Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Prawa dzieci a konflikty zbrojne

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Prawa dzieci a konflikty zbrojne

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Wytyczne UE w sprawie dzieci w konfliktach zbrojnych

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZYCH WYTYCZNYCH?

Zobowiązują UE do zajęcia się wpływem, jaki w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej konflikty zbrojne wywierają na dzieci.

Ich celem jest nakłonienie rządów i organizacji na całym świecie do stosowania prawa humanitarnego oraz praw człowieka w celu ochrony dzieci przed skutkami konfliktu zbrojnego.

Mają również nakłaniać do zaprzestania wykorzystywania dzieci do służby w grupach zbrojnych oraz ukrócenia bezkarności w przypadku przestępstw przeciwko dzieciom.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Grupa Robocza Rady ds. Praw Człowieka (COHOM), wraz z innymi zainteresowanymi stronami ustala przypadki, które wymagają interwencji na podstawie sprawozdań szefów misji UE, dowódców wojskowych oraz specjalnych przedstawicieli UE; sprawozdań i zaleceń Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) oraz informacji od Komisji Europejskiej na temat projektów dotyczących dzieci w konfliktach zbrojnych (oraz ich rehabilitacji po wygaśnięciu konfliktu).

Aby wzmocnić działania na rzecz dzieci dotkniętych konfliktem zbrojnym, UE stosuje instrumenty działania w stosunkach z państwami trzecimi, takie jak inicjatywy dyplomatyczne, dialog polityczny, współpraca wielostronna, szkolenie w zakresie ochrony dzieci i zarządzania kryzysowego.

UE wdrożyła te wytyczne zgodnie ze zmienioną strategią ich wprowadzania w życie.

UE wzmocniła swój potencjał w zakresie ochrony dzieci, na przykład poprzez wspólną inicjatywę z Funduszem Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) z 2014 r.: Zestaw instrumentów na rzecz praw dziecka: uwzględnianie problematyki praw dziecka w obszarze współpracy na rzecz rozwoju. UE wspiera również kampanię Children, Not Soldiers (Dzieci, nie żołnierze), która rozpoczęła się w 2014 r. i ma na celu powstrzymanie wcielania dzieci do armii i wykorzystywania dzieci jako żołnierzy do 2016 r.

KONTEKST

Według danych UNICEF jedno na dziesięcioro dzieci na świecie żyje w obszarach dotkniętych konfliktem zbrojnym, co stanowi zagrożenie dla ich życia, rozwoju i możliwości życiowych. Wprowadzono przepisy międzynarodowe w celu rozwiązania tego problemu, w tym Konwencję o prawach dziecka obejmującą protokół fakultatywny mający na celu przeciwdziałanie sytuacjom, w których dzieci są dotknięte konfliktem zbrojnym.

UE i jej kraje prowadzą i koordynują swoje działania wspólnie z innymi organami, takimi jak specjalny przedstawiciel Sekretarza Generalnego ONZ ds. dzieci w konfliktach zbrojnych oraz grupa robocza Rady Bezpieczeństwa ds. dzieci w konfliktach zbrojnych, aby maksymalnie wzmocnić ich wpływ. Inne istotne normy w dziedzinie praw człowieka i prawa humanitarnego, na których opierają się działania UE na rzecz ochrony dzieci dotkniętych konfliktami zbrojnymi, są wymienione w załączniku do niniejszych wytycznych.

AKT

Aktualizacja wytycznych UE w sprawie dzieci w konfliktach zbrojnych. Rada do Spraw Ogólnych, 16 czerwca 2008 r.

Ostatnia aktualizacja: 25.09.2015

Top