Help Print this page 

Document 32014R1233

Title and reference
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1233/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2597/2001 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre wina pochodzące z Republiki Chorwacji i byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii
  • In force
OJ L 332, 19.11.2014, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1233/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

19.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 332/11


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1233/2014

z dnia 18 listopada 2014 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2597/2001 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre wina pochodzące z Republiki Chorwacji i byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1), a w szczególności jego art. 184 i 187,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 153/2002 z dnia 21 stycznia 2002 r. w sprawie niektórych procedur stosowania Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a byłą jugosłowiańską republiką Macedonii, z drugiej strony, oraz stosowania Umowy przejściowej między Wspólnotą Europejską a byłą jugosłowiańską republiką Macedonii (2), a w szczególności jego art. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a byłą jugosłowiańską republiką Macedonii, z drugiej strony („USiS”) został podpisany w Luksemburgu dnia 9 kwietnia 2001 r. i wszedł w życie dnia 1 kwietnia 2004 r.

(2)

W dniu 18 lipca 2014 r. podpisano Protokół do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a byłą jugosłowiańską republiką Macedonii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (3) („protokół”). Jego podpisanie w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich zostało zatwierdzone decyzją Rady 2014/665/UE (4). W oczekiwaniu na zakończenie procedur służących zatwierdzeniu protokołu przez Radę w imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, stosuje się go tymczasowo z mocą od dnia 1 lipca 2013 r.

(3)

W art. 5 protokołu i w jego załączniku VII przewidziano zmianę obowiązujących kontyngentów taryfowych na wina w pojemnikach o objętości większej niż 2 litry, pochodzące z byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii, ze skutkiem od dnia 1 lipca 2013 r.

(4)

Zgodnie z art. 10 protokołu wielkość nowych kontyngentów taryfowych oraz zwiększenie istniejących kontyngentów taryfowych na rok 2013 oblicza się proporcjonalnie do rocznych wielkości podstawowych określonych w protokole, uwzględniając okres, jaki upłynął do dnia 1 lipca 2013 r.

(5)

Podział zwiększenia wielkości kontyngentu taryfowego o 40 500 hl, począwszy od dnia 1 lipca 2013 r., w odniesieniu do win w pojemnikach o objętości większej niż 2 litry, należy przeprowadzić w taki sposób, aby zapewnić równe traktowanie podmiotów przywożących wina pochodzące z byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii w ramach odpowiednich pozycji taryfowych w 2013 roku.

(6)

W celu wdrożenia kontyngentów taryfowych na wino określonych w protokole, należy zmienić rozporządzenie Komisji (WE) nr 2597/2001 (5).

(7)

Ponadto w związku z przystąpieniem Chorwacji do Unii Europejskiej odniesienia do kontyngentów taryfowych na wina pochodzące z tego państwa członkowskiego, określone w rozporządzeniu (WE) nr 2597/2001, należy skreślić.

(8)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 2597/2001.

(9)

Ponieważ protokół stosuje się od dnia 1 lipca 2013 r., niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane od tego samego dnia i powinno wejść w życie w dniu publikacji.

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 2597/2001 wprowadza się następujące zmiany:

1)

tytuł otrzymuje brzmienie:

„Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2597/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r. otwierające wspólnotowe kontyngenty taryfowe na niektóre wina pochodzące z byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii oraz ustalające zarządzanie nimi”

;

2)

art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 1

1.   Wina wymienione w załączniku pochodzące z byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii, wprowadzane do swobodnego obrotu w Unii Europejskiej, korzystają ze zwolnienia z cła w granicach rocznych kontyngentów taryfowych Unii określonych we wspomnianym załączniku, zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia.

2.   W razie wypłacania przez byłą jugosłowiańską republikę Macedonii subsydiów wywozowych w odniesieniu do tych produktów, zwolnienie z cła w ramach kontyngentów taryfowych przewidziane w protokole dodatkowym zawartym decyzją 2001/916/WE (»protokół dodatkowy w sprawie wina«) zawiesza się.”

;

3)

art. 3 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 3

Niezależnie od warunków określonych w pkt 5 lit. a) załącznika I do protokołu dodatkowego w sprawie wina, przywóz wina w ramach unijnych kontyngentów taryfowych, o których mowa w art. 1 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, podlega postanowieniom obowiązującego protokołu dotyczącego definicji pojęcia »produkty pochodzące« oraz metod współpracy administracyjnej do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a byłą jugosłowiańską republiką Macedonii, z drugiej strony.”

;

4)

skreśla się art. 5;

5)

załącznik zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2013 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 listopada 2014 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Dz.U. L 25 z 29.1.2002, s. 16.

(3)  Dz.U. L 276 z 18.9.2014, s. 3.

(4)  Decyzja Rady 2014/665/UE z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a byłą jugosłowiańską republiką Macedonii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (Dz.U. L 276 z 18.9.2014, s. 1).

(5)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2597/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r. otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre wina pochodzące z Republiki Chorwacji i byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii (Dz.U. L 345 z 29.12.2001, s. 35).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK

Kontyngenty taryfowe na wina pochodzące z byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii przywożone do Unii

Numer kontyngentu

Kod CN (1)

Rozszerzenie TARIC

Opis

Wielkość kontyngentu na rok 2013 (w hl)

Wielkość kontyngentu na rok 2014 i na lata następne (w hl) (3)

Cło w ramach kontyngentu taryfowego

09.1558

2204 10 93

 

Gatunkowe wino musujące inne niż szampan lub Asti spumante; pozostałe wina ze świeżych winogron, w pojemnikach o objętości 2 litrów lub mniejszej

85 000

91 000  (4)

Zwolnienie

2204 10 94

 

2204 10 96

 

2204 10 98

 

2204 21 06

 

2204 21 07

 

2204 21 08

 

2204 21 09

 

ex 2204 21 93

19, 29, 31, 41 oraz 51

ex 2204 21 94

19, 29, 31, 41 oraz 51

2204 21 95

 

ex 2204 21 96

11, 21, 31, 41 oraz 51

2204 21 97

 

ex 2204 21 98

11, 21, 31, 41 oraz 51

09.1559

2204 29 10

 

Pozostałe wina ze świeżych winogron, w pojemnikach o objętości większej niż 2 litry

354 500  (2)

389 000  (5)

Zwolnienie

2204 29 93

 

ex 2204 29 94

11, 21, 31, 41 oraz 51

2204 29 95

 

ex 2204 29 96

11, 21, 31, 41 oraz 51

2204 29 97

 

ex 2204 29 98

11, 21, 31, 41 oraz 51


(1)  Niezależenie od reguł interpretacji Nomenklatury scalonej uznaje się, że nazewnictwo stosowane do opisu produktów ma charakter jedynie orientacyjny, przy czym system preferencyjny w kontekście niniejszego załącznika jest określony zakresem kodów CN. W przypadku gdy wskazane są kody ex CN, system preferencyjny jest ustalany poprzez łączne zastosowanie kodu CN oraz odpowiadającego mu opisu.

(2)  Dla roku 2013 zwiększenie wielkości kontyngentu taryfowego o 40 500 hl, począwszy od dnia 1 lipca 2013 r., obliczane proporcjonalnie do wielkości podstawowych z uwzględnieniem okresu, jaki upłynął do dnia 1 lipca 2013 r., rozdziela się, zgodnie z kolejnością zgłoszeń i pod warunkiem złożenia odpowiedniego wniosku, wśród podmiotów, które dokonały przywozu wina pochodzącego z byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii w ramach tych pozycji taryfowych w 2013 roku.

(3)  Na wniosek jednej stron można przeprowadzić konsultacje mające na celu dostosowanie kontyngentów poprzez przeniesienie ilości powyżej 6 000 hl z kontyngentu dotyczącego pozycji ex 2204 29 (nr porządkowy 09.1559) do kontyngentu dotyczącego pozycji ex 2204 10 oraz ex 2204 21 (nr porządkowy 09.1558).

(4)  Od dnia 1 stycznia 2015 r. wielkość tego kontyngentu zwiększana jest o 6 000 hl rocznie.

(5)  Od dnia 1 stycznia 2015 r. wielkość tego kontyngentu zmniejszana jest o 6 000 hl rocznie.”


Top