Help Print this page 
Title and reference
Wdrażanie inteligentnych systemów transportowych w Europie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Wdrażanie inteligentnych systemów transportowych w Europie

Inteligentne systemy transportowe (ITS) mogą w znacznym stopniu przyczynić się do czystszego, bardziej bezpiecznego i bardziej efektywnego systemu transportowego. Niniejsza dyrektywa określa ramy skoordynowanego wdrażania tych innowacyjnych technologii transportowych na terenie Unii Europejskiej (UE). Jej celem jest ustanowienie interoperacyjnych i efektywnych usług ITS, przy czym państwa UE indywidualnie decydują, w który system zainwestować.

AKT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2010/40/EU z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu.

STRESZCZENIE

Niniejsza dyrektywa dotyczy aplikacji i usług inteligentnych systemów transportowych (ITS) w sektorze transportu drogowego Unii Europejskiej (UE) oraz ich interfejsów z innymi rodzajami transportu. ITS to systemy, w których technologie informacyjno-komunikacyjne są stosowane w obszarze transportu drogowego, obejmującym infrastrukturę, pojazdy i użytkowników, oraz w zarządzaniu ruchem i zarządzaniu mobilnością.

Jako priorytetowe obszary w zakresie rozwoju i wykorzystania specyfikacji i norm określa się:

 • optymalne wykorzystanie danych o drogach, ruchu i podróży,
 • ciągłość usług ITS związanych z zarządzaniem ruchem i przewozami towarowymi,
 • aplikacje ITS związane z bezpieczeństwem i ochroną ruchu drogowego,
 • powiązanie pojazdu z infrastrukturą transportową.

W obrębie tych priorytetowych obszarów ustala się sześć priorytetowych działań:

 • zapewnienie dostępnych na terenie całej UE usług w zakresie informacji o podróży z wykorzystaniem różnych rodzajów transportu,
 • zapewnienie dostępnych na terenie całej UE usług informacyjnych dotyczących ruchu w czasie rzeczywistym,
 • dane i procedury dotyczące bezpłatnego dostarczania użytkownikom – w miarę możliwości – minimalnego zakresu powszechnych informacji o ruchu, związanych z bezpieczeństwem drogowym,
 • zharmonizowane zapewnienie interoperacyjnej usługi eCall na terenie całej UE,
 • zapewnienie usług informacyjnych o bezpiecznych i chronionych miejscach parkingowych dla samochodów ciężarowych i pojazdów użytkowych,
 • zapewnienie usług w zakresie rezerwacji bezpiecznych i chronionych miejsc parkingowych dla samochodów ciężarowych i pojazdów użytkowych.

Po wdrożeniu aplikacji i usług ITS państwa UE muszą podjąć niezbędne działania w celu zapewnienia stosowania specyfikacji przyjętych przez Komisję. Poszczególne państwa UE zachowują jednak prawo do decydowania o wdrażaniu takich aplikacji i usług na swoim terytorium.

Komisja jest odpowiedzialna w pierwszej kolejności za przyjęcie niezbędnych specyfikacji w celu zapewnienia zgodności, interoperacyjności i ciągłości w zakresie wdrożenia i operacyjnego stosowania ITS dla celów powyższych działań priorytetowych. Następnie Komisja przyjmuje specyfikacje dotyczące wdrożenia i operacyjnego stosowania ITS w odniesieniu do innych działań w obszarach priorytetowych. W razie potrzeby specyfikacje będą określać warunki, na jakich państwa UE mogą wprowadzić dodatkowe przepisy dotyczące świadczenia usług ITS na całym ich terytorium lub jego części, pod warunkiem że przepisy te nie zmniejszają interoperacyjności usług. W uzupełnieniu do specyfikacji Komisja może przyjąć wytyczne oraz inne niewiążące środki w celu ułatwienia współpracy państw UE w odniesieniu do obszarów priorytetowych.

Przepisy dotyczące prywatności, ochrony i ponownego wykorzystania informacji

Państwa UE muszą zadbać o prowadzenie przetwarzania danych osobowych w kontekście obsługi aplikacji i usług ITS w sposób zgodny z przepisami UE dotyczącymi ochrony podstawowych praw i swobód osób, a także o przestrzeganie przepisów dotyczących wyrażenia zgody. W szczególności należy zapewnić ochronę danych osobowych przed nadużyciami, w tym przed dostępem osób nieuprawnionych, zmianami lub utratą. W tym zakresie ustala się, że dane osobowe powinny być przetwarzane wyłącznie w razie konieczności oraz, w odpowiednich przypadkach, zachęca się do stosowania anonimowych danych przy korzystaniu z aplikacji i usług ITS.

Akty delegowane

W odniesieniu do specyfikacji Komisja może również przyjąć oddzielne akty delegowane dla każdego z priorytetowych działań. Parlament Europejski i Rada mają prawo do odwołania takiego przekazania uprawnień lub zgłoszenia sprzeciwu wobec aktu delegowanego. Jeżeli wyrażono sprzeciw wobec aktu delegowanego, akt ten nie wchodzi w życie.

W tym kontekście w 2012 r. Komisja przyjęła rozporządzenie w sprawie zharmonizowanego zapewnienia interoperacyjnej usługi eCall na terenie całej UE.

W 2013 r. Komisja przyjęła dwa rozporządzenia:

 • pierwsze w sprawie zapewnienia usług informacyjnych o bezpiecznych i chronionych miejscach parkingowych dla samochodów ciężarowych i pojazdów użytkowych,
 • drugie dotyczące zapewnienia usług w zakresie rezerwacji bezpiecznych i chronionych miejsc parkingowych dla samochodów ciężarowych i pojazdów użytkowych.

Propozycje wdrożenia

Po przeprowadzeniu oceny skutków obejmującej analizę kosztów i korzyści w czerwcu 2013 r. Komisja przyjęła wniosek w sprawie wdrożenia interoperacyjnej usługi eCall w całej UE w oparciu o infrastrukturę punktów przyjmowania zgłoszeń o wypadkach (PSAP), zgodnie ze specyfikacjami określonymi w rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 305/2013.

Europejska Grupa Doradcza ds. ITS

Komisja ustanawia Europejską Grupę Doradczą ds. ITS, która będzie świadczyć usługi doradztwa w zakresie ekonomicznych i technicznych aspektów wdrażania i stosowania ITS na terenie UE. Grupa składa się z przedstawicieli odpowiednich dostawców usług ITS wysokiego szczebla, stowarzyszeń użytkowników, przewoźników i operatorów obiektów, przemysłu wytwórczego, partnerów społecznych, stowarzyszeń branżowych, władz lokalnych i innych właściwych forów.

Sprawozdawczość

Państwa członkowskie są zobowiązane do regularnego składania sprawozdań do Komisji w sprawie krajowych działań i projektów w zakresie ITS.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Dyrektywa 2010/40/UE

26.8.2010

27.2.2012

Dz.U. L 207 z 6.8.2010

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (UE) nr 305/2013

-

-

Dz.U. L 91 z 3.4.2013

Rozporządzenie (UE) nr 885/2013

-

-

Dz.U. L 247 z 18.9.2013

Rozporządzenie (UE) nr 886/2013

-

-

Dz.U. L 247 z 18.9.2013

AKTY POWIĄZANE

Wniosek Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wdrożenia interoperacyjnej usługi eCall w całej UE (COM(2013) 315 final z 13.6.2013)

Ostatnia aktualizacja: 07.04.2014

Top