Help Print this page 

Document 32006D0957

Title and reference
Decizia Consiliului din 18 decembrie 2006 privind încheierea, în numele Comunității Europene, a unui amendament la Convenția privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu
  • In force
OJ L 386, 29.12.2006, p. 46–49 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 018 P. 240 - 243
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 018 P. 240 - 243
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 007 P. 168 - 171

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/957/oj
Multilingual display
Text

15/Volumul 18

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

240


32006D0957


L 386/46

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA CONSILIULUI

din 18 decembrie 2006

privind încheierea, în numele Comunității Europene, a unui amendament la Convenția privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu

(2006/957/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 175 alineatul (1), coroborat cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf prima teză și cu articolul 300 alineatul (3) primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European,

întrucât:

(1)

Convenția CEE-ONU privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu (Convenția de la Aarhus) urmărește acordarea de drepturi publicului și impunerea de obligații părților și autorităților publice privind accesul la informație, participarea publicului și accesul la justiție în probleme de mediu.

(2)

Comunitatea Europeană, în conformitate cu tratatul, în special articolul 175 alineatul (1), este competentă, împreună cu statele membre ale acesteia, să încheie acorduri internaționale care să contribuie la îndeplinirea obiectivelor prevăzute la articolul 174 alineatul (1) din tratat și să pună în aplicare obligațiile care decurg din acestea.

(3)

Comunitatea a semnat Convenția de la Aarhus la 25 iunie 1998. Convenția a intrat în vigoare la 30 octombrie 2001. Comunitatea a aprobat Convenția la 17 februarie 2005, în conformitate cu Decizia 2005/370/CE a Consiliului (1).

(4)

A doua reuniune a părților, care a avut loc la 25-27 mai 2005, a adoptat un amendament la Convenția de la Aarhus precizând mai concret obligațiile care revin părților privind participarea publicului la procesul de luare a deciziei în probleme legate de organisme modificate genetic (OMG). Legislația comunitară relevantă care reglementează OMG, în special Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 martie 2001 privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic (2) și Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (3), include dispoziții pentru participarea publicului la luarea deciziei în ceea ce privește OMG, care sunt în acord cu amendamentul la Convenția de la Aarhus.

(5)

Amendamentul la Convenția de la Aarhus a fost deschis spre ratificare, acceptare sau aprobare de către părți începând cu 27 septembrie 2005. Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia ar trebui să ia măsurile necesare pentru a permite depunerea simultană, pe cât posibil, a instrumentelor lor de ratificare, acceptare sau aprobare.

(6)

Amendamentul la Convenția de la Aarhus ar trebui aprobat,

DECIDE:

Articolul 1

Amendamentul la Convenția de la Aarhus privind participarea publicului la luarea deciziei în ceea ce privește organismele modificate genetic se aprobă prin prezenta decizie în numele Comunității.

Textul amendamentului la Convenția de la Aarhus se atașează la prezenta decizie.

Articolul 2

(1)   Președintele Consiliului este autorizat prin prezenta decizie să desemneze persoana împuternicită (persoanele împuternicite) să depună instrumentul de aprobare a amendamentului pe lângă Secretarul General al Organizației Națiunilor Unite, în conformitate cu articolul 14 din Convenția de la Aarhus.

(2)   Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia care sunt părți semnatare la Convenția de la Aarhus se străduiesc să depună, cât mai curând posibil și până la 1 februarie 2008, instrumentele lor de ratificare, acceptare sau aprobare a amendamentului.

Articolul 3

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 18 decembrie 2006.

Pentru Consiliu

Președintele

J.-E. ENESTAM


(1)  JO L 124, 17.5.2005, p. 1.

(2)  JO L 106, 17.4.2001, p. 1. Directivă modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1830/2003 (JO L 268, 18.10.2003, p. 24).

(3)  JO L 268, 18.10.2003, p. 1.


ANEXĂ

Amendament la convenția privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu

Articolul 6 alineatul (11)

Textul existent se înlocuiește cu următorul text:

„(11)   Fără a aduce atingere articolului 3 alineatul (5), dispozițiile prezentului articol nu se aplică deciziilor cu privire la autorizarea sau nu a diseminării deliberate în mediu și a introducerii pe piață a organismelor modificate genetic.”

Articolul 6a

După articolul 6, se inserează un nou articol cu următorul conținut:

„Articolul 6a

Participarea publicului la luarea deciziei privind diseminarea deliberată în mediu și introducerea pe piață a organismelor modificate genetic

(1)   În conformitate cu modalitățile stabilite în anexa Ia, fiecare parte asigură informarea din timp și efectivă, precum și participarea prealabilă a publicului la luarea deciziei cu privire la autorizarea sau nu a diseminării deliberate în mediu și a introducerii pe piață a organismelor modificate genetic.

(2)   Cerințele impuse de părți în conformitate cu dispozițiile alineatului (1) din prezentul articol ar trebui să fie complementare și, în aceeași măsură, să sprijine dispozițiile cadrului național privind biosecuritatea, în conformitate cu obiectivele Protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea.”

Anexa Ia

După anexa I, se inserează o nouă anexă cu următorul conținut:

1.

Fiecare parte stabilește, în cadrul său național de reglementare, modalitățile de informare efectivă și de participare a publicului la luarea deciziilor care fac obiectul dispozițiilor articolului 6bis, care includ un termen rezonabil pentru a oferi publicului o posibilitate adecvată de a-și exprima opinia cu privire la deciziile propuse.

2.

În cadrul național de reglementare, o parte poate să prevadă, după caz, excepții privind procedura de participare a publicului stabilită în prezenta anexă:

(a)

În cazul diseminării deliberate în mediu a organismelor modificate genetic (OMG) în orice alt scop decât introducerea pe piață, dacă:

(i)

o asemenea diseminare a mai fost aprobată în cadrul național de reglementare al părții în cauză, în condiții biogeografice comparabile

și

(ii)

a fost dobândită suficientă experiență prealabilă privind diseminarea OMG în cauză în ecosisteme comparabile.

(b)

În cazul introducerii pe piață a OMG, dacă:

(i)

s-a aprobat deja în cadrul de reglementare al părții în cauză

sau

(ii)

se intenționează utilizarea în cercetare sau pentru colecții de culturi.

3.

Fără a aduce atingere legislației aplicabile privind confidențialitatea, în conformitate cu dispozițiile articolului 4, fiecare parte pune la dispoziția publicului, într-o manieră adecvată, oportună și eficientă, un rezumat al notificării prezentate în vederea obținerii autorizației pentru diseminarea deliberată în mediu sau introducerea pe piață a OMG pe teritoriul său, precum și un raport de evaluare, în cazul în care este disponibil și în conformitate cu cadrul național privind biosecuritatea.

4

Părțile nu consideră, în nici un caz, ca fiind confidențiale următoarele informații:

(a)

Descrierea generală a organismului sau a organismelor modificate genetic în cauză, numele și adresa solicitantului de autorizație de diseminare deliberată, utilizarea pentru care este destinat și, după caz, locul diseminării.

(b)

Metodele și planurile de supraveghere a organismului sau organismelor modificate genetic în cauză și cele pentru intervenția în caz de urgență.

(c)

Evaluarea riscurilor pentru mediu.

5.

Fiecare parte asigură transparența procedurilor de luare a deciziei și asigură accesul publicului la informațiile de procedură relevante. Respectivele informații pot include, de exemplu:

(i)

Natura deciziilor posibile.

(ii)

Autoritatea publică responsabilă pentru luarea deciziei.

(iii)

Mecanismele de participare a publicului prevăzute în temeiul alineatului (1).

(iv)

Indicarea autorității publice de la care se pot obține informații relevante.

(v)

Indicarea autorității publice căreia i se pot prezenta observații și termenele prevăzute pentru transmiterea observațiilor.

6.

Dispozițiile prevăzute în temeiul alineatului (1) permit publicului să depună, în manieră adecvată, comentarii, informații, analize sau opinii considerate relevante față de diseminarea deliberată propusă, inclusiv față de introducerea pe piață.

7.

Fiecare parte se străduiește să asigure că, la luarea unei decizii în ceea ce privește autorizarea diseminării deliberate a OMG în mediu, inclusiv introducerea pe piață, sunt luate în considerare rezultatele procedurii de participare a publicului, organizată în temeiul alineatului (1).

8.

Părțile se asigură ca, atunci când o autoritate publică a adoptat o decizie care face obiectul dispozițiilor prezentei anexe, textul deciziei să fie pus la dispoziția publicului împreună cu motivele și considerentele pe care se întemeiază acesta.”.


Top