Help Print this page 

Document 32014R0948

Title and reference
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 948/2014 z dnia 4 września 2014 r. wprowadzające prywatne przechowywanie odtłuszczonego mleka w proszku oraz ustalające z góry stawkę dopłat
  • No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2017
OJ L 265, 5.9.2014, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/948/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

5.9.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 265/18


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 948/2014

z dnia 4 września 2014 r.

wprowadzające prywatne przechowywanie odtłuszczonego mleka w proszku oraz ustalające z góry stawkę dopłat

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1), w szczególności jego art. 18 ust. 2, art. 20 lit. c), f), l), m) i n) oraz art. 223 ust. 3 lit. c),

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 1370/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. określające środki dotyczące ustalania niektórych dopłat i refundacji związanych ze wspólną organizacją rynków produktów rolnych (2), w szczególności jego art. 4,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (3), w szczególności jego art. 62 ust. 2 lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 17 lit. g) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 ustanawia przyznanie dopłat do prywatnego przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku.

(2)

W dniu 7 sierpnia 2014 r. rząd rosyjski wprowadził zakaz przywozu niektórych produktów z Unii do Rosji, w tym produktów mleczarskich. Jak wynika ze zmian cen i zapasów odtłuszczonego mleka w proszku, sytuacja na rynku jest wyjątkowo trudna; sytuacji tej można zaradzić lub ją złagodzić przez przechowywanie. W związku z obecną sytuacją na rynku należy przyznać dopłaty do prywatnego przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku oraz ustalić z góry stawkę dopłat.

(3)

Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 826/2008 (4) wprowadzono wspólne zasady realizacji systemu dopłat do prywatnego przechowywania.

(4)

Na podstawie art. 6 rozporządzenia (WE) nr 826/2008 dopłaty ustalone z góry mają być przyznawane zgodnie ze szczegółowymi zasadami i warunkami określonymi w rozdziale III wymienionego rozporządzenia.

(5)

Zgodnie z art. 16 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 826/2008 oraz w celu zapewnienia przechowywania jednolitych partii rozsądnej wielkości właściwe jest określenie wymogów dotyczących „przechowywanej partii”.

(6)

Ze względu na skuteczność administracyjną i uproszczenia administracyjne, oraz ponieważ wymagane szczegółowe informacje dotyczące przechowywania znajdują się już we wniosku o dopłatę, należy odstąpić od wymogu dostarczenia po zawarciu umowy tych samych informacji, określonych w art. 20 akapit pierwszy lit. a) rozporządzenia (WE) nr 826/2008.

(7)

W celu uproszczenia i ze względu na wydajność logistyczną należy pozwolić państwom członkowskim na odstąpienie od wymogu oznakowania numerem umowy każdej przechowywanej jednostki, o ile numer umowy jest wprowadzony do rejestru magazynu.

(8)

Ze względu na skuteczność administracyjną i uproszczenia administracyjne oraz uwzględniając szczególną sytuację związaną z przechowywaniem odtłuszczonego mleka w proszku, kontrole przewidziane w art. 36 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 826/2008 należy przeprowadzać w odniesieniu do co najmniej połowy liczby umów. W związku z tym należy ustanowić odstępstwo od przepisów tego artykułu.

(9)

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia (UE) nr 1370/2013 pomoc na prywatne przechowywanie ustalaną z wyprzedzeniem należy określać na podstawie kosztów przechowywania lub innych odpowiednich czynników rynkowych. Należy ustalić dopłaty na pokrycie stałych kosztów przechowywania dotyczących przyjęcia do magazynu i wydania z magazynu określonych produktów oraz dopłaty na dzień przechowywania na pokrycie kosztów przechowywania i finansowania.

(10)

Zgodnie z art. 35 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 826/2008 oraz aby ściśle monitorować stosowanie tego środka, należy określić termin przesyłania powiadomień, o których mowa w art. 35 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia.

(11)

Aby wywrzeć natychmiastowy wpływ na rynek oraz przyczynić się do ustabilizowania cen, tymczasowy środek przewidziany w niniejszym rozporządzeniu powinien wejść w życie następnego dnia po opublikowaniu niniejszego rozporządzenia.

(12)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się dopłaty do prywatnego przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku, o którym mowa w art. 17 lit. g) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

2.   O ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej, zastosowanie ma rozporządzenie (WE) nr 826/2008.

Artykuł 2

Jednostka miary ilości określona w art. 16 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 826/2008 oznacza „przechowywaną partię”, odpowiadającą ilości produktu objętego niniejszym rozporządzeniem, o masie co najmniej 1 tony oraz jednorodnego składu i jednorodnej jakości, pochodzącą z tego samego zakładu, przyjętą do przechowywania tego samego dnia w tym samym magazynie.

Artykuł 3

1.   Artykuł 20 akapit pierwszy lit. a) rozporządzenia (WE) nr 826/2008 nie ma zastosowania.

2.   Państwa członkowskie mogą odstąpić od wymogów określonych w art. 22 ust. 1 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 826/2008 dotyczących umieszczania numeru umowy, pod warunkiem że kierownik magazynu podejmie się wprowadzenia numeru umowy do rejestru określonego w pkt V załącznika I do tego rozporządzenia.

3.   Na zasadzie odstępstwa od art. 36 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 826/2008 na koniec okresu przechowywania objętego umową organ odpowiedzialny za kontrole przeprowadza, w odniesieniu do co najmniej połowy liczby umów, weryfikację masy i identyfikacji przechowywanego odtłuszczonego mleka w proszku poprzez pobranie próbek.

Artykuł 4

1.   Dopłaty do produktów określonych w art. 1 wynoszą:

8,86 EUR za tonę przechowywanych produktów w odniesieniu do stałych kosztów przechowywania,

0,16 EUR za tonę przechowywanych produktów i na dzień przechowywania objętego umową.

2.   Przechowywanie objęte umową kończy się w dniu poprzedzającym wydanie z magazynu.

3.   Dopłaty mogą być przyznane tylko w przypadku, gdy okres przechowywania objętego umową wynosi od 90 do 210 dni.

Artykuł 5

Wnioski o dopłaty do prywatnego przechowywania można składać od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Wnioski należy złożyć najpóźniej w dniu 31 grudnia 2014 r.

Artykuł 6

Państwa członkowskie przekazują Komisji:

a)

najpóźniej w każdy wtorek za tydzień poprzedni — informacje o ilościach, w odniesieniu do których podpisano umowy, oraz o ilościach produktów, w odniesieniu do których złożono wnioski o zawarcie umów, zgodnie z art. 35 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 826/2008;

b)

najpóźniej na koniec każdego miesiąca za miesiąc poprzedni — informacje o zapasach wymagane na mocy art. 35 ust. 1 lit b) rozporządzenia (WE) nr 826/2008.

Artykuł 7

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 września 2014 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Dz.U. L 346 z 20.12.2013, s. 12–19.

(3)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549.

(4)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 826/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące przyznawania dopłat do prywatnego przechowywania niektórych produktów rolnych (Dz.U. L 223 z 21.8.2008, s. 3).


Top