Help Print this page 
Title and reference
Wspólne zasady wykonywania przewozów lotniczych

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Wspólne zasady wykonywania przewozów lotniczych

Prawodawstwo jednolitego rynku lotniczego ustanawia przyznawanie koncesji, nadzór przewoźników lotniczych oraz ich dostęp do rynku. Gwarantuje konkurencyjny rynek lotniczy, wysokiej jakości usługi oraz przejrzyste taryfy przewozów lotniczych.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty (wersja przekształcona).

STRESZCZENIE

Rozporządzenie reguluje kwestie związane z koncesjami przewoźników lotniczych na terenie Wspólnoty, stosowane wobec nich prawo oraz ustalanie taryf przewozów lotniczych.

Koncesja

Żadnemu przedsiębiorstwu prowadzącemu działalność we Wspólnocie nie zezwala się na przewóz drogą powietrzną pasażerów, poczty lub ładunku, jeżeli nie została mu przyznana odpowiednia koncesja *. Warunki udzielania koncesji są ustanowione w niniejszym rozporządzeniu. Przedsiębiorstwo musi posiadać certyfikat przewoźnika lotniczego (AOC) *, przestrzegać wymagania w zakresie ubezpieczenia i własności, a także wnieść gwarancje finansowe. Ponadto wymagane jest potwierdzenie, że osoby kierujące działalnością przedsiębiorstwa, mają dobrą reputację.

Koncesja zachowuje ważność tak długo, jak długo przewoźnik spełnia wymagania niniejszego rozporządzenia. Właściwy organ wydający koncesje monitoruje spełnianie tych wymogów dwa lata po wydaniu nowej licencji, w przypadku zaistnienia problemu lub na wniosek Komisji. Organ ten może w każdej chwili dokonać oceny sytuacji finansowej wspólnotowego przewoźnika lotniczego, któremu wydał koncesję.

Wspólnotowy przewoźnik lotniczy jest zobowiązany dostarczać mu informacje o wszystkich proponowanych zmianach w swojej działalności (nowa usługa przewozowa w kierunku regionu, który nie był do tej pory obsługiwany, przejęcie lub łączenie itp.). Jeżeli właściwy organ uznaje, że planowane zmiany mają istotny wpływ na sytuację finansową wspólnotowego przewoźnika lotniczego, wymaga przedstawienia skorygowanego planu gospodarczego i wydaje decyzję o tym, czy koncesję należy ponownie przedstawić do zatwierdzenia.

Właściwy organ może w każdej chwili zawiesić koncesję wspólnotowego przewoźnika lotniczego, jeżeli, na podstawie oceny sytuacji finansowej, stwierdza, że nie jest on w stanie spełnić swych zobowiązań przez okres dwunastu miesięcy. Właściwy organ może jednak przyznać tymczasową koncesję, do czasu reorganizacji finansowej wspólnotowego przewoźnika lotniczego, pod warunkiem że nie jest zagrożone bezpieczeństwo i że występuje realna perspektywa odbudowy sytuacji finansowej. Licencja musi być zawieszona, jeśli przewoźnik dostarczy informacje, których istotne szczegóły są niezgodne z prawdą, w przypadku zawieszenia lub cofnięcia AOC, lub jeśli nie spełnia on już wymogów dotyczących dobrej reputacji.

Rozporządzenie ustanawia również zasady dotyczące leasingu statków powietrznych.

Dostęp do tras

Wspólnotowi przewoźnicy lotniczy są uprawnieni do wykonywania wewnątrzwspólnotowych przewozów lotniczych, a państwa członkowskie nie uzależniają ich wykonywania od jakichkolwiek zezwoleń lub upoważnień. Swoboda wykonywania przewozów lotniczych nie ulega ograniczeniu przez umowy dwustronne między państwami członkowskimi. Ograniczenia mogą zostać narzucone w ramach dwustronnych umów między państwem członkowskim a państwem trzecim, pod warunkiem że ograniczenia nie zmniejszają konkurencji nie są dyskryminujące, ani bardziej restrykcyjne niż to konieczne.

Państwo członkowskie może nałożyć obowiązek użyteczności publicznej w stosunku do regularnego przewozu lotniczego między portem lotniczym we Wspólnocie a portem lotniczym obsługującym region peryferyjny lub rozwijający się położony na swoim terytorium lub na drugorzędnej trasie do dowolnego portu lotniczego na swoim terytorium, którą uznaje się za żywotnie ważną dla gospodarczego i społecznego rozwoju obsługiwanego regionu. Rozporządzenie ustanawia ogólne zasady stosowane w zakresie obowiązku użyteczności publicznej.

Wykonywanie praw przewozowych * podlega wspólnotowym, krajowym, regionalnym i lokalnym zasadom operacyjnym, odnoszącym się do bezpieczeństwa, ochrony, ochrony środowiska i przydziału czasu operacji. Państwo członkowskie może dokonać, pod pewnymi warunkami ustalonymi przez rozporządzenie, podziału ruchu lotniczego między porty lotnicze obsługujące to samo miasto lub tą samą konurbację. W przypadku wystąpienia poważnych problemów związanych ze środowiskiem lub w pilnym przypadku państwo członkowskie może ograniczyć wykonywanie praw przewozowych lub odmówić ich wykonywania.

Przepisy dotyczące ustalania taryf

Wspólnotowi przewoźnicy lotniczy swobodnie ustalają taryfy lotnicze za przewozy lotnicze, za wyjątkiem kwestii związanej z obowiązkiem użyteczności publicznej. Oferowane lub opublikowane ceny zawierają obowiązujące taryfy lotnicze i stawki lotnicze, a także wszystkie podatki, dopłaty, opłaty i należności, które są niemożliwe do uniknięcia i możliwe do przewidzenia w chwili publikacji. Ponadto należy wymienić wszystkie elementy ceny (taryfy, podatki, opłaty lotniskowe i inne koszty). Wszelka dyskryminacja w dostępie do taryf lotniczych między podróżującym lub użytkownikiem usługi lotniczej ze względu miejsce zamieszkania lub przynależność państwową w ramach Wspólnoty jest zakazana.

Kontekst

Rozporządzenie uchyla i zastępuje trzy rozporządzenia trzeciego działania lotniczego: rozporządzenie nr 2407/92 w sprawie przyznawania licencji przewoźnikom lotniczym, rozporządzenie nr 2408/92 w sprawie dostępu przewoźników lotniczych Wspólnoty do wewnątrzwspólnotowych tras lotniczych rozporządzenie nr 2409/92 w sprawie taryf i stawek za usługi lotnicze.

Terminy kluczowe aktu

  • Koncesja: oznacza uprawienie przyznawane przedsiębiorstwu przez właściwy organ wydający koncesje i umożliwiające mu wykonywanie przewozów lotniczych na warunkach określonych w koncesji.
  • Certyfikat przewoźnika lotniczego (AOC): oznacza certyfikat wydany przedsiębiorstwu, potwierdzający, że przewoźnik ten posiada kwalifikacje zawodowe i organizacyjne, pozwalające zapewnić bezpieczeństwo operacji określonych w certyfikacie, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa wspólnotowego lub krajowego.
  • Prawo przewozowe: oznacza prawo do wykonywania przewozu lotniczego między dwoma portami lotniczymi Wspólnoty.

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 1008/2008

1.11.2008

-

Dz.U. L 293 z 31.10.2008

Ostatnia aktualizacja: 18.11.2008

Top