Help Print this page 
Title and reference
Wprowadzenie do obrotu środków ochrony roślin

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Wprowadzenie do obrotu środków ochrony roślin

Niniejsze rozporządzenie tworzy przepisy regulujące pozwolenie w zakresie środków ochrony roślin w ich handlowej postaci, a także ich wprowadzanie na rynek, użytkowanie i kontrolę wewnątrz Unii. Podnosi również poziom ochrony sanitarnej i środowiskowej, przyczynia się do lepszej ochrony produkcji rolnej, a także poszerza i konsoliduje jednolity rynek środków ochrony roślin.

AKT

Rozporządzenie (WE) nr 1107/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG.

STRESZCZENIE

Rozporządzenie potwierdza ważność, jaką Komisja Europejska przypisuje wysokiemu poziomowi ochrony sanitarnej i środowiskowej, przy jednoczesnym kontynuowaniu harmonizowania wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin . Stawia ono sobie za cel udział w ulepszeniu produkcji rolnej.

Zakres

Zakres zastosowania niniejszego rozporządzenia obejmuje środki ochrony roślin oraz ich substancje czynne .

Kryteria zatwierdzania substancji czynnych

Substancja czynna jest zatwierdzona, kiedy spełnia kryteria wymienione w pkt. 2 i 3 załącznika II do niniejszego rozporządzenia. Kryteria te dotyczą skuteczności substancji, jej składu, właściwości, dostępnych metod analizy, wpływu na zdrowie ludzi i środowisko, ekotoksykologii, znaczenia metabolitów i osadów. Dzięki temu substancja czynna zostaje zatwierdzona, jeśli nie zostanie sklasyfikowana jako toksyczna, rakotwórcza, mutagenna lub działająca szkodliwie na rozrodczość kategorii 1A lub 1B, a także nie mająca negatywnego wpływu na układ hormonalny. Ponadto nie może zostać zatwierdzona substancja czynna uznana za trwałą organiczną substancję zanieczyszczającą wykazującą zdolność do bioakumulacji i toksyczną lub bardzo trwałą oraz wykazującą bardzo dużą zdolność do bioakumulacji.

Pierwsze może podlegać dodatkowym wymogom lub ograniczeniom dotyczących na przykład czystości substancji aktywnej, uprawy docelowej czy kategorii użytkowników.

Wydawaniepozwoleń na wprowadzenie na rynek

Wydawanie pozwoleń na wprowadzenie na rynek środków ochrony roślin pozostaje w gestii państw członkowskich. Wnioski są składane w danym państwie członkowskim, na którego terytorium produkt ma być wprowadzony na rynek po raz pierwszy. Wraz z nimi składane są dwa wnioski zawierające wszystkie dostępne informacje pozwalające na ocenę potencjalnego wpływu środków ochrony roślin na zdrowie ludzi i zwierząt, a także jego ewentualnego wpływu na środowisko. Informacje dostarczone przez wnioskodawcę lub producenta mogą być chronione za pomocą klauzuli o zachowaniu poufności, jeśli stanowią tajemnicę handlową.

Termin przewidziany na rozpatrzenie wniosku o zgodę na wprowadzenie na rynek jest ograniczony do dwunastu miesięcy, licząc od daty przyjęcia wniosku przez państwo członkowskie. W tym okresie państwo członkowskie sprawdza, czy dany produkt spełnia warunki otrzymania zgody. Jeśli potrzebne są dodatkowe informacje, państwo członkowskie może wydłużyć początkowy termin rozpatrzenia wniosku, aby umożliwić wnioskodawcy dostarczenie tych informacji. Dodatkowy termin wynosi maksymalnie sześć miesięcy i upływa w momencie, kiedy państwo członkowskie otrzyma dodatkowe informacje. W przypadku gdy wnioskodawca nie złoży brakujących elementów przed upływem tego terminu, państwo członkowskie informuje wnioskodawcę, że wniosek nie spełnia kryteriów formalnych.

Okres ważności zgody na wprowadzenie na rynek

Zgoda na wprowadzenie na rynek jest ważna przez 10 lat i może być odnowiona. Państwo członkowskie może rozpatrzyć udzieloną zgodę ponownie, jeśli nie jest przestrzegany choćby jeden z wcześniejszych warunków wprowadzenia na rynek. Jeśli taka sytuacja się wydarzy, państwo członkowskie może cofnąć lub zmienić zgodę.

Zgoda tymczasowa może zostać przyznana dla wprowadzenia na rynek produktów farmaceutycznych zwierających substancję czynną, która jeszcze nie została zatwierdzona. Zgoda tymczasowa jest udzielana na okres nie dłuższy niż trzy lata.

Zasada wzajemnego uznawania

Zasada ta wprowadzona na mocy tego rozporządzenia pozwala posiadaczowi zgody na wprowadzenie produktu na rynek innego państwa członkowskiego, jeśli warunki rolnicze, fitosanitarne i środowiskowe są porównywalne w obu regionach. Jednakże państwo członkowskie może ograniczyć lub zabronić przepływu produktu na swoim terytorium, jeśli stanowi on zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska.

Aby uniknąć sytuacji, w której niektóre uprawy pozostaną bez środków ochrony, rozporządzenie umożliwia posiadaczowi zgody na wprowadzenie na rynek środka ochrony roślin w danym państwie członkowskim złożenie wniosku o rozszerzenie zakresu zezwolenia na zastosowania małoobszarowe dotychczas nieobjęte tym zezwoleniem. Takie rozszerzenia zastosowania mieszczą się w ramach zasady wzajemnego uznawania.

Informacja, klasyfikacja, etykietowanie i pakowanie

Co najmniej raz na kwartał państwa członkowskie aktualizują informacje dotyczące środków ochrony roślin, które uzyskały zezwolenie lub zostały wycofane. Informacje te muszą być udostępnione publicznie.

Klasyfikacja, etykietowanie i pakowanie środków ochrony roślin powinny spełniać wymogi przewidziane przez dyrektywę 1999/45/WE dotyczącą substancji niebezpiecznych. Opakowanie wyżej wymienionych produktów nie może wprowadzać konsumentów w błąd, jeśli chodzi o ich użycie.

Kontrole i środki specjalne

Państwa członkowskie przeprowadzają oficjalne kontrole, aby monitorować przestrzeganie niniejszego rozporządzenia. Przygotowują sprawozdanie dotyczące zakresu i wyników kontroli, a następnie przekazują je Komisji w ciągu sześciu miesięcy, licząc od końca roku, którego dotyczy. Komisja powołuje ekspertów w celu przeprowadzenia ogólnych i szczegółowych inspekcji w państwach członkowskich. Inspekcje mają zweryfikować oficjalne kontrole przeprowadzone przez państwa członkowskie.

Komisja może przyjąć specjalne środki, aby ograniczyć lub zakazać używania i/lub sprzedaży danego środka ochrony roślin, jeśli może on stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska oraz jeśli zagrożenie to jest słabo kontrolowane przez państwo bądź państwa członkowskie.

Kontekst

Niniejsze rozporządzenie uchyla i zastępuje:

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 1107/2009

14.12.2009

-

Dz.U. L 309 z 24.11.2009

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 283/2013 z dnia 1 marca 2013 r. ustanawiające wymogi dotyczące danych dla substancji czynnych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin [Dziennik Urzędowy L 93 z 3.4.2013].

Niniejsze rozporządzenie, które uchyla rozporządzenie (UE) nr 544/2011, zmienia warunki składania dokumentacji dla celów zatwierdzenia substancji czynnych, a mianowicie wymogi dotyczące danych dla substancji chemicznych w celu uwzględnienia najnowszej wiedzy naukowej i technicznej.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 284/2013 z dnia 1 marca 2013 r. ustanawiające wymogi dotyczące danych dla środków ochrony roślin, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin [Dziennik Urzędowy L 93 z 3.4.2013].

Niniejsze rozporządzenie, które uchyla rozporządzenie (UE) nr 545/2011, zmienia wymogi dotyczące danych dla preparatów chemicznych w odniesieniu do zezwoleń dla środków ochrony roślin, w celu uwzględnienia najnowszej wiedzy naukowej i technicznej.

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1107/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w związku z przystąpieniem Chorwacji [ COM(2013) 073 final - nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

Wniosek ten zmienia załącznik I rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, który definiuje strefy do celów udzielania zezwoleń na wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin. Zgodnie z wnioskiem Chorwacja powinna zostać dodana do strefy C - Południe.

Wniosek rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin, materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, [….]/2013 oraz dyrektywy 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE, 2008/120/WE i 2009/128/WE (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) [ COM(2013) 265 final - nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

Obowiązek egzekwowania prawodawstwa UE dotyczącego łańcucha rolno-spożywczego spoczywa na państwach członkowskich, których organy monitorują i weryfikują skuteczne stosowanie właściwych wymogów, ich przestrzeganie i egzekwowanie w całej Unii. W rozporządzeniu (WE) nr 882/2004 ustanowiono zharmonizowane przepisy UE regulujące czynności prowadzone w zakresie kontroli urzędowych przez państwa członkowskie w celu stworzenia zintegrowanego i jednolitego podejścia do kontroli urzędowych w całym łańcuchu żywnościowym. W niniejszym wniosku, który uchyla i zastępuje rozporządzenie nr 882/2004 oraz różne akty i przepisy sektorowe, zrewidowano prawodawstwo dotyczące kontroli urzędowych, aby wyeliminować niedociągnięcia zidentyfikowane w jego zastosowaniu.

Wniosek rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające przepisy w zakresie zarządzania wydatkami odnoszącymi się do łańcucha żywnościowego, zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt oraz dotyczącymi zdrowia roślin i materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin, zmieniające dyrektywy Rady 98/56/WE, 2000/29/WE i 2008/90/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002, (WE) nr 882/2004 i (WE) nr 396/2005, dyrektywę 2009/128/WE i rozporządzenie (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające decyzje Rady 66/399/EWG, 76/894/EWG i 2009/470/WE [ COM(2013)0327 final - nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

Niniejszy wniosek określa zakres i cele wydatków związanych z żywnością i paszą na okres 2014-2020, ustanawiając maksymalny pułap 1 891,936 mln EUR w cenach bieżących. Cele są następujące: i) zwiększenie poziomu bezpieczeństwa żywności i systemów produkcji żywności, ii) poprawa statusu zdrowia zwierząt oraz dobrostanu zwierząt, iii) wykrywanie i zwalczanie agrofagów, iv) zapewnienie skutecznego wdrażania kontroli urzędowych. Celom tym towarzyszą ich wskaźniki.

Ostatnia aktualizacja: 10.04.2014

Top