Help Print this page 

Document 52008PC0174

Title and reference
Propunere de decizie a Consiliului de stabilire a poziţiei care urmează să fie adoptată în numele Comunităţii Europene cu privire la interpretarea articolului 14 din convenţia de la Aarhus

/* COM/2008/0174 final */
Multilingual display
Text

52008PC0174

Propunere de decizie a Consiliului de stabilire a poziţiei care urmează să fie adoptată în numele Comunităţii Europene cu privire la interpretarea articolului 14 din convenţia de la Aarhus /* COM/2008/0174 final */


[pic] | COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE |

Bruxelles, 7.4.2008

COM(2008) 174 final

Propunere de

DECIZIE A CONSILIULUI

de stabilire a poziției care urmează să fie adoptată în numele Comunității Europene cu privire la interpretarea articolului 14 din Convenția de la Aarhus

(prezentată de Comisie)

EXPUNERE DE MOTIVE

Comunitatea este parte la Convenția privind accesul la informații, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în probleme de mediu (încheiată la Aarhus la 25 iunie 1998 și denumită în continuare „Convenția de la Aarhus”)[1].

Comunitatea a aprobat, de asemenea, amendamentul la convenție referitor la participarea publicului la luarea deciziilor privind diseminarea deliberată în mediu și introducerea pe piață a organismelor modificate genetic[2], adoptat la 27 mai 2005 prin decizia II/1, cu ocazia celei de-a doua reuniuni a părților.

Articolul 14 din convenție prevede procedurile care urmează a fi îndeplinite pentru adoptarea amendamentelor la aceasta. Alineatul (4) al acestui articol se referă în mod specific la alte amendamente decât cele la o anexă la convenție; textul acestei dispoziții este următorul:

„4. Depozitarul comunică modificările la prezenta convenție adoptate în conformitate cu alineatul (3) către toate părțile în vederea ratificării, aprobării sau acceptării. Modificările la prezenta convenție, altele decât cele la o anexă, intră în vigoare pentru părțile care le-au ratificat, aprobat sau acceptat în a nouăzecea zi de la data primirii de către depozitar a notificării privind ratificarea, aprobarea sau acceptarea lor de către cel puțin trei pătrimi dintre părți. În continuare, aceste modificări intră în vigoare pentru oricare altă parte în a nouăzecea zi de la data depunerii de către partea respectivă a instrumentului său de ratificare, aprobare sau acceptare a modificărilor”.

Expresia „cel puțin trei pătrimi dintre părți” dă naștere la diverse interpretări, întrucât se poate referi atât la toate părțile la convenție, numărul acestora putând să evolueze cu timpul („criteriul momentului actual”), cât și la cele care erau părți la convenție în momentul adoptării amendamentului („criteriul momentului fix”), sau la numărul de părți în momentul adoptării amendamentului („criteriul temporal mixt”).

În funcție de interpretarea articolului 14 alineatul (4), amendamentele la convenție (altele decât cele la o anexă) vor intra în vigoare mai devreme sau mai târziu, întrucât numărul de părți al căror acord este necesar pentru intrarea în vigoare va fi mai mare conform „criteriului momentului actual” decât „criteriului momentului fix” sau „criteriului temporal mixt”.

În cazul în care sunt posibile interpretări diferite ale unei dispoziții ambigue, părțile au puterea, în ultimă instanță, de a cădea de acord cu privire la interpretarea acesteia. Un astfel de acord se poate reflecta într-o decizie adecvată luată de reuniunea părților.

În dorința de a face posibilă intrarea în vigoare cât mai curând a amendamentului la convenție adoptat prin decizia II/1, cu ocazia celei de-a doua reuniuni a părților și a oricăror amendamente ulterioare la convenție, se preconizează că părțile la Convenția de la Aarhus vor adopta, la cea de-a treia reuniune a părților din iunie 2008, o decizie privind interpretarea care urmează să fie dată articolului 14 alineatul (4) din convenție, în favoarea „criteriului momentului fix” sau a „criteriului temporal mixt”.

Prin urmare, este necesar să se definească poziția pe care Comunitatea Europeană dorește să o sprijine cu privire la interpretarea articolului 14 alineatul (4) din convenție.

În acest scop, este oportun să se recurgă la articolul 300 alineatul (2) paragraful al doilea din Tratatul CE, care prevede că, pentru stabilirea pozițiilor care urmează să fie adoptate în numele Comunității Europene în cadrul unui organism constituit printr-un acord internațional, atunci când acest organism trebuie să adopte decizii având efecte juridice, Consiliul hotărăște cu majoritate calificată la propunerea Comisiei.

De asemenea, Comunitatea ar trebui să sprijine fie „criteriul momentului fix”, fie „criteriul temporal mixt”, întrucât oricare dintre acestea ar duce la intrarea în vigoare rapidă a amendamentului la convenție adoptat la 27 mai 2005 prin decizia II/1, cu ocazia celei de-a doua reuniuni a părților și a oricăror amendamente ulterioare.

Propunere de

DECIZIE A CONSILIULUI

de stabilire a poziției care urmează să fie adoptată în numele Comunității Europene cu privire la interpretarea articolului 14 din Convenția de la Aarhus

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 175 alineatul (1) coroborat cu articolul 300 alineatul (2) paragraful al doilea,

având în vedere propunerea Comisiei[3],

întrucât:

(1) Comunitatea este parte la Convenția privind accesul la informații, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în probleme de mediu (încheiată la Aarhus la 25 iunie 1998 și denumită în continuare „Convenția de la Aarhus”)[4].

(2) Articolul 14 alineatul (4) din Convenția de la Aarhus, care stabilește condițiile pentru intrarea în vigoare a amendamentelor la convenție, altele decât cele aduse unei anexe, dă naștere unor interpretări diferite din cauza ambiguității inerente expresiei „de către cel puțin trei pătrimi dintre părți”.

(3) Părțile la convenție au puterea, în ultimă instanță, de a cădea de acord cu privire la interpretarea convenției. Un astfel de acord se poate reflecta într-o decizie adecvată luată de reuniunea părților.

(4) Se preconizează că părțile la Convenția de la Aarhus, în dorința de a soluționa o ambiguitate de interpretare pentru a face posibilă intrarea în vigoare cât mai curând a amendamentului la convenție adoptat prin decizia II/1 de la cea de-a doua reuniune a părților și a oricăror amendamente ulterioare la convenție, vor cădea de acord, la următoarea reuniune a părților, asupra interpretării care urmează să fie dată articolului 14 alineatul (4) din convenție.

(5) Comunitatea Europeană trebuie să sprijine o interpretare a articolului 14 alineatul (4) din convenție favorabilă unei intrări în vigoare rapide a amendamentelor,

DECIDE:

Articol unic

Cu ocazia celei de-a treia reuniuni a părților la Convenția de la Aarhus, Comisia sprijină, în numele Comunității, o interpretare a expresiei „de către cel puțin trei pătrimi dintre părți”, de la articolul 14 alineatul (4) al convenției, care să asigure o intrare în vigoare rapidă a amendamentelor.

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Consiliu

Președintele

[1] Decizia 2005/370/CE a Consiliului din 17 februarie 2005 privind încheierea, în numele Comunității Europene, a Convenției privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu (JO L 124, 17.5.2005, p. 1).

[2] Decizia 2006/957/CE a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind încheierea, în numele Comunității Europene, a unui amendament la Convenția privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu (JO L 386, 29.12.2006, p. 46).

[3] JO C , , p. .

[4] Decizia 2005/370/CE a Consiliului din 17 februarie 2005 privind încheierea, în numele Comunității Europene, a Convenției privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu (JO L 124, 17.5.2005, p. 1).

Top