Help Print this page 
Title and reference
Prawa pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Prawa pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową

Na mocy niniejszego rozporządzenia ustanowione zostają przepisy dotyczące praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową. Rozporządzenie obejmuje przepisy dotyczące niedyskryminacji pasażerów w zakresie warunków przewozu oferowanych przez przewoźników, niedyskryminacji osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej oraz pomocy udzielanej tym osobom, praw pasażerów w przypadkach odwołania lub opóźnienia usługi, minimalnych informacji udostępnianych pasażerom, rozpatrywania skarg oraz ogólnych zasad dotyczących egzekwowania przepisów.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004.

STRESZCZENIE

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do pasażerów podróżujących z wykorzystaniem usług przewozu pasażerskiego * wyruszających z portu znajdującego się w Unii Europejskiej (UE) lub przybywających do takiego portu oraz rejsem wycieczkowym, w przypadku gdy port, w którym pasażerowie wchodzą na pokład, znajduje się w UE. Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do pasażerów podróżujących:

  • statkami dopuszczonymi do przewozu nie więcej niż 12 pasażerów,
  • statkami, których załoga składa się z nie więcej niż 3 osób lub w przypadku gdy dystans, na którym wykonuje się usługę, jest mniejszy niż 500 metrów w jedną stronę,
  • rejsami spacerowymi i krajoznawczymi,
  • statkami nienapędzanymi środkami mechanicznymi oraz historycznymi statkami, uprawnionymi do przewozu najwyżej 36 pasażerów.

Prawa osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej

Przewoźnicy, biura podróży i organizatorzy wyjazdów grupowych nie mogą odmówić przyjęcia rezerwacji, wydania lub innego udostępnienia biletu ani przyjęcia danej osoby na pokład ze względu na niepełnosprawność lub ograniczoną sprawność ruchową, ani też oferować biletów z dodatkowymi opłatami. Możliwa jest jednak odmowa przyjęcia rezerwacji osoby niepełnosprawnej lub osoby o ograniczonej sprawności ruchowej i wydania biletu takiej osobie ze względu na obowiązujące wymogi w zakresie bezpieczeństwa oraz w przypadkach, gdy konstrukcja statku pasażerskiego lub infrastruktura portu i jego wyposażenie uniemożliwia wejście na pokład, zejście na ląd lub przewóz rzeczonej osoby w sposób bezpieczny. W przypadku takiej odmowy przewoźnicy, biura podróży i organizatorzy wyjazdów grupowych muszą dołożyć wszelkich racjonalnie uzasadnionych starań, aby danej osobie zaproponować alternatywny środek transportu.

Prawa przysługujące w przypadku przerwania podróży

W przypadku odwołania lub opóźnienia rozpoczęcia usługi przewozu pasażerskiego przewoźnik jak najszybciej, a w każdym razie nie później niż 30 minut po planowanym czasie rozpoczęcia podróży, musi poinformować pasażerów o sytuacji. W takim przypadku przewoźnicy zobowiązani są również poinformować pasażerów o przypuszczalnym czasie rozpoczęcia i zakończenia podróży, gdy tylko taka informacja będzie dostępna. Jeżeli rozpoczęcie usługi przewozu pasażerskiego zostanie odwołane lub opóźni się o ponad 90 minut, pasażerom oferuje się bezpłatne przekąski, posiłki lub napoje, odpowiednio do czasu oczekiwania. Jeżeli wystąpi konieczność noclegu, przewoźnik musi zaoferować pasażerom bezpłatne zakwaterowanie, jeżeli jest to możliwe. W odniesieniu do każdego pasażera przewoźnik może ograniczyć całkowity koszt zakwaterowania do kwoty 80 EUR za noc, przez maksymalnie 3 noce.

Jeżeli odjazd będzie odwołany lub opóźniony o ponad 90 minut, pasażerowi niezwłocznie oferuje się wybór pomiędzy podróżą zmienioną trasą do miejsca docelowego w najwcześniejszym możliwym terminie, bez dodatkowych opłat lub zwrotem ceny biletu oraz, w odpowiednich przypadkach, bezpłatną powrotną usługę przewozu do punktu rozpoczęcia podróży.

Nie tracąc prawa do przewozu, pasażerowie mogą domagać się od przewoźnika odszkodowania w przypadku opóźnionego przybycia do miejsca docelowego. Minimalny poziom odszkodowania wynosi 25% ceny biletu w przypadku opóźnienia wynoszącego co najmniej:

  • godzinę w przypadku rejsu rozkładowego trwającego do czterech godzin,
  • dwie godziny w przypadku rejsu rozkładowego trwającego dłużej niż cztery godziny, ale nieprzekraczającego ośmiu godzin,
  • trzy godziny w przypadku rejsu rozkładowego trwającego dłużej niż osiem godzin, ale nieprzekraczającego 24 godzin,
  • sześć godzin w przypadku rejsu rozkładowego trwającego dłużej niż 24 godziny.

Jeżeli opóźnienie ponad dwukrotnie przekracza czas określony powyżej, odszkodowanie wynosi 50% ceny biletu. Odszkodowanie może mieć postać bonów lub być wypłacone w formie pieniężnej na wniosek pasażera, a jego wypłata następuje w ciągu miesiąca od złożenia wniosku o odszkodowanie. Odszkodowanie nie może być pomniejszane o finansowe koszty transakcji, takie jak opłaty, koszty telekomunikacyjne lub koszty przesyłki.

Przewoźnicy nie są zobowiązani do zapewniania pasażerom noclegów i odszkodowania w przypadkach, gdy odwołanie lub opóźnienie zostało spowodowane warunkami pogodowymi zagrażającymi bezpiecznej eksploatacji statku.

Przewoźnicy i operatorzy terminali muszą stworzyć lub stosować istniejący przystępny mechanizm rozpatrywania skarg dotyczących praw i obowiązków objętych niniejszym rozporządzeniem. Pasażer musi złożyć skargę w ciągu dwóch miesięcy od dnia, w którym wykonana została usługa lub w którym powinna była ona zostać wykonana. W ciągu miesiąca od dnia wpłynięcia skargi przewoźnik lub operator terminalu musi powiadomić pasażera, że jego skarga została uznana, oddalona lub jest w dalszym ciągu rozpatrywana. Termin, w jakim ma zostać udzielona ostateczna odpowiedź, nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia otrzymania skargi.

Każde państwo członkowskie UE musi powołać niezależny organ krajowy uprawniony do egzekwowania przepisów niniejszego rozporządzenia oraz nakładania sankcji w stosownych przypadkach.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 18 grudnia 2012 r.

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie

  • Usługa przewozu pasażerskiego: komercyjna usługa przewozu pasażerskiego drogą morską lub drogą wodną śródlądową realizowana według opublikowanego rozkładu rejsów.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (UE) nr 1177/2010

6.1.2011

Dz.U. L 334 z 17.12.2010

Ostatnia aktualizacja: 27.04.2011

Top