Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ochrona zwierząt podczas ich uśmiercania

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Ochrona zwierząt podczas ich uśmiercania

Niniejsze rozporządzenie ma na celu poprawę ochrony zwierząt podczas ich uboju lub uśmiercania poprzez ustanowienie standardowych procedur operacyjnych, szkolenie personelu, użycie nowego sprzętu itp. Ponadto celem niniejszego rozporządzenia jest zapewnienie podmiotom gospodarczym równych warunków konkurencji na wspólnym rynku.

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania.

STRESZCZENIE

Niniejsze rozporządzenie ustanawia zasady obowiązujące w przypadku uśmiercania zwierząt hodowanych na potrzeby produkcji żywności, wełny, skóry, futra itp. Określa także zasady obowiązujące przy uśmiercaniu z konieczności lub w przypadku zwalczania chorób zakaźnych.

Zasady ustalone w niniejszym rozporządzeniu nie odnoszą się do zwierząt uśmiercanych w ramach doświadczeń naukowych, polowań, imprez kulturalnych lub sportowych, usypiania przez weterynarza, ani do drobiu i królików uśmiercanych na potrzeby własnej domowej konsumpcji.

Uwzględnienie dobrostanu zwierząt

Niniejsze rozporządzenie wprowadza standardowe procedury operacyjne * w celu zapewnienia dobrostanu zwierząt podczas uboju. Każdy podmiot gospodarczy * powinien ustalić i stosować takie procedury operacyjne, aby w maksymalnym stopniu oszczędzić bólu, niepokoju i cierpienia zwierzętom przeznaczonym do uboju.

W tym kontekście podmioty gospodarcze są zobowiązane do oceny skuteczności stosowanych metod ogłuszania * przy pomocy wskaźników dotyczących zwierząt. Regularna kontrola powinna między innymi umożliwić upewnienie się, że zwierzęta ogłuszone nie odzyskają przytomności przed ubojem.

Producenci sprzętu do krępowania i ogłuszania powinni sprzedawać sprzęt z instrukcją obsługi wskazującą rodzaj zwierząt, dla których są przeznaczone, i informacje umożliwiające ich optymalne zastosowanie. Użytkownicy powinni stosować się do zaleceń producentów.

W każdej rzeźni podmiot gospodarczy powinien wyznaczyć pracownika odpowiedzialnego za dobrostan zwierząt. Pracownik powinien czuwać nad przestrzeganiem przepisów niniejszego rozporządzenia. Małe rzeźnie są zwolnione z tego obowiązku.

Zwiększanie kwalifikacji

Personel rzeźni zajmujący się zwierzętami żywymi powinien posiadać świadectwo kwalifikacji potwierdzające odpowiednią wiedzę na temat dobrostanu zwierząt. Świadectwo jest wydawane przez uprawniony podmiot na podstawie niezależnego egzaminu.

Niniejsze rozporządzenie przewiduje także wprowadzenie systemu wsparcia naukowego przez państwa członkowskie. Podmiot udzielający wsparcia daje techniczne podstawy personelowi kontrolującemu rzeźnie, a także umożliwia naukowe oceny sprzętu ogłuszającego i nowych rzeźni. Ponadto jest odpowiedzialny za wydawanie opinii na temat zdolności i jakości podmiotów wydających świadectwa kwalifikacji w zakresie dobrostanu zwierząt.

Zmniejszanie liczebności

Plany gotowości wymagane przez przepisy wspólnotowe w zakresie zdrowia zwierząt (zwalczanie chorób zakaźnych) powinny określać logistyczne warunki uboju, aby zapewnić rzeczywiste uwzględnienie dobrostanu zwierząt. Odstępstwa od rozporządzenia są przyznawane, gdy przestrzeganie jego przepisów może niekorzystnie wpłynąć na zdrowie ludzkie lub spowalniać proces zwalczania choroby. Ponadto niniejsze rozporządzenie usprawnia planowanie, nadzór i przejrzystość metod uśmiercania w związku ze zmniejszaniem liczebności.

Przepisy techniczne

W załączniku do rozporządzenia przedstawiono listę metod ogłuszania oraz opisano dozwolone zasady i okoliczności ich stosowania. Metody powinny zmieniać się w ślad za postępem naukowym i uwzględniać kwestie społeczno-gospodarcze. Ponadto zmiany techniczne mogą wpływać na budowę, konfigurację i wyposażenie rzeźni.

Kontekst

Niniejsze rozporządzenie jest zgodne ze wspólnotowym planem działania na rzecz ochrony i dobrostanu zwierząt, który wprowadził pojęcie wskaźników dobrostanu zwierząt.

Niniejsze rozporządzenia zastępuje dyrektywę 93/119/WE w sprawie ochrony zwierząt podczas uboju lub zabijania, która dotychczas nie była zmieniana pomimo postępu naukowego i technicznego.

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie

  • Standardowe metody operacyjne: zbiór pisemnych instrukcji mających na celu osiągnięcie jednorodności wypełniania określonej funkcji lub normy.
  • Podmiot gospodarczy: każda osoba fizyczna lub prawna kontrolująca przedsiębiorstwo, którego działalność jest objęta zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia.
  • Ogłuszanie: każdy celowo wywołany szereg czynności, który bezboleśnie wywołuje utratę przytomności i wrażliwości na bodźce, w tym każdy szereg czynności powodujący natychmiastową śmierć.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 1099/2009

8.12.2009

Dz.U. L 303 z 18.11.2009

Ostatnia aktualizacja: 16.06.2010

Top