Help Print this page 

Document 32017D0785

Title and reference
Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/785 z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia stosowania w napędzanych przez konwencjonalny silnik spalinowy samochodach osobowych wysokosprawnych 12-woltowych zespołów silnikowo-prądnicowych jako technologii innowacyjnej umożliwiającej zmniejszenie emisji CO2 pochodzących z samochodów osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

C/2017/2839
  • In force
OJ L 118, 6.5.2017, p. 20–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/785/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

6.5.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 118/20


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/785

z dnia 5 maja 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia stosowania w napędzanych przez konwencjonalny silnik spalinowy samochodach osobowych wysokosprawnych 12-woltowych zespołów silnikowo-prądnicowych jako technologii innowacyjnej umożliwiającej zmniejszenie emisji CO2 pochodzących z samochodów osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. określające normy emisji dla nowych samochodów osobowych w ramach zintegrowanego podejścia Wspólnoty na rzecz zmniejszenia emisji CO2 z lekkich pojazdów dostawczych (1), w szczególności jego art. 12 ust. 4,

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 725/2011 z dnia 25 lipca 2011 r. ustanawiające procedurę zatwierdzania i poświadczania technologii innowacyjnych umożliwiających zmniejszenie emisji CO2 pochodzących z samochodów osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 (2), w szczególności jego art. 10 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wniosek złożony przez dostawcę Valeo Electrical Systems w dniu 21 lipca 2016 r. o zatwierdzenie funkcji wysokosprawnego generatora w 12-woltowych rozrusznikach/alternatorach i-StARS o napędzie paskowym jako ekoinnowacji poddano ocenie zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 443/2009, z rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 725/2011 oraz z wytycznymi technicznymi dotyczącymi przygotowania wniosków o zatwierdzenie technologii innowacyjnych na podstawie rozporządzenia (WE) nr 443/2009 i rozporządzenia (UE) nr 510/2011 (3).

(2)

Informacje podane we wniosku potwierdzają, że warunki i kryteria, o których mowa w art. 12 rozporządzenia (WE) nr 443/2009 oraz w art. 2 i 4 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 725/2011, zostały spełnione. Ponadto wniosek jest poparty pozytywnym sprawozdaniem weryfikującym przygotowanym przez niezależny zatwierdzony organ zgodnie z art. 7 tego rozporządzenia. W rezultacie należy zatwierdzić jako ekoinnowację proponowaną przez wnioskodawcę funkcję wysokosprawnego generatora w 12-woltowym rozruszniku/alternatorze i-StARS o napędzie paskowym.

(3)

W oparciu o informacje przedstawione wraz z przedmiotowym wnioskiem oraz zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/265 (4), uwzględniając doświadczenia zebrane w trakcie oceny wniosków dotyczących technologii, które przyczyniają się do poprawy sprawności alternatorów w ramach decyzji wykonawczych Komisji 2013/341/UE (5), 2014/465/UE (6), (UE) 2015/158 (7), (UE) 2015/295 (8), (UE) 2015/2280 (9) i (UE) 2016/588 (10), wykazano zadowalająco i niezbicie, że 12-woltowy zespół silnikowo-prądnicowy o maksymalnej masie 7 kg i minimalnej sprawności funkcji generatora spełnia kryteria, o których mowa w art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 443/2009 i powoduje zmniejszenie emisji CO2 o co najmniej 1 g CO2/km, zgodnie z art. 9 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 725/2011. W przypadku 12-woltowego zespołu silnikowo-prądnicowego, którego masa przekracza 7 kg należy zastosować współczynnik korygujący masę, aby obliczyć, czy osiągnięto próg zmniejszenia emisji o 1 g CO2/km.

(4)

Należy zatem zasadniczo uznać i, zgodnie z art. 12 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 443/2009, potwierdzić zdolność tej innowacyjnej technologii do redukcji emisji CO2 i zaproponować ogólną metodę badania do celów poświadczania oszczędności CO2 w wyniku zastosowania funkcji generatora w wysokosprawnych 12-woltowych zespołach silnikowo-prądnicowych.

(5)

W celu uzyskania poświadczenia oszczędności emisji CO2 z wysokosprawnych 12-woltowych zespołów silnikowo-prądnicowych, producent powinien dostarczyć sprawozdanie weryfikujące sporządzone przez niezależny zatwierdzony organ, potwierdzające zgodność zespołu silnikowo-prądnicowego z warunkami określonymi w niniejszej decyzji, wraz z wnioskiem o poświadczenie przedłożonym organowi udzielającemu homologacji typu.

(6)

Jeżeli organ udzielający homologacji typu stwierdzi, że zespół silnikowo-prądnicowy zgłoszony przez producenta nie spełnia określonych w niniejszej decyzji warunków poświadczenia, wniosek o poświadczenie oszczędności emisji powinien zostać odrzucony.

(7)

Należy określić oszczędności emisji CO2 w wyniku zastosowania wysokosprawnych 12-woltowych zespołów silnikowo-prądnicowych, wykorzystując metodę określoną w załączniku.

(8)

W celu określenia oszczędności emisji CO2, konieczne jest wyznaczenie technologii referencyjnej, z którą porównuje się sprawność wysokosprawnego 12-woltowego zespołu silnikowo-prądnicowego, zgodnie z art. 5 i 8 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 725/2011. Na podstawie nabytego doświadczenia należy uznać 12-woltowy alternator o sprawności 67 % za technologię referencyjną.

(9)

Oszczędności uzyskane dzięki wysokosprawnemu 12-woltowemu zespołowi silnikowo-prądnicowemu mogą być częściowo wykazane w badaniu, o którym mowa w załączniku XII do rozporządzenia Komisji (WE) nr 692/2008 (11). Ostateczną całkowitą wartość oszczędności na potrzeby poświadczenia pojazdu wyposażonego w technologię innowacyjną zgodnie z art. 11 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 725/2011 należy zatem określić zgodnie z art. 8 ust. 2 akapit drugi tego rozporządzenia wykonawczego.

(10)

W celu ułatwienia szerszego wykorzystania wysokosprawnych 12-woltowych zespołów silnikowo-prądnicowych w nowych pojazdach producent powinien również mieć możliwość ubiegania się o poświadczenie oszczędności CO2 uzyskanych z kilku różnych 12-woltowych zespołów silnikowo-prądnicowych za pomocą jednego wniosku o poświadczenie. Należy jednak zapewnić, by w przypadku wykorzystania tej możliwości zastosowano mechanizm zachęcający do wdrożenia tylko tych 12-woltowych zespołów silnikowo-prądnicowych, które oferują najwyższą sprawność.

(11)

Do celów określenia ogólnego kodu ekoinnowacji, który ma być stosowany w odpowiednich dokumentach homologacji typu zgodnie z załącznikami I, VIII i IX do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (12), należy określić kod indywidualny w odniesieniu do technologii innowacyjnej,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zatwierdzenie

Funkcję wysokosprawnego generatora w wysokosprawnym 12-woltowym zespole silnikowo-prądnicowym, tj. w rozruszniku/alternatorze i-StARS o napędzie paskowym, opisaną we wniosku złożonym przez Valeo Electrical Systems, zatwierdza się jako technologię innowacyjną w rozumieniu art. 12 rozporządzenia (WE) nr 443/2009.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszej decyzji wysokosprawny 12-woltowy zespół silnikowo-prądnicowy oznacza funkcję wysokosprawnego generatora w wysokosprawnym 12-woltowym zespole silnikowo-prądnicowym.

Artykuł 3

Wniosek o poświadczenie oszczędności CO2

1.   Producent może wnioskować o poświadczenie oszczędności CO2 uzyskanych dzięki co najmniej jednemu wysokosprawnemu 12-woltowemu zespołowi silnikowo-prądnicowemu przeznaczonemu do użytku w konwencjonalnych pojazdach kategorii M1 napędzanych silnikiem spalinowym, pod warunkiem że każdy zespół silnikowo-prądnicowy spełnia następujące warunki:

a)

w przypadku gdy masa wysokosprawnego 12-woltowego zespołu silnikowo-prądnicowego nie przewyższa masy alternatora referencyjnego wynoszącej 7 kg, a sprawność funkcji generatora, określona zgodnie z załącznikiem, wynosi co najmniej:

(i)

73,8 % dla pojazdów zasilanych benzyną;

(ii)

73,4 % dla pojazdów z silnikiem benzynowym z turbodoładowaniem;

(iii)

74,2 % dla pojazdów zasilanych olejem napędowym;

lub

b)

w przypadku gdy masa 12-woltowego zespołu silnikowo-prądnicowego przekracza masę alternatora referencyjnego określoną w lit. a), dodatkową masę uwzględnia się zgodnie z wzorem 10 zawartym w załączniku i osiąga ona wartość progową minimalnej redukcji wynoszącą 1 g CO2/km, określoną w art. 9 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 725/2011.

Dodatkową masę weryfikuje się i zatwierdza w sprawozdaniu weryfikującym, które należy przedłożyć organowi udzielającemu homologacji typu wraz z wnioskiem o poświadczenie.

2.   Do wniosku o poświadczenie oszczędności uzyskanych dzięki co najmniej jednemu wysokosprawnemu 12-woltowemu zespołowi silnikowo-prądnicowemu dołącza się sprawozdanie weryfikujące sporządzone przez niezależny zatwierdzony organ poświadczające zgodność wysokosprawnego(-ych) 12-woltowego(-ych) zespołu(-ów) silnikowo-prądnicowego(-ych) z warunkami określonymi w ust. 1 oraz weryfikujące i potwierdzające masę 12-woltowych zespołów silnikowo-prądnicowych.

3.   Organ udzielający homologacji typu odrzuca wniosek o poświadczenie, jeżeli stwierdzi, że wysokosprawny(-e) 12-woltowy(-e) alternator(-y) nie spełnia(-ją) warunków określonych w ust. 1.

Artykuł 4

Poświadczenie oszczędności CO2

1.   Oszczędności emisji CO2 w wyniku zastosowania wysokosprawnych 12-woltowych zespołów silnikowo-prądnicowych, o których mowa w art. 2 ust. 1, ustala się przy użyciu metody określonej w załączniku.

2.   Jeśli producent składa wniosek o poświadczenie oszczędności CO2 uzyskanych dzięki więcej niż jednemu wysokosprawnemu 12-woltowemu zespołowi silnikowo-prądnicowemu, w odniesieniu do jednej wersji pojazdu, organ udzielający homologacji typu określa, który z badanych zespołów silnikowo-prądnicowych osiąga możliwie najniższe emisje CO2, i odnotowuje najniższą wartość w odnośnej dokumentacji homologacji typu. Wartość ta jest wskazywana w świadectwie zgodności zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 725/2011.

Artykuł 5

Kod ekoinnowacji

Kod ekoinnowacji nr 22 zapisuje się w dokumentacji homologacji typu w przypadku odesłania do niniejszej decyzji zgodnie z art. 11 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 725/2011.

Artykuł 6

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 maja 2017 r.

W imieniu Komisji

Miguel ARIAS CAÑETE

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 1.

(2)  Dz.U. L 194 z 26.7.2011, s. 19.

(3)  https://circabc.europa.eu/w/browse/f3927eae-29f8-4950-b3b3-d2e700598b52

(4)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/265 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia generatora/silnika MELCO w charakterze technologii innowacyjnej umożliwiającej zmniejszenie emisji CO2 pochodzących z samochodów osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 (Dz.U. L 50 z 26.2.2016, s. 30).

(5)  Decyzja wykonawcza Komisji 2013/341/UE z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wysokosprawnego alternatora Valeo („Valeo Efficient Generation Alternator”) jako technologii innowacyjnej umożliwiającej zmniejszenie emisji CO2 pochodzących z samochodów osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 (Dz.U. L 179 z 29.6.2013, s. 98).

(6)  Decyzja wykonawcza Komisji 2014/465/UE z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wysokosprawnego alternatora DENSO jako technologii innowacyjnej umożliwiającej zmniejszenie emisji CO2 pochodzących z samochodów osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 oraz zmieniająca decyzję wykonawczą Komisji 2013/341/UE (Dz.U. L 210 z 17.7.2014, s. 17).

(7)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/158 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia dwóch wysokosprawnych alternatorów Robert Bosch GmbH jako technologii innowacyjnych umożliwiających redukcję emisji CO2 pochodzących z samochodów osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 (Dz.U. L 26 z 31.1.2015, s. 31) (decyzja (UE) 2015/158 obejmuje dwa wnioski).

(8)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/295 z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wysokosprawnego alternatora MELCO GXi jako technologii innowacyjnej umożliwiającej zmniejszenie emisji CO2 pochodzących z samochodów osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 (Dz.U. L 53 z 25.2.2015, s. 11).

(9)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/2280 z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wysokosprawnego alternatora DENSO jako technologii innowacyjnej umożliwiającej zmniejszenie emisji CO2 pochodzących z samochodów osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 (Dz.U. L 322 z 8.12.2015, s. 64).

(10)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/588 z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia technologii stosowanej w wysokosprawnych alternatorach 12 woltowych jako technologii innowacyjnej umożliwiającej zmniejszenie emisji CO2 pochodzących z samochodów osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 (Dz.U. L 101 z 16.4.2016, s. 25).

(11)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 z dnia 18 lipca 2008 r. wykonujące i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (Dz.U. L 199 z 28.7.2008, s. 1).

(12)  Dyrektywa 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiająca ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (dyrektywa ramowa) (Dz.U. L 263 z 9.10.2007, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

METODA OBLICZANIA OSZCZĘDNOŚCI CO2 UZYSKANYCH W WYNIKU ZASTOSOWANIA WYSOKOSPRAWNYCH 12-WOLTOWYCH ZESPOŁÓW SILNIKOWO-PRĄDNICOWYCH W NAPĘDZANYCH PRZEZ KONWENCJONALNY SILNIK SPALINOWY POJAZDACH KATEGORII M1

1.   Wprowadzenie

Aby obliczyć oszczędności emisji CO2, które można przypisać funkcji generatora w wysokosprawnym 12-woltowym zespole silnikowo-prądnicowym, dalej zwanym wysokosprawnym 12-woltowym zespołem silnikowo-prądnicowym lub zespołem silnikowo-prądnicowym, stosowanym w pojazdach kategorii M1 wyposażonych w silnik spalinowy, należy określić:

1)

warunki badania;

2)

wyposażenie do badań;

3)

oznaczanie szczytowej mocy wyjściowej;

4)

metodę obliczania oszczędności emisji CO2;

5)

metodę obliczania marginesu błędu statystycznego oszczędności emisji CO2.

2.   Symbole, parametry i jednostki

Znaki łacińskie

Formula

Oszczędności CO2 [g CO2/km]

CO2

Dwutlenek węgla

CF

Współczynnik konwersji (l/100 km) – (g CO2/km) [g CO2/l] zdefiniowany w tabeli 3

h

Częstotliwość zdefiniowana w tabeli 1

I

Natężenie prądu w trakcie badania [A]

m

Liczba pomiarów próbki

M

Moment obrotowy [Nm];

n

Częstotliwość obrotowa [min– 1] zdefiniowana w tabeli 1

P

Moc [W]

Formula

Odchylenie standardowe sprawności zespołu silnikowo-prądnicowego [%]

Formula

Odchylenie standardowe średniej sprawności zespołu silnikowo-prądnicowego [%]

Formula

Odchylenie standardowe całkowitych oszczędności CO2 [g CO2/km]

U

Napięcie prądu w trakcie badania [V]

v

Średnia prędkość jazdy w regulacyjnym nowym europejskim cyklu jezdnym (NEDC) [km/h]

VPe

Zużycie mocy skutecznej [l/kWh], zdefiniowane w tabeli 2

Formula

Wrażliwość obliczonych oszczędności emisji CO2 w odniesieniu do sprawności zespołu silnikowo-prądnicowego

Znaki greckie

Δ

Różnica

ηB

Referencyjna sprawność alternatora [%]

ηMG

Sprawność zespołu silnikowo-prądnicowego [%]

Formula

Średnia sprawność zespołu silnikowo-prądnicowego w punkcie pracy i [%]

Indeksy dolne

Indeks (i) odnosi się do punktu pracy

Indeks (j) odnosi się do pomiaru próbki

MG

Zespół silnikowo-prądnicowy

m

Moc mechaniczna

RW

Warunki realne

TA

Warunki homologacji typu

B

Poziom referencyjny

3.   Pomiar i określenie sprawności

Sprawność 12-woltowego zespołu silnikowo-prądnicowego określa się zgodnie z ISO 8854:2012, z wyjątkiem elementów wymienionych w niniejszym punkcie.

Organowi udzielającemu homologacji typu należy dostarczyć dowody, że zakresy prędkości wysokosprawnego 12-woltowego zespołu silnikowo-prądnicowego są zgodne z tymi, które określono w tabeli 1. Pomiary prowadzi się w różnych punktach pracy określonych w tabeli 1. Natężenie prądu wysokosprawnego 12-woltowego zespołu silnikowo-prądnicowego określa się jako połowę wartości znamionowej dla wszystkich punktów pracy. Należy utrzymywać stałą wartość 14,3 V napięcia i prądu wyjściowego alternatora przy wszystkich prędkościach.

Tabela 1

Punkty pracy

Punkt pracy

i

Czas utrzymywania

[s]

Częstotliwość obrotowa

ni[min– 1]

Częstotliwość

hi

1

1 200

1 800

0,25

2

1 200

3 000

0,40

3

600

6 000

0,25

4

300

10 000

0,10

Sprawność w każdym punkcie pracy oblicza się zgodnie z następującym wzorem:

Wzór 1

Formula

Wszystkie pomiary sprawności należy przeprowadzić kolejno co najmniej pięć (5) razy. Należy wyliczyć średnią wyników pomiarów w każdym z punktów pracy (Formula).

Sprawność zespołu silnikowo-prądnicowego (ηMG) wylicza się zgodnie z następującym wzorem:

Wzór 2

Formula

Zastosowanie zespołu silnikowo-prądnicowego prowadzi do oszczędności mocy mechanicznej w warunkach realnych (ΔPmRW) i w warunkach i homologacji typu(ΔPmTA), jak określono we wzorze 3.

Wzór 3

Formula

W którym oszczędności mocy mechanicznej w warunkach realnych (ΔPmRW) oblicza się zgodnie ze wzorem 4, a oszczędności mocy mechanicznej w warunkach homologacji typu (ΔPmTA) zgodnie ze wzoremr 5:

Wzór 4

Formula

Wzór 5

Formula

gdzie

PRW

:

Wymagana moc w warunkach realnych [W] wynosi 750 W

PTA

:

Wymagana moc w warunkach homologacji typu [W] wynosi 350 W

ηB

:

Sprawność alternatora referencyjnego [%] wynosi 67 %

4.   Obliczenie oszczędności emisji CO2

Oszczędności emisji CO2 uzyskane dzięki wysokosprawnemu 12-woltowemu zespołowi silnikowo-prądnicowemu wylicza się zgodnie z następującym wzorem 6:

Wzór 6

Formula

gdzie

v

:

Średnia prędkość jazdy nowego europejskiego cyklu jezdnego [km/h] wynosi 33,58 km/h

VPe

:

Zużycie mocy skutecznej zdefiniowane w tabeli 2

Tabela 2

Zużycie mocy skutecznej

Rodzaj silnika

Zużycie mocy skutecznej (VPe)

[l/kWh]

Silniki benzynowe

0,264

Silniki benzynowe z turbodoładowaniem

0,280

Silniki zasilane olejem napędowym

0,220

CF

:

Współczynnik konwersji (l/100 km) – (g CO2/km) [g CO2/l] zdefiniowany w tabeli 3

Tabela 3

Współczynnik konwersji paliw

Rodzaj paliwa

Współczynnik konwersji (l/100 km) – (g CO2/km) (CF)

[g CO2/l]

Silniki benzynowe

2 330

Silniki zasilane olejem napędowym

2 640

5.   Wyliczenie błędu statystycznego

Należy ilościowo określić błędy statystyczne w wynikach metody badania wynikające z pomiarów. Dla każdego punktu pracy oblicza się odchylenie standardowe zgodnie z następującym wzorem 7:

Wzór 7

Formula

Odchylenie standardowe sprawności 12-woltowego zespołu silnikowo-prądnicowego (Formula) oblicza się zgodnie z następującym wzorem 8:

Wzór 8

Formula

Odchylenie standardowe sprawności zespołu silnikowo-prądnicowego (Formula) prowadzi do błędu w wartości oszczędności CO2 (Formula). Błąd ten oblicza się zgodnie z następującym wzorem 9:

Wzór 9

Formula

6.   Poziom istotności

W odniesieniu do każdego typu, wariantu i wersji pojazdu wyposażonego w wysokosprawny 12-woltowy zespół silnikowo-prądnicowy należy wykazać, że błąd w zakresie oszczędności CO2 wyliczonych zgodnie ze wzorem 9 jest nie większy niż różnica między łączną wartością oszczędności CO2 a minimalną wartością progową oszczędności określoną w art. 9 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 725/2011 (zob. wzór 10).

Wzór 10

Formula

Gdzie:

MT

:

Minimalna wartość progowa [g CO2/km]

Formula

:

Całkowite oszczędności CO2 [g CO2/km]

Formula

:

Odchylenie standardowe całkowitych oszczędności CO2 [g CO2/km]

Formula

:

Współczynnik korygujący CO2 związany z pozytywną różnicą masy między wysokosprawnym 12-woltowym zespołem silnikowo-prądnicowym a alternatorem referencyjnym. Do określenia Formula należy stosować dane z tabeli 4.

Tabela 4

Współczynnik korygujący CO2 związany z dodatkową masą

Rodzaj paliwa

Współczynnik korygujący CO2 związany z pozytywną różnicą masy (Formula)

[g CO2/km]

Silniki benzynowe

0,0277 · Δm

Silniki zasilane olejem napędowym

0,0383 · Δm

Δm (w tabeli 4) zawiera pozytywną różnicę masy wynikającą z zamontowania zespołu silnikowo-prądnicowego. Jest to pozytywna różnica masy między wysokosprawnym 12-woltowym zespołem silnikowo-prądnicowym a masą alternatora referencyjnego. Alternator referencyjny waży 7 kg. Dodatkową masę należy zweryfikować i zatwierdzić w sprawozdaniu weryfikującym, które należy przedłożyć organowi udzielającemu homologacji typu wraz z wnioskiem o poświadczenie.

7.   Przeznaczony do montażu w pojazdach wysokosprawny 12-woltowy zespół silnikowo-prądnicowy

Organ udzielający homologacji typu poświadcza oszczędności CO2 na podstawie porównania pomiarów 12-woltowego zespołu silnikowo-prądnicowego i alternatora referencyjnego, stosując metodologię testów określoną w niniejszym załączniku. W przypadku gdy oszczędności emisji CO2 są niższe od wartości progowej określonej w art. 9 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 725/2011, zastosowanie ma art. 11 ust. 2 akapit drugi tego rozporządzenia.


Top