Help Print this page 
Title and reference
Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych

Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością mogą przenosić na żywność substancje toksyczne. Aby zapobiegać zagrożeniom zdrowia ludzi, Unia Europejska (UE) ustala limity migracji mające zastosowanie do substancji, które wchodzą w skład materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych oraz określa szczegółowe warunki ich wykorzystania, aby zagwarantować bezpieczeństwo żywnościowe.

AKT

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

STRESZCZENIE

Niniejsze rozporządzenie ustanawia szczegółowe przepisydotyczące wytwarzania i wprowadzania do obrotu materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z produktami spożywczymi. Wymogi te uzupełniają przepisy ogólne określone w rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 dotyczące materiał i wyrobów wykorzystywanych do pakowania i opakowań żywności.

Materiały

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z produktami spożywczymi. Materiały te i wyroby, a także ich elementy mogą składać się:

 • wyłącznie z tworzyw sztucznych,
 • z wielu warstw tworzyw sztucznych lub
 • tworzyw sztucznych połączonych z innymi tworzywami.

Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania dla żywicy jonowymiennej, kauczuków i silikonu.

Przepisy dotyczące farb drukarskich, klejów lub powłok, dołączane są do wymogów przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu.

Wprowadzenie do obrotu

Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi powinny przestrzegać:

 • wymogów w zakresie wykorzystania, etykietowania i możliwości śledzenia, które zawiera rozporządzenie (WE) nr 1935/2004,
 • dobrych praktyk wytwarzania określonych w rozporządzeniu (WE) nr 2023/2006,
 • wymogów w zakresie składu i oświadczeń podanych w niniejszym rozporządzeniu.

Substancje dozwolone

Jedynie substancje znajdujące się na liście w załączniku I mogą być wykorzystywane w zamierzony sposób do wytwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych. Lista ta zawiera:

 • monomery,
 • dodatki (z wyjątkiem barwników),
 • substancje pomocnicze w produkcji polimerów (z wyjątkiem rozpuszczalników) oraz
 • makrocząsteczki uzyskiwane z fermentacji mikrobiologicznej

Na zasadzie odstępstwa, substancje niewidniejące na tej liście mogą zostać dopuszczone pod pewnymi warunkami.

Wymogi mające zastosowanie do substancji

Niniejsze rozporządzenie ustala warunki wykorzystywania dla substancji dozwolonych (zob. załącznik II), a także limity migracji (zob. załącznik I). Limity migracji odpowiadają maksymalnym ilościom substancji, jakie materiały i wyroby mogą przenosić na produkty spożywcze. Są one wyrażone w mg substancji na kg produktu spożywczego (mg/kg).

Wszystkie materiały i wyroby z tworzyw sztucznych powinny przestrzegać specjalnych limitów migracji oraz limitów migracji globalnej.

Skład każdej warstwy z tworzywa sztucznego stanowiącego materiał lub wyrób musi być zgodny z niniejszym rozporządzeniem. Niemniej jednak, jeśli warstwa nie ma kontaktu bezpośredniego z produktem spożywczym, istnieje możliwość:

 • nieprzestrzegania ograniczeń i specyfikacji niniejszego rozporządzenia (z wyjątkiem tych przewidzianych monomeru chlorku winylu zgodnie z załącznikiem I),
 • wytworzenie z substancji, które nie widnieją na liście substancji dozwolonych (niemniej jednak substancje te nie mogą być mutagenne, rakotwórcze ani toksyczne, działać szkodliwie na rozrodczość ani występować w formie nanometrycznej).

Deklaracja zgodności

Producent sporządza pisemną deklarację zawierającą informacje przewidziane w załączniku IV. Dostarczane informacje umożliwiają identyfikację materiałów, wyrobów, produktów pochodzących z pośrednich stadiów ich wytwarzania, a także substancji. Deklaracja jest odnawiana, kiedy skład lub produkcja jest znacząco zmieniana.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (UE) nr 10/2011

4.2.2011

Dz.U. L 12 z 15.1.2011

Kolejne zmiany i poprawki rozporządzenia (WE) nr 10/2011 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

Ostatnia aktualizacja: 08.03.2012

Top