Help Print this page 

Document 32014R1238

Title and reference
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1238/2014 z dnia 19 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 59/2011 w odniesieniu do kontyngentów taryfowych na wina pochodzące z Serbii
  • In force
OJ L 333, 20.11.2014, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1238/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

20.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 333/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1238/2014

z dnia 19 listopada 2014 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 59/2011 w odniesieniu do kontyngentów taryfowych na wina pochodzące z Serbii

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1), w szczególności jego art. 184 i 187,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony, został podpisany w Luksemburgu dnia 29 kwietnia 2008 r. i wszedł w życie dnia 1 września 2013 r.

(2)

Protokół do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (2) („Protokół”) został podpisany dnia 25 czerwca 2014 r. Do jego podpisania w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich udzielono upoważnienia decyzją Rady 2014/517/UE (3), a jego zawarcie w imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej zatwierdzono decyzją Rady 2014/518/Euratom (4). Protokół jest stosowany tymczasowo ze skutkiem od dnia 1 sierpnia 2014 r.

(3)

W art. 7 Protokołu oraz w załączniku III do Protokołu przewidziano zmiany dotychczasowych kontyngentów taryfowych na wina pochodzące z Serbii, ze skutkiem od dnia 1 sierpnia 2014 r.

(4)

Zgodnie z art. 11 Protokołu w roku 2014 wielkość nowych kontyngentów taryfowych oraz zwiększenie istniejących kontyngentów taryfowych należy obliczać proporcjonalnie do rocznych wielkości podstawowych określonych w Protokole, uwzględniając część okresu, która upłynęła przed dniem 1 sierpnia 2014 r.

(5)

Aby wdrożyć kontyngenty taryfowe na wino ustanowione w Protokole, należy dostosować rozporządzenie Komisji (UE) nr 59/2011 (5).

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 59/2011.

(7)

Ponieważ Protokół stosuje się od dnia 1 sierpnia 2014 r., niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane od tego samego dnia i powinno wejść w życie w dniu jego opublikowania.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik do rozporządzenia (UE) nr 59/2011 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 sierpnia 2014 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 listopada 2014 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Dz.U. L 233 z 6.8.2014, s. 3.

(3)  Decyzja Rady 2014/517/UE z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (Dz.U. L 233 z 6.8.2014, s. 1).

(4)  Decyzja Rady 2014/518/Euratom z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia zawarcia przez Komisję Europejską, w imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (Dz.U. L 233 z 6.8.2014, s. 20).

(5)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 59/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie otwierania niektórych unijnych kontyngentów taryfowych na wina pochodzące z Republiki Serbii i administrowania nimi (Dz.U. L 22 z 26.1.2011, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK

Kontyngenty taryfowe na wina pochodzące z Serbii przywożone do Unii

Numer porządkowy

Kod CN (1)

Rozszerzenie TARIC

Opis

Wielkość kontyngentu 2014 (w hl)

Wielkość kontyngentu rocznego na 2015 r. i lata następne (w hl) (2)

Stawka celna dla kontyngentu

09.1526

2204 10 93

 

Gatunkowe wino musujące, inne niż szampan lub Asti spumante; pozostałe wino ze świeżych winogron, w pojemnikach o objętości 2 litry lub mniejszej

53 833

55 000

Zwolnienie

2204 10 94

 

2204 10 96

 

2204 10 98

 

2204 21 06

 

2204 21 07

 

2204 21 08

 

2204 21 09

 

ex 2204 21 93

19, 29, 31, 41 i 51

ex 2204 21 94

19, 29, 31, 41 i 51

2204 21 95

 

ex 2204 21 96

11, 21, 31, 41 i 51

2204 21 97

 

ex 2204 21 98

11, 21, 31, 41 i 51

09.1527

2204 29 10

 

Pozostałe wino ze świeżych winogron, w pojemnikach o objętości większej niż 2 litry

10 958

12 300

Zwolnienie

2204 29 93

 

ex 2204 29 94

11, 21, 31, 41 i 51

2204 29 95

 

ex 2204 29 96

11, 21, 31, 41 i 51

2204 29 97

 

ex 2204 29 98

11, 21, 31, 41 i 51


(1)  Niezależnie od reguł interpretacji Nomenklatury scalonej brzmienie opisu produktów należy uważać jedynie za orientacyjne, przy czym system preferencyjny, w kontekście niniejszego załącznika, określa się przez objęcie danych produktów kodami CN. W przypadku gdy wskazywane są kody ex CN, system preferencyjny jest ustalany poprzez łączne zastosowanie kodu CN oraz odpowiadającego mu opisu.

(2)  Na wniosek jednej ze Stron mogą zostać przeprowadzone konsultacje mające na celu dostosowanie kontyngentu poprzez przeniesienie ilości z kontyngentu dotyczącego pozycji ex 2204 29 (nr porządkowy 09.1527) do kontyngentu dotyczącego pozycji ex 2204 10 oraz ex 2204 21 (nr porządkowy 09.1526).”


Top