Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Środki antydumpingowe

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Środki antydumpingowe

Dumping występuje wtedy, gdy na rynku wywozowym spółka sprzedaje dany produkt po niższej cenie niż na swoim rynku wewnętrznym. UE może nałożyć środki antydumpingowe na wwożony produkt, aby zapewnić warunki uczciwej konkurencji w stosunku do tego samego produktu sprzedawanego na rynku Unii Europejskiej (UE) przez producentów z UE.

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Rozporządzenie ustanawia procedurę nakładania środków antydumpingowych w UE.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Środki antydumpingowe można nałożyć wtedy, gdy zostaną spełnione następujące warunki:

  • produkty przywiezione muszą być sprzedawane po cenach dumpingowych;
  • musi zaistnieć istotna szkoda* dla przemysłu unijnego produkującego produkt podobny*;
  • musi istnieć związek przyczynowy między przywozem towarów po cenach dumpingowych a istotną szkodą*;
  • środek antydumpingowy nie może być sprzeczny z interesem UE.

Jeżeli te warunki zostaną spełnione, środki antydumpingowe mogą zostać nałożone na przywóz danego produktu na terytorium UE. Środki te przyjmują zazwyczaj formę cłaad valorem , tj. procentu od wartości przywozowej danego produktu. Mogą też przyjąć formę ceł specyficznych, tj. ceł w stałej wysokości za określoną ilość towarów, np. 100 EUR za tonę produktu, lub formę zobowiązania cenowego. Zobowiązanie cenowe to zobowiązanie eksportera do respektowania minimalnych cen importowych.

Cła płacone są przez importera w UE i pobierane przez państwowe organy celne określonych krajów UE.

Środki nakładane są zazwyczaj na okres 5 lat. Obowiązujące środki mogą być objęte przeglądem (przegląd okresowy) pod pewnymi warunkami. Zakres przeglądu jest zazwyczaj ograniczony do jednego lub kilku elementów środków początkowych, np. poziomu dumpingu i/lub szkody, zakresu produktu czy formy zastosowanych środków.

Po 5 latach środki wygasną, chyba że przegląd wygaśnięcia środków zakończy się wnioskiem, że w przypadku wygaśnięcia środków sprzedaż po cenach dumpingowych i istotne szkody prawdopodobnie istniałyby nadal.

Importerzy mogą wnosić o całkowity lub częściowy zwrot zapłaconych ceł, jeżeli wykażą, że margines dumpingu*, na podstawie którego płacone były cła, został wyeliminowany lub zmniejszony.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Od 11 stycznia 2010 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej dotyczącej działań antydumpingowych.

KLUCZOWE POJĘCIA

* Istotna szkoda: znaczna szkoda dla przemysłu UE, np. utrata udziału w rynku, obniżenie cen i/lub obniżenie rentowności, spowodowane produktami wwożonymi sprzedawanymi po cenach dumpingowych.

* Produkt podobny: produkt identyczny z danym produktem lub bardzo do niego zbliżony.

* Margines dumpingu: różnica pomiędzy ceną, której importer żąda za produkt na swoim rynku wewnętrznym (cena normalna) a ceną żądaną przez tego samego eksportera za ten produkt na rynku UE (cena eksportu).

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (WE) nr 1225/2009

11.1.2010

-

Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51-73

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (UE) nr 765/2012

6.9.2012

-

Dz.U. L 237 z 3.9.2012, s. 1-2

Rozporządzenie (UE) nr 1168/2012

15.12.2012

-

Dz.U. L 344 z 14.12.2012, s. 1-2

Rozporządzenie (UE) nr 37/2014

20.2.2014

-

Dz.U. L 18 z 21.1.2014, s. 1-51

AKTY POWIĄZANE

Sprawozdanie Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego: 33. sprawozdanie roczne Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie unijnych działań antydumpingowych, antysubsydyjnych i ochronnych (2014) (COM(2015) 385 final z 3.8.2015)

Ostatnia aktualizacja: 14.09.2015

Top