Help Print this page 
Title and reference
Transport lądowy towarów niebezpiecznych

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Transport lądowy towarów niebezpiecznych

Dyrektywa ta ustanawia wspólny system prawny obejmujący wszystkie aspekty transportu lądowego towarów niebezpiecznych, w tym drogowego, kolejowego i transportu śródlądowymi drogami wodnymi w Unii Europejskiej (UE).

AKT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/68/WE z dnia 24 września 2008 r. w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych.

STRESZCZENIE

Dyrektywa ta ma zastosowanie do transportu drogowego, kolejowego lub wodnego śródlądowego towarów niebezpiecznych w państwach Unii Europejskiej (UE) lub między kilkoma państwami UE.

Dyrektywa nie dotyczy transportu towarów niebezpiecznych:

  • pojazdami, wagonami lub statkami, za które odpowiedzialne są siły zbrojne,
  • statkami pełnomorskimi na wodach morskich stanowiących część śródlądowych dróg wodnych,
  • promami jedynie przepływającymi po śródlądowej drodze wodnej lub przez port,
  • wykonywanego w całości w granicach obszaru zamkniętego.

Państwa UE mają prawo uregulować lub zakazać, jedynie ze względów innych niż bezpieczeństwo podczas transportu, transportowania towarów niebezpiecznych na swoim terytorium. Mogą także ustalić szczegółowe wymogi dotyczące bezpieczeństwa krajowego i międzynarodowego transportu towarów niebezpiecznych w obrębie własnego terytorium w odniesieniu do:

  • transportu towarów niebezpiecznych pojazdami, wagonami lub statkami żeglugi śródlądowej nieobjętymi dyrektywą,
  • w uzasadnionych przypadkach, korzystania z wyznaczonych tras, w tym korzystania z wyznaczonych środków transportu,
  • szczególnych przepisów dotyczących transportu towarów niebezpiecznych w pociągach pasażerskich.

Międzynarodowy transport towarów niebezpiecznych regulują następujące umowy międzynarodowe: ADR *, RID * oraz ADN *. Zasady te należy także rozszerzyć na transport krajowy, aby ujednolicić w całej UE warunki transportu towarów niebezpiecznych i zapewnić prawidłowe funkcjonowanie wspólnego rynku transportowego. Załączniki do dyrektywy odnoszą się do tekstów tych umów.

W ramach przepisów ADR, RID i ADN stworzono listę towarów niebezpiecznych ze wskazaniem, czy ich transport jest zabroniony, oraz definicją wymagań dotyczących ich transportu, jeżeli jest on dozwolony. Na określonych warunkach państwa członkowskie mogą wnioskować o czasowe odstępstwa.

Kontekst

UE ustaliła jednolite przepisy dotyczące drogowego i kolejowego transportu towarów niebezpiecznych na kilka lat, które przewidywały zastosowanie zasad ADR i RID. Dyrektywa ta unieważnia i zastępuje dyrektywy 94/55/WE i 96/49/WE. Dyrektywa 96/35/WE w sprawie wyznaczania i kwalifikacji zawodowych doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie drogowym, kolejowym i śródlądowym towarów niebezpiecznych również zostaje uchylona.

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie

  • ADR: europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych zawarta w Genewie 30 września 1957 r.
  • RID: regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych stanowiący załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF) sporządzony w Wilnie 3 czerwca 1999 r.
  • ADN: europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi zawarta w Genewie 26 maja 2000 r.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Dyrektywa 2008/68/WE

20.10.2008

30.6.2009

Dz.U. L 260 z 30.9.2008

Kolejne zmiany i poprawki do dyrektywy nr 2008/68/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

OSTATNIE ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW:

załącznik I, rozdział I.3, załącznik II, rozdział II.3 oraz załącznik III, rozdział III.3 decyzja nr 2011/26/UE [Dz.U. L 13 z 18.1.2011].

Ostatnia aktualizacja: 24.02.2011

Top