Help Print this page 

Document 32014R0949

Title and reference
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 949/2014 z dnia 4 września 2014 r. ustanawiające tymczasowe nadzwyczajne środki w sektorze mleka i przetworów mlecznych w formie przedłużenia okresu interwencji publicznej w odniesieniu do masła i odtłuszczonego mleka w proszku w 2014 r.
  • No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014
OJ L 265, 5.9.2014, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/949/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

5.9.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 265/21


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 949/2014

z dnia 4 września 2014 r.

ustanawiające tymczasowe nadzwyczajne środki w sektorze mleka i przetworów mlecznych w formie przedłużenia okresu interwencji publicznej w odniesieniu do masła i odtłuszczonego mleka w proszku w 2014 r.

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1), w szczególności jego art. 219 ust. 1 w związku z art. 228,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 7 sierpnia 2014 r. rząd rosyjski wprowadził zakaz przywozu niektórych produktów z Unii do Rosji, w tym mleka i przetworów mlecznych. Zakaz ten doprowadził do zagrożenia wystąpieniem zakłóceń na rynku spowodowanych znacznym spadkiem cen ze względu na fakt, że ważny rynek eksportowy z dnia na dzień stał się niedostępny.

(2)

W związku z tym na rynku wystąpiła sytuacja, której — jak się wydaje — zwykłe środki dostępne na mocy rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 nie mogą zaradzić.

(3)

Artykuł 12 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 stanowi, że w odniesieniu do masła i odtłuszczonego mleka w proszku interwencja publiczna jest dostępna od dnia 1 marca do dnia 30 września.

(4)

W celu uniknięcia dalszego spadku cen i zakłóceń na rynku konieczne jest, aby interwencja publiczna była dostępna również po dniu 30 września 2014 r.

(5)

Należy przedłużyć okres zakupu interwencyjnego masła i odtłuszczonego mleka w proszku do dnia 31 grudnia 2014 r.

(6)

Aby wywrzeć natychmiastowy wpływ na rynek oraz przyczynić się do ustabilizowania cen, tymczasowy środek przewidziany w niniejszym rozporządzeniu powinien wejść w życie następnego dnia po opublikowaniu niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Na zasadzie odstępstwa od art. 12 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 okres, w którym możliwy jest zakup interwencyjny masła i odtłuszczonego mleka w proszku w 2014 r., przedłuża się do dnia 31 grudnia 2014 r.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 września 2014 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.


Top