Help Print this page 
Title and reference
Budowanie silniejszej i bezpieczniejszej Europy cyfrowej

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Budowanie silniejszej i bezpieczniejszej Europy cyfrowej

W celu promowania takich wartości Unii Europejskiej jak wolność i demokracja oraz aby umożliwić bezpieczny wzrost gospodarki cyfrowej, UE dąży do zapewnienia najbezpieczniejszego na całym świecie środowiska internetowego.

AKT

Wspólny Komunikat do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów - Strategia bezpieczeństwa cybernetycznego Unii Europejskiej: otwarta, bezpieczna i chroniona cyberprzestrzeń (JOIN(2013) 1 final z 7.2.2013)

STRESZCZENIE

W celu promowania takich wartości Unii Europejskiej jak wolność i demokracja oraz aby umożliwić bezpieczny wzrost gospodarki cyfrowej, UE dąży do zapewnienia najbezpieczniejszego na całym świecie środowiska internetowego.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO WSPÓLNEGO KOMUNIKATU?

Określa unijną strategię bezpieczeństwa cybernetycznego zapewniającą:

możliwości partnerstwa z sektorem prywatnym i organizacjami pozarządowymi lub grupami interesu;

konkretne działania chroniące i promujące prawa obywateli.

Został opublikowany wraz z wnioskiem o dyrektywę w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Polityka bezpieczeństwa cybernetycznego w UE i na szczeblu międzynarodowym powinna być oparta na pięciu zasadach:

1.

unijnych zasadach podstawowych (które powinny na równi obowiązywać w świecie cyfrowym i w świecie fizycznym);

2.

ochronie praw podstawowych, wolności wypowiedzi, danych osobowych i prywatności;

3.

prawie ogółu społeczeństwa do bezpiecznego dostępu do internetu i nieograniczonego przepływu informacji;

4.

demokratycznym i wydajnym zarządzaniu włączającym różne grupy społeczne;

5.

wspólnej odpowiedzialności za zapewnienie bezpieczeństwa.

Strategia oparta jest na pięciu priorytetach:

zapewnienie systemom i domenom możliwości zapobiegania cyberatakom i awariom;

drastyczne obniżenie poziomu cyberprzestępczości;

opracowanie polityki z zakresu obronności cybernetycznej i rozbudowa zdolności w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego w powiązaniu ze Wspólną polityką bezpieczeństwa i obrony (WPBiO);

rozbudowa zasobów przemysłowych i technologicznych na potrzeby bezpieczeństwa cybernetycznego;

ustanowienie spójnej międzynarodowej polityki w zakresie cyberprzestrzeni dla Unii Europejskiej i promowanie podstawowych wartości UE.

Ze względu na międzynarodowy charakter cyberprzestrzeni strategia wymaga, aby organy na poziomie unijnym i krajowym wzięły na siebie odpowiedzialność, współpracowały i działały w porozumieniu z branżą i środowiskiem naukowym. Organy te to między innymi właściwe organy unijne i krajowe odpowiadające za:

bezpieczeństwo sieci i informacji (ENISA/NIS),

zespoły reagowania na incydenty komputerowe (CERT-EU/CERT),

Strategia obejmuje również prowadzenie dialogu z takimi organizacjami międzynarodowymi jak Rada Europy, NATO czy ONZ.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej dotyczącej bezpieczeństwa cybernetycznego.

Ostatnia aktualizacja: 14.09.2015

Top