Help Print this page 

Document 32015R0360

Title and reference
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/360 z dnia 5 marca 2015 r. wprowadzające prywatne przechowywanie wieprzowiny oraz ustalające z góry stawkę dopłat
  • No longer in force, Date of end of validity: 08/05/2015; Uchylony przez 32015R0725
OJ L 62, 6.3.2015, p. 16–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/360/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

6.3.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 62/16


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/360

z dnia 5 marca 2015 r.

wprowadzające prywatne przechowywanie wieprzowiny oraz ustalające z góry stawkę dopłat

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1), w szczególności jego art. 18 ust. 2, art. 20 lit. c), k), l), m) i n) oraz art. 223 ust. 3 lit. c),

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 1370/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. określające środki dotyczące ustalania niektórych dopłat i refundacji związanych ze wspólną organizacją rynków produktów rolnych (2), w szczególności jego art. 4 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W art. 17 akapit pierwszy lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 przewidziano możliwość przyznania dopłat do prywatnego składowania wieprzowiny.

(2)

Średnie ceny rynkowe notowane w Unii utrzymują się przez ponad 18 kolejnych tygodni poniżej progu referencyjnego określonego w art. 7 ust. 1 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 i mają znaczący negatywny wpływ na marże w sektorze wieprzowiny. Utrzymująca się trudna sytuacja na rynku zagraża stabilności finansowej wielu gospodarstw. Aby przywrócić równowagę rynkową i wzrost cen, konieczne wydaje się tymczasowe wycofanie wieprzowiny z rynku. Należy zatem przyznać dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny oraz ustalić z góry wysokość dopłat.

(3)

Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 826/2008 (3) wprowadzono wspólne zasady realizacji systemów dopłat do prywatnego przechowywania.

(4)

Na podstawie art. 6 rozporządzenia (WE) nr 826/2008 dopłaty ustalone z góry mają być przyznawane zgodnie ze szczegółowymi zasadami i warunkami określonymi w rozdziale III tego rozporządzenia.

(5)

Aby ułatwić administrowanie wspomnianym środkiem, produkty z wieprzowiny należy zakwalifikować do poszczególnych kategorii ustalonych według kosztów przechowywania.

(6)

W celu ułatwienia zadań administracyjnych i kontrolnych w odniesieniu do zawierania umów należy ustalić minimalną ilość produktów, która musi obejmować każdy wniosek.

(7)

Aby uzyskać pewność co do tego, że podmioty gospodarcze będą wywiązywać się ze swoich zobowiązań umownych oraz że przedmiotowy środek wywrze pożądany wpływ na rynek, należy ustalić zabezpieczenie.

(8)

W art. 35 rozporządzenia (WE) nr 826/2008 określono informacje, które państwa członkowskie muszą przekazać Komisji. Należy ustanowić niektóre szczegółowe zasady dotyczące częstotliwości powiadomień o ilościach, których dotyczą wnioski złożone w ramach niniejszego rozporządzenia.

(9)

Komitet Zarządzający ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zakres

1.   W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny, o których mowa w art. 17 akapit pierwszy lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

2.   Wykaz kategorii produktów kwalifikujących się do dopłat oraz odnośne kwoty podane są w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

3.   Rozporządzenie (WE) nr 826/2008 stosuje się, o ile w niniejszym rozporządzeniu nie przewidziano inaczej.

Artykuł 2

Składanie wniosków

1.   Wnioski o dopłatę do prywatnego przechowywania produktów z wieprzowiny z kategorii kwalifikujących się do dopłat na podstawie art. 1 mogą być składane od dnia 9 marca 2015 r.

2.   Podany we wniosku okres przechowywania może wynosić 90, 120 lub 150 dni.

3.   Każdy wniosek dotyczy tylko jednej z kategorii produktów wymienionych w załączniku i zawiera odnośny kod CN w ramach tej kategorii.

4.   Każdy wniosek dotyczy ilości wynoszącej co najmniej 10 ton w przypadku produktów bez kości oraz 15 ton w przypadku innych produktów.

Artykuł 3

Zabezpieczenia

Stawka zabezpieczenia, które należy wnieść zgodnie z art. 16 ust. 2 lit. i) rozporządzenia (WE) nr 826/2008, wynosi 20 % stawek dopłat określonych w kolumnach 3, 4 i 5 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 4

Częstotliwość powiadomień o wnioskowanych ilości

Państwa członkowskie przekazują Komisji dwa razy w tygodniu informacje o ilościach, w odniesieniu do których złożono wnioski o zawarcie umów, w następujący sposób:

a)

w każdy poniedziałek do godz. 12.00 (czasu obowiązującego w Brukseli) – informacje o ilościach, w odniesieniu do których wnioski złożono w czwartek i piątek poprzedniego tygodnia;

b)

w każdy czwartek do godz. 12.00 (czasu obowiązującego w Brukseli) – informacje o ilościach, w odniesieniu do których wnioski złożono w poniedziałek, wtorek i środę tego samego tygodnia.

Artykuł 5

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 marca 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Dz.U. L 346 z 20.12.2013, s. 12.

(3)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 826/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące przyznawania dopłat do prywatnego przechowywania niektórych produktów rolnych (Dz.U. L 223 z 21.8.2008, s. 3).


ZAŁĄCZNIK

Kategorie produktów

Produkty, w odniesieniu do których przyznawana jest dopłata

Stawka dopłaty na okres przechowywania

(EUR/t)

90 dni

120 dni

150 dni

1

2

3

4

5

Kategoria 1

 

230

243

257

ex 0203 11 10

Półtusze bez nóg przednich, ogona, nerek, cienkiej przepony i rdzenia kręgowego (1)

 

 

 

Kategoria 2

 

254

266

278

ex 0203 12 11

Szynki

 

 

 

ex 0203 12 19

Łopatki

 

 

 

ex 0203 19 11

Przodki

 

 

 

ex 0203 19 13

Schab, z karkówką lub bez bądź karkówka oddzielnie, schab z biodrówką lub bez (2)  (3)

 

 

 

Kategoria 3

 

281

293

305

ex 0203 19 55

Nogi, łopatki, przodki, schaby z karkówką lub bez bądź karkówka oddzielnie, schaby z biodrówką lub bez, bez kości (2)  (3)

 

 

 

Kategoria 4

 

210

221

233

ex 0203 19 15

Boczek cały lub cięty wzdłuż

 

 

 

Kategoria 5

 

226

238

254

ex 0203 19 55

Boczek cały lub cięty wzdłuż, bez skóry i żeber

 

 

 

Kategoria 6

 

228

241

254

ex 0203 19 55

Kawałki odpowiadające środkom, ze skórą lub bez, z tkanką tłuszczową lub bez, bez kości (4)

 

 

 


(1)  Dopłata może zostać także przyznana w odniesieniu do półtusz przedstawionych jako półtusze Wiltshire, tj. bez głowy, policzków, racic, ogona, sadła, nerek, polędwicy, łopatki, mostka, kręgosłupa, miednicy i przepony.

(2)  Schab i karkówka mogą być ze skórą lub bez, jednak grubość przylegającej warstwy tłuszczu nie może przekraczać 25 mm.

(3)  Umowne ilości mogą obejmować wszelkie kombinacje wymienionych elementów.

(4)  Taka sama prezentacja jak dla produktów objętych kodem CN 0210 19 20.


Top