Help Print this page 

Document 32017D0758

Title and reference
Decyzja Rady (UE) 2017/758 z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej podczas ósmego posiedzenia konferencji Stron Konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych w odniesieniu do wniosków dotyczących zmian do załączników A, B i C
  • In force
OJ L 113, 29.4.2017, p. 45–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/758/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

29.4.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 113/45


DECYZJA RADY (UE) 2017/758

z dnia 25 kwietnia 2017 r.

w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej podczas ósmego posiedzenia konferencji Stron Konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych w odniesieniu do wniosków dotyczących zmian do załączników A, B i C

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 192 ust. 1 w związku z art. 218 ust. 9,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 14 października 2004 r. Konwencja sztokholmska w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (zwana dalej „Konwencją”) została zatwierdzona w imieniu Wspólnoty Europejskiej decyzją Rady 2006/507/WE (1).

(2)

Unia wdrożyła zobowiązania określone w Konwencji do prawa unijnego rozporządzeniem (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (2).

(3)

Unia przykłada dużą wagę do potrzeby stopniowego rozszerzania zakresu załączników A, B lub C do Konwencji poprzez włączanie do nich nowych substancji, które spełniają kryteria klasyfikacji jako trwałe zanieczyszczenia organiczne (TZO), uwzględniając przy tym zasadę ostrożności, aby osiągnąć cel Konwencji i zobowiązanie podjęte przez rządy na Światowym Szczycie Zrównoważonego Rozwoju w Johannesburgu w 2002 r., dotyczące ograniczenia niekorzystnego wpływu chemikaliów do 2020 r.

(4)

Zgodnie z art. 22 Konwencji konferencja Stron (dalej zwana „konferencją Stron”) może przyjmować decyzje dotyczące zmiany załączników A, B lub C do Konwencji. Decyzje te wchodzą w życie w terminie jednego roku od daty powiadomienia o zmianie przez depozytariusza, z wyjątkiem tych Stron Konwencji (zwanych dalej „Stronam”), które zmiany nie przyjęły.

(5)

Po zgłoszeniu przez Norwegię w 2013 r. komercyjnego eteru dekabromodifenylu (zwanego dalej „c-dekaBDE”) Komitet ds. Przeglądu Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych (zwany dalej „POPRC”), ustanowiony na mocy Konwencji, zakończył pracę nad c-dekaBDE. POPRC stwierdził, że c-dekaBDE spełnia kryteria Konwencji dotyczące umieszczenia w załączniku A do Konwencji. Oczekuje się, że w trakcie ósmego posiedzenia konferencja Stron podejmie decyzję o włączeniu c-dekaBDE do załącznika A do Konwencji.

(6)

Produkcja, wprowadzanie do obrotu lub stosowanie eteru dekabromodifenylu jako substancji, jako składnika innych substancji, w mieszaninach i w wyrobach jest ograniczone na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) 2017/227 (3) ustanawiającego pozycję 67 w załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (4) (REACH) (zwaną dalej „pozycją 67”). Zgodnie z pozycją 67 wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu lub stosowanie eteru dekabromodifenylu należy dopuścić wyłącznie na ograniczony czas dla nowych statków powietrznych i części zamiennych do statków powietrznych, pojazdów silnikowych, pojazdów rolniczych i leśnych oraz niektórych maszyn.

(7)

Po zgłoszeniu przez Unię w 2006 r. krótkołańcuchowych parafin chlorowanych (zwanych dalej „SCCP”) POPRC stwierdził, że SCCP spełniają kryteria Konwencji dotyczące umieszczenia w załączniku A do Konwencji. Oczekuje się, że w trakcie ósmego posiedzenia konferencja Stron podejmie decyzję o włączeniu SCCP do załącznika A do Konwencji.

(8)

Produkcja, wprowadzanie do obrotu i stosowanie SCCP jest zakazane, z pewnymi wyłączeniami, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 850/2004, zmienionego rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/2030 (5). To zmienione rozporządzenie określa również wartości graniczne dla obecności SCCP w innych mieszaninach parafin chlorowanych pochodzących z procesu produkcyjnego. Ponieważ SCCP są zdolne do przenoszenia się w środowisku na dalekie odległości, globalne stopniowe wycofanie tej substancji z użycia będzie bardziej korzystne dla obywateli Unii niż jej zakazanie w samej Unii na podstawie rozporządzenia (WE) nr 850/2004.

(9)

Po zgłoszeniu przez Unię w 2011 r. heksachlorobutadienu (zwanego dalej „HCBD”) POPRC stwierdził, że HCBD spełnia kryteria Konwencji dotyczące umieszczenia w załącznikach A i C do Konwencji. W trakcie swojego siódmego posiedzenia konferencja Stron podjęła decyzję o włączeniu HCBD do załącznika A do Konwencji. Konferencja Stron przyjęła jednak decyzję SC-7/11, w której wezwała POPRC do dalszej oceny HCBD w oparciu o nowo dostępne informacje w odniesieniu do umieszczenia go w załączniku C do Konwencji oraz do wydania zalecenia skierowanego do konferencji Stron o umieszczenie HCBD w załączniku C do dalszego rozpatrzenia na jej ósmym posiedzeniu.

(10)

Produkcja, wprowadzanie do obrotu i stosowanie HCBD jest zakazane w Unii na podstawie rozporządzenia (WE) nr 850/2004, zmienionego rozporządzeniem Komisji (UE) nr 519/2012 (6), ale może on być produkowany w sposób niezamierzony w wyniku niektórych rodzajów działalności przemysłowej. Działalność ta jest objęta zakresem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (7) i wymaga stosowania określonych środków zarządzania emisjami. Ponieważ HCBD jest substancją zdolną do przenoszenia się w środowisku na dalekie odległości, globalne działanie dotyczące niezamierzonego uwalniania tej substancji będzie bardziej korzystne dla obywateli Unii niż wprowadzenie w samej Unii środków określonych na podstawie rozporządzenia (WE) nr 850/2004.

(11)

Kwas perfluorooktanosulfonowy (zwany dalej „PFOS”) i jego pochodne są wymienione w załączniku B do Konwencji, wraz z szeregiem „dopuszczalnych celów”. Konferencja Stron będzie poproszona o dokonanie przeglądu dalszej potrzeby stosowania tych dopuszczalnych celów. Rozporządzenie (WE) nr 850/2004 zakazuje produkowania, wprowadzania do obrotu i stosowania PFOS, lecz wyłącza pewne zastosowania, które wciąż są potrzebne w Unii. W związku z tym Unia powinna poprzeć usunięcie dopuszczalnych celów dotyczących PFOS i jego pochodnych, które nie są już potrzebne Stronom, z wyjątkiem dopuszczalnych celów dla powłok fotolitograficznych i antyrefleksyjnych dla półprzewodników, czynników do wytrawiania dla złożonych półprzewodników i filtrów ceramicznych oraz platerowania twardego wyłącznie w systemach zamkniętych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1.   Stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii podczas ósmego posiedzenia konferencji Stron Konwencji sztokholmskiej, zgodnie z odpowiednimi zaleceniami Komitetu ds. Przeglądu Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych, przewiduje wsparcie:

włączenia eteru dekabromodifenylu (BDE-209), obecnego w komercyjnym eterze dekabromodifenylu (c-decaBDE), do załącznika A do Konwencji, wraz ze „szczególnymi wyłączeniami” dotyczącymi produkcji i stosowania dekaBDE w częściach zamiennych dla przemysłu motoryzacyjnego. Unia wspiera włączenie ze „szczególnymi wyłączeniami” dla statków powietrznych i części zamiennych do statków powietrznych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/227, a także dla części zamiennych do pojazdów rolniczych i leśnych oraz niektórych maszyn, jeśli inna Strona lub bezpośrednio zaangażowana zainteresowana strona może wykazać taką potrzebę,

włączenia krótkołańcuchowych parafin chlorowanych (SCCP) do załącznika A do Konwencji.

włączenia heksachlorobutadienu (HCBD) do załącznika C do Konwencji,

usunięcia następujących „dopuszczalnych celów” z wpisu dotyczącego kwasu perfluorooktanosulfonowego (PFOS) i jego pochodnych w załączniku B do Konwencji: w obrazowaniu fotograficznym, cieczach hydraulicznych na potrzeby lotnictwa, niektórych wyrobach medycznych (takich jak warstwy kopolimeru etylenu/tetrafluoroetylenu (ETFE) i produkcja ETFE nieprzepuszczalnego dla promieni rentgenowskich, wyroby medyczne do diagnostyki in vitro oraz filtry barwne CCD), pianowych urządzeniach gaśniczych, przynętach na owady do celów zwalczania mrówek z gatunków Atta spp. i Acromyrmex spp.

2.   Doprecyzowanie niniejszego stanowiska może być uzgadniane w świetle przebiegu ósmego posiedzenia konferencji Stron Konwencji sztokholmskiej, w drodze koordynacji na miejscu.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 25 kwietnia 2017 r.

W imieniu Rady

I. BORG

Przewodniczący


(1)  Decyzja Rady 2006/507/WE z dnia 14 października 2004 r. dotycząca zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (Dz.U. L 209 z 31.7.2006, s. 1).

(2)  Rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych i zmieniające dyrektywę 79/117/EWG (Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 7).

(3)  Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/227 z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do eteru bis(pentabromofenylowego) (Dz.U. L 35 z 10.2.2017, s. 6).

(4)  Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1).

(5)  Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2030 z dnia 13 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych w odniesieniu do załącznika I (Dz.U. L 298 z 14.11.2015, s. 1).

(6)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 519/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych w odniesieniu do załącznika I (Dz.U. L 159 z 20.6.2012, s. 1).

(7)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz.U. L 334 z 17.12.2010, s. 17).


Top