Help Print this page 

Document 52009DC0331

Title and reference
Raport al Comisiei privind aplicarea în cursul anului 2008 a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului şi ale Comisiei

/* COM/2009/0331 final */
  • In force
Multilingual display
Text

52009DC0331

Raport al Comisiei privind aplicarea în cursul anului 2008 a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului şi ale Comisiei /* COM/2009/0331 final */


[pic] | COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE |

Bruxelles, 2.7.2009

COM(2009) 331 final

RAPORT AL COMISIEI

privind aplicarea în cursul anului 2008 a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei

RAPORT AL COMISIEI

privind aplicarea în cursul anului 2008 a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei

INTRODUCERE

Prezentul raport pe anul 2008 este elaborat în aplicarea articolului 17 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei[1].

Anexa la prezentul raport conține date statistice cu privire la soluționarea cererilor de acces la documente. În acest sens, trebuie subliniat faptul că statisticile se referă numai la cererile de acces la documente care nu au fost publicate și nu cuprind solicitările de documente deja publicate sau cererile de informații.

1. Politica de Transparență[2]

La 30 aprilie 2008, Comisia a adoptat o propunere al cărei obiectiv este modificarea regulamentului privind accesul public la documente. Această etapă este rezultatul consultării publice organizate în 2007 pe baza unei cărți verzi[3] și dă curs unui deziderat repetat al Parlamentului European. Cele două ramuri ale autorității legislative au început să analizeze propunerea în cursul celui de-al doilea semestru.

2. Registre și site-uri internet

2.1. La sfârșitul anului 2008, registrul de documente al Comisiei conținea 102 582 documente (a se vedea tabelul din anexă).

2.2. Regulamentul prevede la articolul 9 alineatul (3) că documentele desemnate ca „sensibile”[4] sunt înscrise în registru numai cu acordul autorității emitente. În anul 2008, niciun document sensibil în sensul acestei dispoziții nu a făcut parte din documentele înscrise în registru.

2.3. Datele cu privire la consultarea site-ului „Transparență și acces la documente”, accesibil de pe server-ul EUROPA, se prezintă astfel:

Număr de vizitatori | Număr de sesiuni | Pagini vizualizate |

Total | 40.845 | 57.419 | 72.410 |

Media lunară | 3.404 | 4.785 | 6.034 |

3. Cooperarea cu celelalte instituții și cu statele membre

Serviciile celor trei instituții însărcinate cu punerea în aplicare a regulamentului și-au continuat, pe parcursul anului 2008, forumul de schimb de informații pe probleme de natură juridică referitoare la aplicarea regulamentului.

4. Analiza cererilor de acces

4.1. Creșterea constantă a numărului de cereri inițiale , observată de la adoptarea regulamentului, a fost confirmată și pe parcursul anului 2008, când au fost prezentate 1001 de cereri mai mult decât în 2007, reprezentând o creștere de aproape 25%.

4.2. Numărul de cereri de confirmare a scăzut considerabil; au fost înregistrate 156 de cereri în anul 2008 comparativ cu 273 în anul 2007.

4.3. În ceea ce privește repartizarea cererilor pe domenii de interes , domenii precum transportul și energia, piața internă, concurența, cooperarea judiciară, de mediu și politica privind întreprinderile totalizează peste 40% din cereri.

4.4. Repartizarea cererilor pe categorii socioprofesionale a confirmat importanța cererilor provenite din mediul academic, care se situează în continuare pe primul loc, totalizând peste 30% din cereri.

4.5. În sfârșit, repartizarea geografică a cererilor a rămas constantă. Aproape 20% din cereri provin de la persoane sau organisme stabilite în Belgia, ca urmare a numărului de întreprinderi, de cabinete de avocatură și de asociații sau de ONG-uri operând la nivel european. În afară de aceasta, cea mai mare parte a cererilor provine din statele membre cele mai populate: Germania, Italia, Franța, Regatul Unit, Spania și Țările de Jos, care împreună totalizează jumătate din cereri (49,86%). Procentul de cereri provenite din noile state membre rămâne modest.

5. Aplicarea excepțiilor la Dreptul de Acces

5.1. Procentajul răspunsurilor afirmative în faza inițială a cererilor a crescut considerabil (o creștere de aproape 10%) în comparație cu anul precedent.

În 82,68% din cazuri (față de abia 72,71% în 2007), documentele au fost divulgate integral și în 3,33% din cazuri (față de 3,88% în 2007), s-a acordat un acces parțial la documentele solicitate.

5.2. Procentajul deciziilor care au confirmat poziția inițială a scăzut considerabil (o scădere de aproape 20%, trecând de la 66,30% de cazuri în 2007 la 48,08% în 2008).

Procentajul răspunsurilor integral afirmative după o respingere inițială a cererii a crescut ușor (18,59% în raport cu 15,38 % în anul 2007). Procentajul deciziilor de acordare a unui acces parțial după o respingere inițială este aproape dublu (33,33% în raport cu 18,32% în anul 2007).

5.3. În stadiul inițial, cele două motive principale pentru respingerea cererilor rămân:

- protecția obiectivului activităților de inspecție, de anchetă și de audit [articolul 4 alineatul (2) a treia liniuță], cu o ușoară creștere în raport cu anul 2007 (26,63% de respingeri comparativ cu 23,48% în anul 2007);

- protecția procesului decizional al Comisiei [articolul 4 alineatul (3)], cu un procentaj de 15,22% pentru cazurile referitoare la avizele destinate utilizării interne și de 13,5% pentru cele în care nu s-a adoptat încă o decizie, adică un total de 28,72% de respingeri (comparativ cu un total de 31,31% în 2007).

Proporția de respingere a cererii din motivul protecției intereselor comerciale, precum și al protecției relațiilor internaționale rămâne destul de mare, cu respectiv 14,4% (comparativ cu 10,79% în 2007), și 10,24 % (comparativ cu 10,98% în 2007) de cazuri de respingere.

5.4. Principalele motive de justificare a confirmării unei respingeri a accesului sunt:

- protecția obiectivului activităților de anchetă (27,85% în comparație cu 24,75% în 2007);

- protecția intereselor comerciale (24,89% în comparație cu 25,25% în 2007);

- protecția procesului decizional al Comisiei, cu un procentaj de 17,3% pentru cazurile în care nu s-a adoptat încă o decizie și de 12,24% pentru cele referitoare la avizele destinate utilizării interne, adică un total de 29,54% de respingeri (comparativ cu un total de 17,4% în 2007).

6. Plângeri prezentate Ombudsmanului european

6.1. Pe parcursul anului 2008, Ombudsmanul a închis următoarele 16 cazuri de plângeri împotriva Comisiei cu privire la respingerea cererilor de acces la documente[5].

4 cazuri închise fără constatare de administrare defectuoasă |

3006/2004/BB | 3114/2004/IP | 576/2005/GG | 1129/2007/MF |

5 cazuri închise cu un comentariu critic și/sau alt comentariu |

3303/2005/GG | 1881/2006/JF | 3208/2006/GG | 255/2007/PB | 2681/2007/PB |

7 cazuri închise fără a se continua ancheta |

101/2004/GG | 2465/2004/TN | 3090/2005/GK | 3492/2006/WP |

3824/2006/GG | 1452/2007/PB | 2420/2007/BEH |

6.2. Ombudsmanul a deschis pe parcursul anului 2008 paisprezece dosare de plângeri referitoare la respingerea cererii de acces la documente.

7. Recursuri juridice

7.1. Tribunalul de Primă Instanță a pronunțat cinci hotărâri în cauze privind decizii ale Comisiei prin care se respingea total sau parțial accesul la documente pe baza Regulamentului 1049/2001.

7.1.1. Hotărârea Tribunalului din 30 ianuarie 2008, cauza T-380/04, Ioannis Terezakis/ Comisia:

Tribunalul a anulat parțial decizia Comisiei prin care se respingea accesul la două documente: un raport de audit și un contract semnat între aeroportul din Atena și un consorțiu.

Tribunalul consideră că refuzul de a divulga raportul de audit este legitim, deoarece raportul trebuie protejat pe întreaga durată a anchetei/auditului.

În ceea ce privește contractul, în măsura în care anumite informații care apar în acesta fuseseră deja divulgate de Comisie, Tribunalul consideră că cel puțin aceste informații ar fi trebuit puse la dispoziția solicitantului. Prin urmare, Tribunalul a anulat parțial decizia Comisiei deoarece aceasta a respins accesul parțial la contract.

7.1.2. Hotărârea Tribunalului din 5 iunie 2008, cauza T-141/05, Internationaler Hilfsfonds e.V./Comisia:

Tribunalul a acceptat argumentele Comisiei și a respins acțiunea în anulare ca inadmisibilă, confirmând că actul atacat era o decizie care doar confirma o decizie anterioară, care nu fusese atacată în termen.

Tribunalul a făcut o distincție clară între procedura prezentată Ombudsmanului și procedura judiciară și a confirmat că cele două modalități sunt alternative. De asemenea, Tribunalul a declarat că o decizie a Ombudsmanului, chiar și atunci când constată un caz de administrare defectuoasă, nu poate constitui un element nou pe baza căruia reclamantul să poată introduce o acțiune în anulare împotriva unei decizii anterioare devenite definitive, deoarece nu a fost atacată în termenul stabilit.

Reclamantul a atacat această hotărâre în fața Curții de Justiție.

7.1.3. Hotărârea Tribunalului din 9 septembrie 2008, cauza T-403/05, MyTravel Group plc/Comisia:

Tribunalul a confirmat două decizii (mai puțin în cazul unui document) ale Comisiei de a respinge accesul la documente din domeniul concurenței, pe baza mai multor excepții („proces decizional”, „consultanță juridică” și „anchetă”). În schimb, a anulat partea deciziei referitoare la un document refuzat pe baza excepției „anchetă”, deoarece a considerat că motivul respingerii cererii de acces la acest document era prea vag.

În special, Tribunalul a amintit că:

- deoarece este vorba de procesul decizional, instituțiile au dreptul de a-și proteja consultările și deliberările interne atunci când este necesar, în interesul public, să își păstreze capacitatea de a-și îndeplini misiunile, în special în cadrul exercitării puterilor lor de decizie administrative;

- având în vedere că regulamentul se referă la accesul public la documente, interesul deosebit sau privat nu constituie un element relevant pentru cântărirea intereselor, prevăzută de regulament.

Suedia a atacat această hotărâre în fața Curții de Justiție.

7.1.4. Hotărârea Tribunalului din 10 septembrie 2008, cauza T-42/05, Rhiannon Williams/Comisia:

În această cauză, reclamantul a invocat în principal două motive: pe de o parte, refuzul implicit de a acorda acces la documente „care ar trebui să existe” și, pe de altă parte, o interpretare și o aplicare eronate a excepțiilor pentru respingerea cererilor de acces la documente, identificate în cadrul deciziei contestate.

Cu privire la primul aspect, Tribunalul a anulat decizia Comisiei, reamintind că instituțiile au obligația de a acorda asistență solicitantului în formularea cererii sale și că, în cazul în care cererea este încă neclară, în ciuda asistenței oferite, instituția trebuie să fie clară, deoarece neclaritatea riscă să însemne un refuz implicit al documentelor care nu au fost specificate. Un refuz implicit este în toate cazurile un refuz nemotivat și, în consecință, poate fi anulat din acest simplu motiv.

Cu privire la documentele pentru care s-a respins cererea în mod explicit, Tribunalul a confirmat integral decizia Comisiei.

7.1.5. Hotărârea Tribunalului din 18 decembrie 2008, cauza T-144/05, Pablo Muñiz/Comisia:

Tribunalul a anulat decizia Comisiei de a respinge accesul la documente din cadrul procedurii de comitologie din domeniul clasificării tarifare, pe baza excepției „proces decizional”.

Tribunalul a recunoscut faptul că protecția procesului decizional împotriva unei presiuni exterioare precise poate constitui un motiv legitim de restricționare a accesului. Cu toate acestea, existența unei astfel de presiuni trebuie stabilită cu certitudine și trebuie demonstrat că există un risc ce poate fi prevăzut, în mod rezonabil, ca decizia care trebuie adoptată să fie substanțial afectată din cauza presiunii externe respective.

7.2. Douăzeci și trei de noi acțiuni, dintre care patru căi de atac, au fost inițiate în 2008 împotriva deciziilor Comisiei în aplicarea Regulamentului 1049/2001[6]:

Cauza C-506/08P, Suedia/ alte părți: MyTravel Group plc și Comisia | Cauza C-362/08P, Internationaler Hilfsfonds e.V./altă parte: Comisia | Cauza C-281/08P, Landtag Schleswig-Holstein/ Comisia |

Cauza C-28/08P, Comisia/ altă parte: The Bavarian Lager Co. Ltd | Cauza T-509/08, Ryanair Ltd/ Comisia | Cauza T-500/08, Ryanair Ltd/ Comisia |

Cauza T-499/08, Ryanair Ltd/ Comisia | Cauza T-498/08, Ryanair Ltd/ Comisia | Cauza T-497/08, Ryanair Ltd/ Comisia |

Cauza T-496/08, Ryanair Ltd/ Comisia | Cauza T-495/08, Ryanair Ltd/ Comisia | Cauza T-494/08, Ryanair Ltd/ Comisia |

Cauza T-474/08, Dieter C. Umbach/ Comisia | Cauza T-437/08, CDC Hydrogene Peroxide Cartel Damage Claims (CDC Hydrogene Peroxide)/ Comisia | Cauza T-383/08, New Europe/ Comisia |

Cauza T-380/08, Țările de Jos/ Comisia | Cauza T-362/08, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH/ Comisia | Cauza T-344/08, EnBW Energie Baden-Württemberg AG/ Comisia |

Cauza T-342/08, Edward William Batchelor/ Comisia | Cauza T-250/08, Edward William Batchelor/ Comisia | Cauza T-221/08, Guido Strack/ Comisia |

Cauza T-186/08, Liga para Protecção da Natureza (LPN)/ Comisia | Cauza T-29/08, Liga para Protecção da Natureza (LPN)/ Comisia |

8. Concluzii

8.1. Natura cererilor și motivele respingerilor:

Ca și în anii precedenți, imaginea generală care se desprinde din analiza cererilor de acces este aceea că un procentaj important al acestora privește activitățile Comisiei în materie de control al aplicării dreptului comunitar. În numeroase cazuri, aceste cereri de acces sunt înaintate în scopul obținerii de documente susceptibile să sprijine poziția solicitantului în cadrul unei plângeri, de exemplu, referitoare la o presupusă încălcare a dreptului comunitar sau la un recurs administrativ sau juridic, de exemplu referitoare la o decizie a Comisiei în domeniul politicii de concurență. Trebuie notat că aceste cereri privesc, în general, cantități importante de documente a căror analiză determină un volum important de muncă administrativă.

Trebuie notat, de asemenea, faptul că excepția privind protecția procesului decizional al Comisiei este invocată în principal pentru a proteja procesul adoptării de decizii de natură individuală. În domeniul legislativ, din ce în ce mai multe documente sunt accesibile în mod direct publicului larg, fără a mai fi necesară prezentarea unei cereri de acces Comisiei. Direcțiile generale ale Comisiei și-au dezvoltat site-urile internet referitoare la politici specifice și au făcut publice prin intermediul acestora un număr considerabil de documente.

Excepția referitoare la protecția drepturilor comerciale este invocată în principal în legătură cu cererile de acces referitoare la dosarele privind politica în domeniul concurenței.

Aceste tendințe, care se confirmă de-a lungul anilor, au contribuit la analiza efectuată de Comisie care a precedat elaborarea propunerii de reformare a regulamentului.

8.2. Evoluția jurisprudenței:

Tribunalul de Primă Instanță și-a confirmat jurisprudența în legătură cu mai multe puncte:

- exigența, în principiu, a unei examinări concrete și individuale a documentelor care fac obiectul unei cereri de acces;

- interesul deosebit care ar putea fi invocat de către un reclamant nu este luat în considerare în procesul aprecierii valabilității unei decizii de refuz;

- excepția „anchetă/audit” se aplică pe întreaga durată a anchetei/auditului.

Pe lângă acestea, tribunalul a mai clarificat câteva alte aspecte:

- procedura prezentată Ombudsmanului este diferită de procedura judiciară, cele două modalități fiind alternative;

- instituțiile au dreptul de a-și proteja consultările și deliberările interne, în special împotriva unei presiuni exterioare precise, atunci când este necesar, în interesul public, să își păstreze capacitatea de a-și îndeplini misiunile, în special în cadrul exercitării puterilor lor de decizie administrative;

- cu toate acestea, instituțiile trebuie să poată demonstra existența unei astfel de presiuni exterioare și să dovedească faptul că există un risc ce poate fi prevăzut, în mod rezonabil, ca decizia să fie substanțial afectată, în special în domeniul legislativ;

- un refuz implicit este în toate cazurile un refuz nemotivat și, în consecință, poate fi anulat din acest simplu motiv.

ANEXĂ

Statistici privind aplicarea Regulamentului 1049/2001

1. CONțINUTUL REGISTRULUI

2002 | 2.095 | 6.478 | 134 | 116 | 3.066 | 11.889 |

2003 | 2.338 | 6.823 | 135 | 113 | 2.467 | 11.876 |

2004 | 2.327 | 7.484 | 134 | 145 | 2.718 | 12.808 |

2005 | 2.152 | 7.313 | 129 | 126 | 2.674 | 12.394 |

2006 | 2.454 | 6.628 | 129 | 380 | 3.032 | 12.623 |

2007 | 2.431 | 6.647 | 129 | 717 | 3.255 | 13.179 |

2008 | 2.295 | 8.882 | 131 | 747 | 3.640 | 15.695 |

Total | 15.753 | 46.762 | 790 | 1.597 | 21.985 | 102.582 |

CERERI INIțIALE

2. NUMăR DE CERERI

2006 | 2007 | 2008 |

3841 | 4196 | 5197 |

3. RăSPUNSURI

2006 | 2007 | 2008 |

nr. | % | nr. | % | nr. | % |

CERERI DE CONFIRMARE

4. NUMăR DE CERERI

2006 | 2007 | 2008 |

140 | 273 | 156 |

5. RăSPUNSURI

2006 | 2007 | 2008 |

nr. | % | nr. | % | nr. | % |

REPARTIZAREA RESPINGERILOR PE CATEGORIILE DE EXCEPțII APLICATE (%)

6. CERERI INIțIALE

2006 | 2007 | 2008 |

4.1.a. Protecția interesului public – prima liniuță – securitate publică | 1,53 | 1,19 | 0,18 |

4.1.a. Protecția interesului public – a doua liniuță – apărare și chestiuni militare | 0,60 | 2,23 | 0,82 |

4.1.a. Protecția interesului public – a treia liniuță – relații internaționale | 7,06 | 10,98 | 10,24 |

4.1.a. Protecția interesului public – a patra liniuță – politică financiară, monetară sau economică | 1,19 | 1,26 | 2,9 |

4.1.b. Protecția vieții private și a integrității individului | 4,85 | 5,04 | 5,98 |

4.2. Prima liniuță – Protecția intereselor comerciale | 8,94 | 10,79 | 14,4 |

4.2. A doua liniuță – Protecția procedurilor judiciare și a consultanței juridice | 7,49 | 6,08 | 6,52 |

4.2. A treia liniuță – Protecția activităților de inspecție, anchetă și audit | 30,72 | 23,48 | 26,63 |

4.3. Primul paragraf – Procesul decizional, decizie neluată încă | 14,30 | 12,02 | 13,5 |

4.3. Al doilea paragraf – Procesul decizional, decizie luată deja: Aviz destinat uzului intern în cadrul deliberărilor și consultărilor preliminare | 19,06 | 19,29 | 15,22 |

4.5. Respingerea de către statul membru | 4,26 | 7,64 | 3,62 |

total | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

7. CERERI DE CONFIRMARE

2006 | 2007 | 2008 |

4.1.a. Protecția interesului public – prima liniuță – securitate publică | 0,00 | 0,9 | 0,42 |

4.1.a. Protecția interesului public – a doua liniuță – apărare și chestiuni militare | 0,49 | 0,4 | 0,42 |

4.1.a. Protecția interesului public – a treia liniuță – relații internaționale | 3,40 | 2,2 | 5,91 |

4.1.a. Protecția interesului public – a patra liniuță – politică financiară, monetară sau economică | 0,97 | 0,4 | 0,84 |

4.1.b. Protecția vieții private și a integrității individului | 13,59 | 4,8 | 5,06 |

4.2. Prima liniuță – Protecția intereselor comerciale | 16,50 | 25,25 | 24,89 |

4.2. A doua liniuță – Protecția procedurilor judiciare și a consultanței juridice | 10,19 | 4,8 | 3,8 |

4.2. A treia liniuță – Protecția activităților de inspecție, anchetă și audit | 27,18 | 24,75 | 27,85 |

4.3. Primul paragraf – Procesul decizional, decizie neluată încă | 7,77 | 5,7 | 17,3 |

4.3. Al doilea paragraf – Procesul decizional, decizie luată deja: Aviz destinat uzului intern în cadrul deliberărilor și consultărilor preliminare | 9,71 | 11,7 | 12,24 |

4.5. Respingerea de către statul membru | 10,19 | 19,1 | 1,27 |

total | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

REPARTIZAREA CERERILOR

8. ÎN FUNCțIE DE CATEGORIA SOCIOPROFESIONALă A SOLICITANțILOR (%)

2006 | 2007 | 2008 |

Mediul academic | 32,08 | 31,85 | 31,03 |

Societatea civilă (grupuri de interese, industrie, ONG-uri etc.) | 17,27 | 17,77 | 18,26 |

Persoane al căror profil socioprofesional nu a fost indicat | 16,55 | 15,33 | 16,75 |

Autorități publice (altele decât instituțiile UE) | 15,67 | 15,69 | 14,19 |

Avocați | 10,43 | 9,69 | 11,01 |

Alte instituții UE | 6,85 | 6,75 | 6,3 |

Ziariști | 1,14 | 2,90 | 2,46 |

9. ÎN FUNCțIE DE ORIGINEA GEOGRAFICă A CERERILOR (%)

2006 | 2007 | 2008 |

Belgia | 20,26 | 19,86 | 18,93 |

Germania | 18,67 | 15,58 | 16,89 |

Italia | 8,41 | 8,18 | 8,54 |

Franța | 9,31 | 9,32 | 8 |

Regatul Unit | 5,73 | 5,76 | 6,34 |

Spania | 5,33 | 5,92 | 5,29 |

Țările de Jos | 5,35 | 4,42 | 4,83 |

Altele | 0,63 | 1,76 | 2,63 |

Luxemburg | 2,15 | 2,8 | 2,61 |

Nespecificat | 1,64 | 1,16 | 2,61 |

Polonia | 2,61 | 2,41 | 2,57 |

Danemarca | 1,55 | 1,23 | 2,45 |

Austria | 3,18 | 2,71 | 2,11 |

Grecia | 1,2 | 1,5 | 1,93 |

Portugalia | 1,31 | 1,18 | 1,5 |

Suedia | 1,24 | 1,46 | 1,44 |

Irlanda | 1,15 | 0,82 | 1,28 |

Republica Cehă | 1,08 | 0,89 | 1,26 |

Elveția | 0,77 | 0,82 | 1,18 |

Finlanda | 0,78 | 1,43 | 1,08 |

Statele Unite | 0,89 | 0,61 | 1,02 |

Ungaria | 0,95 | 0,86 | 0,86 |

Lituania | 1,21 | 0,55 | 0,62 |

România | 0,2 | 0,96 | 0,58 |

Norvegia | 0,51 | 0,32 | 0,36 |

Bulgaria | 0,25 | 0,94 | 0,36 |

Slovenia | 0,31 | 1,8 | 0,32 |

Letonia | 0,2 | 0,14 | 0,28 |

Liechtenstein | 0,12 | 0,45 | 0,28 |

Slovacia | 0,37 | 0,59 | 0,24 |

Japonia | 0,18 | 0,2 | 0,24 |

Cipru | 0,26 | 0,25 | 0,22 |

Malta | 0,49 | 0,45 | 0,2 |

China (inclusiv Hong Kong) | 0,08 | 1,01 | 0,14 |

Estonia | 0,37 | 0,29 | 0,1 |

Rusia | 0,11 | 0,05 | 0,1 |

Mexic | 0,02 | 0,05 | 0,1 |

Croația | 0,22 | 0,43 | 0,08 |

Ucraina | 0,14 | 0,04 | 0,08 |

Noua Zeelandă | 0,08 |

Australia | 0,15 | 0,07 | 0,06 |

Brazilia | 0,05 | 0,04 | 0,06 |

Turcia | 0,22 | 0,12 | 0,04 |

Canada | 0,15 | 0,25 | 0,04 |

Israel | 0,09 | 0,12 | 0,04 |

Africa de Sud | 0,04 |

FYROM | 0,08 | 0,04 | 0,02 |

Albania | 0,05 | 0,02 | 0,02 |

Islanda | 0,03 | 0,02 | 0 |

Egipt | 0,14 | 0 |

2006 | 2007 | 2008 |

Țări ale UE | 93,93 | 92,28 | 99,46 |

Țări candidate | 0,22 | 0,12 | 0 |

Altele | 3,49 | 4,55 | 0 |

Nespecificat | 2,37 | 3,05 | 0,54 |

10. ÎN FUNCțIE DE DOMENIILE DE INTERES (%)

Direcția Generală/Serviciu | 2007 | 2008 |

SG – Secretariatul General | 10,19 | 9,38 |

TREN - Energie și Transporturi | 7,54 | 8,18 |

MARKT - Piața Internă | 6,46 | 7,28 |

COMP - Concurență | 7,32 | 7,18 |

JLS - Justiție, Libertate și Securitate | 8,45 | 6,69 |

ENV - Mediu | 6,11 | 6,07 |

ENTR - Întreprinderi | 5,48 | 5,91 |

SANCO - Sănătate și Consumatori | 4,27 | 5,74 |

TAXUD - Impozitare și Uniune Vamală | 4,82 | 5,17 |

ADMIN – Personal și Administrație | 2,34 | 4,08 |

EMPL – Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Egalitatea de Șanse | 3,1 | 3,72 |

AGRI - Agricultură | 4,11 | 3,6 |

REGIO - Politica Regională | 3,69 | 3,42 |

TRADE - Comerț | 2,48 | 2,72 |

RELEX – Relații Externe | 4,09 | 2,39 |

INFSO - Societatea Informațională și Media | 2,21 | 2,3 |

SJ – Serviciul Juridic | 1,34 | 1,75 |

DEV - Dezvoltare | 2,12 | 1,67 |

AIDCO - Oficiul de Cooperare EuropeAid | 1,27 | 1,55 |

ELARG - Extindere | 3,18 | 1,5 |

EAC - Educație și Cultură | 1,58 | 1,4 |

RTD - Cercetare | 1,64 | 1,23 |

ECFIN - Afaceri Economice și Financiare | 1,07 | 1,23 |

FISH – Afaceri Maritime și Pescuit | 0,95 | 1,13 |

BUDG - Buget | 1,31 | 1,07 |

COMM - Comunicare | 0,73 | 0,85 |

OLAF - Oficiului European de Luptă Antifraudă | 0,45 | 0,62 |

CAB – Cabinetele comisarilor | 0,16 | 0,43 |

DGT – Direcția Generală Traduceri | 0,4 | 0,32 |

ADMIN (OIB) | 0,22 | 0,28 |

EPSO – Oficiul pentru Selecția Personalului Comunităților Europene | 0,08 | 0,23 |

ESTAT - Eurostat | 0,24 | 0,22 |

PMO - Oficiul pentru Administrare și Plată a Drepturilor Individuale | 0,13 | 0,18 |

ECHO – Ajutor Umanitar | 0,21 | 0,15 |

JRC - Centrul Comun de Cercetare | 0,02 | 0,13 |

IAS - Audit intern | 0,1 | 0,07 |

BEPA - Biroul Consilierilor de Politică Europeană | 0,06 | 0,07 |

OPOCE - Oficiul pentru Publicații | 0,03 | 0,05 |

SCIC - Serviciul Comun de Interpretare-conferințe | 0,02 | 0,02 |

DIGIT | 0,03 | 0 |

FC - Controlul financiar | 0,02 | - |

Total: | 100 | 100 |

[1] JO L 145, 31.5.2001, p. 43.

[2] Pentru informații suplimentare privind politica de transparență, a se vedea Buletinul Uniunii Europene la adresa: http://europa.eu/bulletin/fr/200804/p101006.htm#anch0006

[3] COM(2007) 185, 18 aprilie 2007.

[4] „ documente emise de instituții sau agențiile create de către acestea, de statele membre, de țările terțe sau de organizațiile internaționale, clasificate «TRÈS SECRET/TOP SECRET» (Strict secret), «SECRET» (Secret) sau «CONFIDENTIEL» (Confidențial) în temeiul normelor în vigoare în cadrul instituției în cauză, care protejează interesele fundamentale ale Uniunii Europene sau ale unuia sau mai multor state membre în domeniile definite la articolul 4 alineatul (1) litera (a) și, în special, în domeniile siguranței publice, apărării și chestiunilor militare ” [articolul 9 alineatul (1)].

[5] Pentru informații detaliate referitoare la aceste cazuri, accesați http://www.euro-ombudsman.eu.int/decision/en/default.htm

[6] Pentru informații detaliate referitoare la aceste cauze, accesați http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=ro

Top