Help Print this page 
Title and reference
Budowanie silniejszej i bezpieczniejszej Europy

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Budowanie silniejszej i bezpieczniejszej Europy

Strategia cyberbezpieczeństwa UE to wizja działań mających na celu sprostanie wyzwaniom związanym z internetem. Strategia promuje najważniejsze europejskie wartości i sprzyja bezpiecznemu wzrostowi gospodarki cyfrowej w oparciu o proponowaną dyrektywę w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji (NIS).

AKT

Wspólny komunikat do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Strategia cyberbezpieczeństwa Unii Europejskiej otwarta, bezpieczna i chroniona cyberprzestrzeń [JOIN(2013)01 final z 7.2.2013].

STRESZCZENIE

Strategia bezpieczeństwa cybernetycznego Unii Europejskiej Otwarta, bezpieczna i chroniona cyberprzestrzeń potwierdza liczne związane z cyberprzestrzenią korzyści dla codziennego życia obywateli, przedsiębiorstw i rządów. Podkreśla, jak istotne jest zapewnienie, że cyberprzestrzeń pozostanie wolna i otwarta, aby promować w internecie ważne wartości UE - prawa podstawowe, demokrację i prawa człowieka.

Strategia przedstawia globalną wizję UE dotyczącą tego, jak należy najlepiej reagować na ataki i zakłócenia cybernetyczne, które w ostatnich latach stały się coraz częstsze i groźniejsze, podważając zaufanie ludzi do świata internetowego. Badanie Eurobarometru na temat bezpieczeństwa cybernetycznego z 2012 r. wykazało, że 12% Europejczyków spotkało się już z oszustwami internetowymi, a 90% unika podawania informacji osobowych on-line.

Pięć głównych priorytetów strategii dla cyberbezpieczeństwa:

  • osiągnięcie odporności na zagrożenia cyfrowe,
  • wyraźne zmniejszenie cyberprzestępczości,
  • rozwijanie europejskiej polityki obrony przed cyberprzestępczością oraz możliwości związanych ze wspólną polityką bezpieczeństwa i obrony (WPBiO),
  • wspieranie przemysłowych i technologicznych zasobów mających na celu zapewnienie cyberbezpieczeństwa,
  • ustanowienie spójnej międzynarodowej polityki w sprawie cyberprzestrzeni dla Unii Europejskiej i promowanie kluczowych wartości UE.

Te priorytety opierają się na ścisłej współpracy między wszystkimi partnerami w sektorach publicznym i państwowym w celu budowania know-how oraz silnych i bezpiecznych sieci i systemów. W strategii podkreśla się również wzrost świadomości w sprawach cyberbezpieczeństwa, stosowanie najlepszych dostępnych technologii w walce z cyberprzestępczością oraz wykorzystywanie sprawdzonej europejskiej specjalistycznej wiedzy w tej dziedzinie.

Strategia zaleca stosowanie istniejących przepisów międzynarodowych dotyczących cyberprzestrzeni. Zwraca również uwagę na znaczenie pomocy dla państw spoza UE w budowaniu ich potencjału w zakresie cyberbezpieczeństwa, jak również znaczenie wspierania współpracy międzynarodowej w kwestiach dotyczących cyberprzestrzeni.

Osiągnięto duży postęp w dziedzinie ochrony obywateli UE przed przestępczością w Internecie. Przykłady obejmują ustanowienie Europejskiego Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością, przedstawiającego propozycje rozwiązań prawnych w sprawie ataków na systemy informatyczne oraz utworzenie Światowego sojuszu przeciwko niegodziwemu traktowaniu dzieci w internecie w celach seksualnych. Strategia ma także na celu rozwijanie i finansowanie sieci krajowych centrów działających na rzecz doskonałości w walce z cyberprzestępczością.

Zasadniczą częścią strategii jest propozycja dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji (NIS). Połączenie wysiłków wszystkich kluczowych podmiotów i operatorów krytycznej infrastuktury pomoże państwom członkowskim przyjąć strategię NIS i ustanowienie krajowych władz kompetentnych w sprawach NIS. Umożliwi to również stworzenie mechanizmu współpracy między państwami członkowskimi a Komisją Europejską, zachęcając jednocześnie operatorów krytycznej infrastruktury do przyjmowania praktyk zarządzania ryzykiem i zgłaszania poważnych incydentów w dziedzinie bezpieczeństwa.

Ostatnia aktualizacja: 14.02.2014

Top