestată de reclamantă sunt: acidul boric, CAS nr. 10043-35-3, CE nr. 233-139-2; tetraboratul de disodiu, anhidru; tetraboratul de disodiu decahidrat; tetraboratul de disodiu pentahidrat (CAS nr. 1303-96-4, 1330-43-4, 12179-04-3, CE nr. 215-540-4) (denumite în continuare „borați”).

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă trei motive de drept.

Primul motiv: actul atacat ar trebui anulat întrucât a fost întemeiat pe dosare conforme cu prevederile din Anexa XV care conțin erori vădite, conducând la o încălcare a unei norme fundamentale de procedură prevăzute la articolul 59 din Regulamentul REACH. Acele dosare indică, cu titlu de justificare pentru acțiunea AEPC, că borații sunt clasați în prezent în partea a treia a Anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, ceea ce este incorect în fapt.

Al doilea motiv: AEPC a adoptat actul atacat fără a-și îndeplini funcția care constă în a evalua „pe fond” dacă borații îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 57 litera (c) din Regulamentul REACH. Astfel, prin adoptarea actului atacat, AEPC a comis erori vădite de apreciere, a depășit puterile care îi sunt conferite și a încălcat principiul bunei administrări.

Al treilea motiv: în sfârșit, borații nu îndeplinesc criteriile, prevăzute la articolul 57 litera (c) din Regulamentul REACH, de clasificare drept substanțe toxice pentru reproducere, din categoria 1 sau 2, în temeiul Directivei 67/548. În consecință, aceștia nu sunt „substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită”, iar includerea lor în lista substanțelor candidate prin actul atacat încalcă articolul 59 alineatul (8) din Regulamentul REACH.


(1)  Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (JO L 396, p. 1, Editie specială, 13/vol. 60, p. 3).


Top