Help Print this page 

Document 32014R1383

Title and reference
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1383/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 55/2008 wprowadzające autonomiczne preferencje handlowe dla Republiki Mołdowy
  • No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015
OJ L 372, 30.12.2014, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1383/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html GA html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf GA pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

30.12.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 372/1


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1383/2014

z dnia 18 grudnia 2014 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 55/2008 wprowadzające autonomiczne preferencje handlowe dla Republiki Mołdowy

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Rady (WE) nr 55/2008 (2) wprowadzono specjalny system autonomicznych preferencji handlowych w odniesieniu do Republiki Mołdawii. System ten zapewnia swobodny dostęp do rynku Unii wszystkim produktom pochodzącym z Republiki Mołdawii, z wyjątkiem niektórych produktów rolnych wymienionych w załączniku I do tego rozporządzenia, w odniesieniu do których wprowadzono ograniczone ulgi w postaci zwolnienia z ceł w granicach kontyngentów taryfowych lub w postaci obniżenia ceł.

(2)

Działając w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS), planu działania EPS UE-Mołdawia i Partnerstwa Wschodniego, Republika Mołdawii przyjęła ambitny plan, mający za cel stowarzyszenie polityczne i dalszą integrację gospodarczą z Unią. Republika Mołdawii poczyniła również duże postępy w zakresie harmonizacji przepisów mającej na celu osiągnięcie zbieżności z unijnymi przepisami i normami.

(3)

Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony (3) (zwany dalej „Układem o stowarzyszeniu”), obejmujący utworzenie pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu (DCFTA), został podpisany w dniu 27 czerwca 2014 r., a jego tymczasowe stosowanie stało się skuteczne z dniem 1 września 2014 r.

(4)

Specjalny system autonomicznych preferencji handlowych będzie obowiązywał do dnia 31 grudnia 2015 r.

(5)

W celu wsparcia wysiłków Republiki Mołdawii, zgodnie z celami określonymi w ramach EPS, Partnerstwa Wschodniego i Układu o stowarzyszeniu, oraz aby zapewnić atrakcyjny i wiarygodny rynek zbytu dla wywozu przez Republikę Mołdawii świeżych jabłek, świeżych śliwek i świeżych winogron stołowych, należy wprowadzić dalsze ulgi w odniesieniu do przywozu tych produktów z Republiki Mołdawii do Unii w postaci bezcłowych kontyngentów taryfowych.

(6)

Konieczna jest także zmiana niektórych kodów CN w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 55/2008 w celu uwzględnienia zmian wprowadzonych do załącznika I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 (4) rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 1001/2013 (5).

(7)

W celu umożliwienia podmiotom gospodarczym jak najszybszego korzystania z tych dalszych ulg, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(8)

W związku ze szczytem produkcji sezonowej tych produktów właściwe jest stosowanie dalszych ulg od dnia 1 sierpnia 2014 r.

(9)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 55/2008,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 55/2008 tabelę 1 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 sierpnia 2014 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 grudnia 2014 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

M. SCHULZ

Przewodniczący

W imieniu Rady

S. GOZI

Przewodniczący


(1)  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 17 grudnia 2014 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2014 r.

(2)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 55/2008 z dnia 21 stycznia 2008 r. wprowadzające autonomiczne preferencje handlowe dla Republiki Mołdowy i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 980/2005 i decyzję Komisji 2005/924/WE (Dz.U. L 20 z 24.1.2008, s. 1).

(3)  Dz.U. L 260 z 30.8.2014, s. 4.

(4)  Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).

(5)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1001/2013 z dnia 4 października 2013 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 290 z 31.10.2013, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

„1.   PRODUKTY OBJĘTE ROCZNYMI BEZCŁOWYMI KONTYNGENTAMI TARYFOWYMI

Numer porządkowy

Kod CN

Opis

2008 (1)

2009 (1)

2010 (1)

2011 (1)

2012 (1)

2013 (1)

2014 (1)

2015 (1)

09.0504

0201 do 0204

Mięso świeże, schłodzone i zamrożone, z bydła, ze świń, owiec oraz kóz

3 000 (2)

3 000 (2)

4 000 (2)

4 000 (2)

4 000 (2)

4 000 (2)

4 000 (2)

4 000 (2)

09.0505

ex 0207

Mięso i jadalne podroby z drobiu z pozycji 0105, świeże, schłodzone lub zamrożone, z wyłączeniem wątróbek otłuszczonych z podpozycji 0207 43

400 (2)

400 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

09.0506

ex 0210

Mięso i podroby jadalne ze świń i z bydła, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki, z mięsa lub podrobów ze świń domowych i bydła

400 (2)

400 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

09.4210

0401 do 0406

Przetwory mleczne

1 000 (2)

1 000 (2)

1 000 (2)

1 000 (2)

1 000 (2)

1 000 (2)

1 000 (2)

1 000 (2)

09.0507

0407 00

Jaja ptasie w skorupkach

90 (3)

95 (3)

100 (3)

110 (3)

120 (3)

120 (3)

120 (3)

120 (3)

09.0508

ex 0408

Jaja ptasie bez skorupek oraz żółtka jaj, inne niż nienadające się do spożycia przez ludzi

200 (2)

200 (2)

300 (2)

300 (2)

300 (2)

300 (2)

300 (2)

300 (2)

09.0515

0806 10 10

Winogrona stołowe, świeże

10 000 (2)  (4)

10 000 (2)

09.0516

0808 10 80

Świeże jabłka (z wyjątkiem jabłek na cydr (cidr), luzem, od dnia 16 września do dnia 15 grudnia)

40 000 (2)  (4)

40 000 (2)

09.0517

0809 40 05

Świeże śliwki

10 000 (2)  (4)

10 000 (2)

09.0509

1001 91 20

1001 91 90

1001 99

Pozostały orkisz (inny niż orkisz do siewu), pszenica zwyczajna i meslin

25 000 (2)

30 000 (2)

35 000 (2)

40 000 (2)

50 000 (2)

55 000 (2)

60 000 (2)

65 000 (2)

09.0510

1003 90 00

Jęczmień

20 000 (2)

25 000 (2)

30 000 (2)

35 000 (2)

45 000 (2)

50 000 (2)

55 000 (2)

60 000 (2)

09.0511

1005 90

Kukurydza

15 000 (2)

20 000 (2)

25 000 (2)

30 000 (2)

40 000 (2)

45 000 (2)

50 000 (2)

55 000 (2)

09.0512

1601 00 91 oraz 1601 00 99

Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi; przetwory żywnościowe na bazie tych produktów.

500 (2)

500 (2)

600 (2)

600 (2)

600 (2)

600 (2)

600 (2)

600 (2)

ex 1602

Pozostałe mięso, podroby lub krew, przetworzone lub zakonserwowane:

z ptactwa z gatunku Gallus domesticus, niepoddane obróbce cieplnej,

ze świń domowych,

z bydła, niepoddane obróbce cieplnej

09.0513

1701 99 10

Cukier biały

15 000 (2)

18 000 (2)

26 000 (2)

34 000 (2)

34 000 (2)

34 000 (2)

34 000 (2)

34 000 (2)


(1)  Od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia, z wyjątkiem 2008 r., w przypadku którego kontyngenty taryfowe mają zastosowanie od pierwszego dnia stosowania rozporządzenia do dnia 31 grudnia.

(2)  Tony (waga netto).

(3)  Miliony sztuk.

(4)  Kontyngent taryfowy na 2014 r. stosuje się od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia.”.


Top