Help Print this page 

Document 52017XC0513(01)

Title and reference
Komunikat Komisji – Publikacja całkowitej liczby uprawnień do emisji znajdujących się w obiegu do celów rezerwy stabilności rynkowej w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) ustanowionego dyrektywą 2003/87/WE

C/2017/3228

OJ C 150, 13.5.2017, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

13.5.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 150/3


KOMUNIKAT KOMISJI

Publikacja całkowitej liczby uprawnień do emisji znajdujących się w obiegu do celów rezerwy stabilności rynkowej w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) ustanowionego dyrektywą 2003/87/WE

(2017/C 150/03)

1.   Wprowadzenie

W 2015 r. Rada i Parlament Europejski podjęły decyzję o utworzeniu rezerwy stabilności rynkowej (1) w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) ustanowionego dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2). Rezerwa stabilności rynkowej zostanie uruchomiona w 2019 r. Celem tej rezerwy jest niedopuszczenie do dużej strukturalnej nadwyżki na unijnym rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla, przy której powstałoby ryzyko, że EU ETS nie będzie wysyłał niezbędnego sygnału inwestycyjnego stanowiącego zachętę do realizacji celu redukcji emisji w sposób racjonalny pod względem kosztów,

Przepisy decyzji stanowią, że do dnia 15 maja każdego roku, począwszy od 2017 r., Komisja publikuje całkowitą liczbę uprawnień znajdujących się w obiegu. Od liczby tej zależy ewentualne umieszczenie w rezerwie uprawnień, które mają być sprzedane na aukcji w kolejnym roku.

Niniejszy komunikat stanowi pierwszą publikację całkowitej liczby uprawnień znajdujących się w obiegu do celów rezerwy stabilności rynkowej i dotyczy roku 2016. W dalszej części niniejszego komunikatu szczegółowo opisano sposób jej obliczenia. Ponieważ rezerwa zostanie uruchomiona dopiero w 2019 r., niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie informacyjny. Obowiązek niniejszej publikacji wynika z art. 1 ust. 4 decyzji w sprawie rezerwy stabilności rynkowej, ale nie powoduje ona umieszczenia jakichkolwiek uprawnień w rezerwie.

2.   Funkcjonowanie rezerwy stabilności rynkowej

Rezerwa stabilności rynkowej jest uruchamiana w sposób automatyczny, w przypadku gdy całkowita liczba uprawnień znajdujących się w obiegu przekroczy ustalony przedział wielkości. Uprawnienia są umieszczane w rezerwie, jeżeli całkowita liczba uprawnień w obiegu przekracza próg 833 milionów uprawnień (3). Uprawnienia są uwalniane z rezerwy, jeżeli całkowita liczba uprawnień w obiegu jest niższa niż 400 milionów uprawnień. Uprawnienia są umieszczane w rezerwie poprzez zmniejszenie liczby uprawnień wystawianych na aukcji i uwalniane z rezerwy poprzez wystawienie na aukcji w przyszłości o 100 milionów uprawnień więcej.

Publikacja całkowitej liczby uprawnień znajdujących się w obiegu, na podstawie której uprawnienia będą umieszczane w rezerwie lub uwalniane z rezerwy, jest zatem zasadniczym warunkiem działania rezerwy.

3.   Całkowita liczba uprawnień w obiegu

Na podstawie art. 1 ust. 4 decyzji (UE) 2015/1814 łączna liczba uprawnień znajdujących się w obiegu w danym roku „odpowiada skumulowanej liczbie uprawnień wydanych w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r., w tym liczbie uprawnień wydanych zgodnie z art. 13 ust. 2 dyrektywy 2003/87/WE w tym okresie oraz uprawnień do stosowania międzynarodowych jednostek emisji wykorzystywanych przez instalacje w ramach unijnego systemu handlu emisjami w odniesieniu do emisji do dnia 31 grudnia danego roku, po odjęciu skumulowanych ton zweryfikowanych emisji z instalacji objętych unijnym systemem handlu emisjami od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia danego roku, wszelkich uprawnień anulowanych zgodnie z art. 12 ust. 4 dyrektywy 2003/87/WE oraz liczby uprawnień znajdujących się w rezerwie”.

Całkowitą liczbę uprawnień znajdujących się w obiegu (TNAC), mającą znaczenie dla zasilenia lub zmniejszenia rezerwy stabilności rynkowej, oblicza się zatem według następującego wzoru:

TNAC = podaż – (zapotrzebowanie + uprawnienia w rezerwie stabilności rynkowej)

Całkowitą liczbę uprawnień w obiegu warunkują trzy elementy: po pierwsze, podaż uprawnień od dnia 1 stycznia 2008 r.; po drugie, liczba uprawnień umorzonych i anulowanych („zapotrzebowanie”); po trzecie – zasoby w rezerwie.

W tym kontekście nie uwzględnia się uprawnień do emisji lotniczych i zweryfikowanych emisji lotniczych.

3.1.   Podaż

Podaż uprawnień na rynku warunkuje pięć elementów:

uprawnienia zdeponowane w latach 2008–2012 („etap 2”),

uprawnienia sprzedane na aukcji w okresie od 1 stycznia 2013 (4) do 31 grudnia 2016 r.,

uprawnienia przydzielone bezpłatnie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., w tym uprawnienia przydzielone z rezerwy dla nowych instalacji („NER”),

uprawnienia zmonetyzowane przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) do celów programu NER300, oraz

uprawnienia do międzynarodowych jednostek emisji zrealizowane przez instalacje w odniesieniu do emisji do dnia 31 grudnia 2016 r.

Liczba zdeponowanych uprawnień z 2. etapu EU ETS wynosi 1 749 540 826 uprawnień (5). Ten „całkowity depozyt” odpowiada całkowitej liczbie wydanych w czasie 2. etapu EU ETS uprawnień, które nie zostały umorzone w celu pokrycia zweryfikowanych emisji ani anulowane. Do celów ustalenia całkowitej liczby uprawnień znajdujących się w obiegu stanowi on zatem liczbę uprawnień ETS znajdujących się w obiegu na początku okresu 2013–2020 (etap 3) w dniu 1 stycznia 2013 r. i jako taki jest uwzględniany w obliczeniach.

Według sprawozdań z aukcji prowadzonych na wspólnej platformie aukcyjnej i na odpowiednich platformach opt-out (6), liczba uprawnień sprzedanych na aukcjach w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., w tym na tzw. wczesnych aukcjach, wynosi 2 774 262 500.

Liczba uprawnień przydzielonych bezpłatnie, w tym uprawnień przydzielonych z rezerwy dla nowych instalacji, od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wynosi 3 600 800 263 (7).

300 000 000 uprawnień zostało zmonetyzowanych przez EBI do celów programu NER300 (8).

Liczba uprawnień do międzynarodowych jednostek emisji zrealizowanych przez instalacje w odniesieniu do emisji do dnia 31 grudnia 2016 r. wynosi 408 812 200 (9).

3.2.   Zapotrzebowanie

Na zapotrzebowanie składa się całkowita ilość zweryfikowanych emisji z instalacji za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. (10) do dnia 31 grudnia 2016 r., która wynosi 7 139 317 195 (11), oraz liczba anulowanych uprawnień za ten sam okres, która odpowiada liczbie 193 697 uprawnień.

3.3.   Zasoby rezerwy stabilności rynkowej

Ponieważ rezerwa zostanie uruchomiona w 2019 r., obecnie nie zawiera ona żadnych uprawnień.

3.4.   Całkowita liczba uprawnień w obiegu

W związku z powyższym całkowita liczba uprawnień znajdujących się w obiegu wynosi 1 693 904 897 uprawnień.

4.   Podsumowanie

Zgodnie z ustalonymi zasadami dotyczącymi rezerwy stabilności rynkowej wskaźnik opublikowany w 2017 r. nie powoduje zasilenia rezerwy.

Następna publikacja nastąpi w maju 2018 r. W jej wyniku ustalona zostanie liczba uprawnień po raz pierwszy umieszczonych w rezerwie na okres od stycznia do sierpnia 2019 r.

Tabela 1

Podsumowanie

Podaż

a)

depozyt z etapu 2

1 749 540 826

b)

całkowita liczba uprawnień przydzielonych bezpłatnie w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., w tym z NER

3 600 800 263

c)

całkowita liczba uprawnień sprzedanych na aukcji w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., w tym na wczesnych aukcjach

2 774 262 500

d)

liczba uprawnień zmonetyzowanych przez Europejski Bank Inwestycyjny do celów programu NER300

300 000 000

e)

uprawnienia do międzynarodowych jednostek emisji zrealizowane przez instalacje w odniesieniu do emisji do dnia 31 grudnia 2016 r.

408 812 200

Ogółem (podaż)

8 833 415 789

Zapotrzebowanie

a)

tony zweryfikowanych emisji z instalacji w ramach EU ETS w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

7 139 317 195

b)

liczba uprawnień anulowanych na podstawie art. 12 ust. 4 dyrektywy 2003/87/WE do dnia 31 grudnia 2016 r.

193 697

Ogółem (zapotrzebowanie)

7 139 510 892

Zasoby rezerwy stabilności rynkowej

Liczba uprawnień w rezerwie

0

Całkowita liczba uprawnień w obiegu

1 693 904 897


(1)  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1814 z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia i funkcjonowania rezerwy stabilności rynkowej dla unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i zmiany dyrektywy 2003/87/WE (Dz.U. L 264 z 9.10.2015, s. 1).

(2)  Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32.

(3)  Podany próg jest zgodny z obowiązującym prawodawstwem. Może on ulec tymczasowym zmianom w wyniku zmian parametrów stabilności rynkowej rozważanych w związku z przeglądem EU ETS.

(4)  Liczba ta obejmuje tzw. „wczesne aukcje”, tj. uprawnienia ważne na okres 2013–2020, które zostały sprzedane na aukcji przed dniem 1 stycznia 2013 r.

(5)  Zob. Sprawozdanie dotyczące rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla z 2015 r.; COM (2015) 576.

(6)  Dostępne na stronie internetowej: http://www.eex.com/en/products/environmental-markets/emissions-auctions/archive i https://www.theice.com/marketdata/reports/148

(7)  Na podstawie wyciągu z dziennika transakcji Unii Europejskiej (EUTL) z dnia 1 kwietnia 2017 r.

(8)  Pierwsza transza 200 milionów uprawnień – sprzedanych w latach 2011 i 2012 oraz druga transza 100 milionów uprawnień – sprzedanych w latach 2013 i 2014; zob. więcej informacji na stronie https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/lowcarbon/ner300/docs/summary_report_ner300_monetisation_en.pdf

(9)  Na podstawie wyciągu z EUTL z dnia 1 kwietnia 2017 r.

(10)  Jeśli chodzi o zweryfikowane emisje za okres 2008–2012 – zob. wyjaśnienia dotyczące całkowitej liczby zdeponowanych uprawnień (pkt 3.1).

(11)  Całkowita ilość zweryfikowanych emisji opiera się na wyciągu z EUTL z dnia 1 kwietnia 2017 r. i obejmuje zweryfikowane emisje zgłoszone do dnia 31 marca 2017 r. Nie ujęto w niej zatem emisji zgłoszonych po tej dacie.


Top