Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Środki antysubsydyjne

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Środki antysubsydyjne

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 597/2009 — Środki antysubsydyjne

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Niniejsze rozporządzenie ustanawia zasady ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami UE oraz warunki stosowania środków wyrównawczych.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Cło wyrównawcze stosowane jest w celu zwalczania szkodliwych skutków przywozów towarów subsydiowanych na rynek UE i w celu przywrócenia uczciwej konkurencji. Cła płacone są przez importera i pobierane przez organy celne określonych krajów UE.
 • Jeśli przemysł UE uzna przywóz produktu z kraju spoza UE za subsydiowany i szkodliwy dla przemysłu UE wytwarzającego ten sam produkt, może złożyć skargę do Komisji Europejskiej.
 • Jeśli skarga wykaże wstępne dowody subsydiowania lub szkody dla przemysłu UE oraz związek przyczynowy między subsydium a szkodą, Komisja wszczyna dochodzenie antysubsydyjne.
 • Komisja może nakładać tymczasowe cła wyrównawcze na czas dalszego dochodzenia, jeśli dochodzenie antysubsydyjne wykaże, że spełniono określono przesłanki, takie jak:
  • przywóz korzysta z określonego subsydium,
  • istnieje szkoda dla przemysłu UE,
  • istnieje związek przyczynowy pomiędzy subsydium a szkodą,
  • interesy UE wymagają interwencji w celu zapobiegnięcia szkodzie.
 • W następstwie dalszego dochodzenia Komisja może nałożyć środki ostateczne w okresie 13 miesięcy. Środki nakładane są zazwyczaj na okres 5 lat.
 • W takim okresie 5 lat można składać wniosek o przegląd okresowy w sytuacji, gdy nastąpiła znaczna i trwała zmiana okoliczności dotyczących subsydiów i szkody.
 • W ostatnim roku stosowania środków przemysł UE może poprosić Komisję o przeprowadzenie przeglądu w przypadku wygaśnięcia. Określa on, czy wygaśnięcie środków może prowadzić do kontynuacji lub ponownego wystąpienia subsydiowania i szkody. W razie stwierdzenia takiego prawdopodobieństwa środki mogą być stosowane przez kolejne 5 lat.
 • Importerzy mogą także wnioskować o refundacje zapłaconych ceł, jeśli uważają, że kwota subsydium została obniżona lub cofnięta.
 • Unijne przepisy antysubsydyjne oparte są na globalnych normach określonych przez Światową Organizację Handlu (WTO).

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie od 7 sierpnia 2009 r.

KONTEKST

Subsydium to wkład finansowy, taki jak dotacja lub pożyczka, zwykle wypłacany przez rząd kraju spoza UE, który przynosi korzyści przedsiębiorstwom lub branżom przywożącym ich produkty do kraju UE, i tym samym zakłóca konkurencję na rynku UE. W celu zwalczania takich zakłóceń i przywracania uczciwej konkurencji UE może nakładać tzw. cła wyrównawcze na takie przywozy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej dotyczącej „Środków antysubsydyjnych”.

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 597/2009 z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (wersja ujednolicona) (Dz.U. L 188 z 18.7.2009, s. 93–126)

Kolejne zmiany wprowadzone do rozporządzenia (WE) nr 597/2009 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego — 32. sprawozdanie roczne Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie unijnych działań antydumpingowych, antysubsydyjnych i ochronnych (2013) (COM(2015) 43 final z 4.2.2015)

Ostatnia aktualizacja: 21.04.2016

Top