Help Print this page 
Title and reference
Wprowadzanie na rynek pasz

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Wprowadzanie na rynek pasz

Rozporządzenie 767/2009 upraszcza procedury etykietowania i wprowadzania na rynek pasz dla zwierząt. Poprawia skuteczność ogólnego systemu, gwarantując przy tym wysoki poziom ochrony zdrowia i dobrobytu zwierząt oraz zdrowia publicznego. Poza tym, rozporządzenie to przyczynia się do dostarczenia użytkownikom odpowiedniej informacji na temat rzeczywistego składu pasz, którą kupują dla swoich zwierząt.

AKT

Rozporządzenie (WE) 767/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1831/2003 i uchylające dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję Komisji 2004/217/WE.

STRESZCZENIE

Niniejsze rozporządzenie ustanawia reguły dla wprowadzania na rynek i użytkowania pasz przeznaczonych dla zwierząt wykorzystywanych do produkcji artykułów spożywczych lub dla zwierząt domowych. Określa również wymagania w zakresie etykietowania, pakowania oraz prezentacji.

Pasze

Niniejsze rozporządzenie obejmuje pasze, to znaczy wszystkie substancje lub produkty, w tym dodatki, przetworzone, częściowo przetworzone lub nieprzetworzone, przeznaczone do doustnego karmienia zwierząt.

Stosuje się bez szkody dla postanowień w dziedzinie żywienia zwierząt, dotyczących:

Wprowadzanie na rynek i użytkowanie

Pasze dla zwierząt powinny spełniać wymagania w kwestii bezpieczeństwa oraz wprowadzania na rynek. Powinny w szczególności:

 • być bezpieczne,
 • nie mieć bezpośredniego, negatywnego wpływu na środowisko lub dobrobyt zwierząt,
 • być zdrowe, w niezmienionym stanie, bez zafałszowań, zgodne z ich przeznaczeniem i o właściwej jakości handlowej,
 • być etykietowane, zapakowane i prezentowane zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem, a także
 • być zgodne z zaleceniami technicznymi związanymi z zanieczyszczeniami i innymi wyznacznikami chemicznymi (patrz załącznik I do rozporządzenia).

Pasze nie zawierają surowców, których wprowadzenie na rynek lub użycie jest ograniczone albo zakazane (patrz załącznik II do rozporządzenia).

Identyfikowalność pasz powinna być gwarantowana na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji. Przedsiębiorcy z sektora pasz powinni być zatem w stanie zidentyfikować każdą osobę, która dostarczyła im paszy, zwierzę wykorzystywane do produkcji żywności lub każdą substancję, która jest przeznaczona lub może zostać przeznaczona do włączenia do paszy.

Pasze dla zwierząt, które wprowadzono na rynek Wspólnoty Europejskiej lub mogące zostać na ten rynek wprowadzone, są etykietowane albo oznaczane w sposób odpowiedni dla ułatwienia ich identyfikowalności.

Jeśli przedsiębiorca z sektora pasz uważa, że pasza nie odpowiada postanowieniom odnośnie bezpieczeństwa pasz, rozpoczyna natychmiast procedury wycofania z rynku danej paszy. Powinien następnie powiadomić w możliwie najkrótszym czasie odpowiednie władze oraz użytkowników.

Etykietowanie i prezentacja

Niniejsze rozporządzenie określa ogólne postanowienia w kwestii etykietowania i prezentacji wszystkich pasz, takie jak obowiązek wskazania:

 • rodzaju paszy,
 • nazwiska i adresu przedsiębiorcy,
 • numeru referencyjnego partii,
 • wagi netto,
 • listy użytych dodatków, a także
 • zawartości wody.

Etykietowanie i prezentacja pasz nie powinny wprowadzać użytkownika w błąd w kwestii ich przeznaczenia lub cech danej paszy. Wymagane informacje na etykietach powinny być dobrze widoczne na opakowaniu, na pojemniku lub przyczepionej do nich etykiecie albo na dokumencie dołączonym do paszy. Informacje te są czytelne oraz nieusuwalne. Są przedstawione przynajmniej w jednym z oficjalnych języków państwa członkowskiego lub regionu, w którym dana pasza jest wprowadzona na rynek.

Szczegółowe wymagania w kwestii etykietowania definiuje się dla materiałów paszowych, mieszanek paszowych oraz pasz „dietetycznych”. Wszelkie oświadczenia dotyczące paszy powinny być odpowiednio uzasadnione.

Etykietowanie pasz dla zwierząt domowych powinno zawierać numer telefonu dla klientów, którzy chcą wiedzieć więcej na temat użytych składników.

Pakowanie

Materiały paszowe i mieszanki paszowe powinny być wprowadzane na rynek w opakowaniach i pojemnikach zamkniętych.

Niektóre pasze dla zwierząt mogą jednak zostać wprowadzone na rynek luzem lub w opakowaniach albo pojemnikach niezabezpieczonych. Wyjątek ten dotyczy:

 • materiałów paszowych,
 • mieszanek ziaren i całych owoców,
 • dostaw między producentami mieszanek paszowych,
 • mieszanek paszowych dostarczanych przez producenta użytkownikowi lub przedsiębiorstwom pakującym,
 • takich ilości mieszanek paszowych i przeznaczonych dla końcowego użytkownika, których waga nie przekracza 50 kilogramów i które pochodzą bezpośrednio z zamkniętego opakowania lub pojemnika, a także
 • bloków i lizawek.

Wspólnotowy katalog materiałów paszowych

Wspólnotowy katalog materiałów paszowych ma za zadanie poprawić etykietowanie materiałów paszowych i mieszanek paszowych. Dla każdego wymienionego materiału zawiera on następujące szczegóły:

 • nazwę,
 • numer identyfikacyjny,
 • opis (w tym informacje na temat procesu wytwarzania), a także
 • glosariusz z definicjami.

Wspólnotowe kodeksy dobrej praktyki etykietowania

Zachęca się również zainteresowane strony do tworzenia wspólnotowych kodeksów dobrych praktyk etykietowania dobrowolnego: jeden dla pasz dla zwierząt domowych, drugi zaś dla mieszanek paszowych przeznaczonych dla zwierząt wykorzystywanych do produkcji żywności.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dz.U.

Rozporządzenie (WE) nr 767/2009

21.9.2009

-

Dz.U. L 229 z 1.9.2009

Kolejne zmiany i poprawki do rozporządzenia (WE) nr 767/2009 włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

ODSTĘPSTWA OD AKTU

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 454/2010 [Dz.U. L 128 z 27.5.2010]. Pasze przeznaczone dla zwierząt domowych, etykietowane zgodnie z dyrektywą 79/373/EWG i artykułem 16 dyrektywy 70/524/EWG mogą być wprowadzane na rynek do 31 sierpnia 2011 r.

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Komisji nr 242/2010 z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie utworzenia katalogu materiałów paszowych [Dz.U. L 77 z 24.3.2010].

Ostatnia aktualizacja: 01.04.2011

Top