Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Walka z nielegalnymi, nieraportowanymi i nieuregulowanymi połowami

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Walka z nielegalnymi, nieraportowanymi i nieuregulowanymi połowami

Nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy (NNN) stanowią niebezpieczeństwo dla trwałej eksploatacji żywych zasobów wodnych. Zagrażają one samym fundamentom wspólnej polityki rybołówstwa i osłabiają wysiłki podejmowane na poziomie międzynarodowym w celu lepszego zarządzania oceanami.

Aby walczyć przeciwko temu bardzo dochodowemu zjawisku, niniejsze rozporządzenie przewiduje ograniczenie dostępu do rynku Unii Europejskiej (UE) jedynie do produktów pochodzących z potwierdzonych, zgodnych z przepisami połowów, wzmocnienie nadzoru nad działaniami na morzu, identyfikację osób zajmujących się NNN, poprawienie wdrażania przepisów w dziedzinie rybołówstwa i lepsze stosowanie sankcji w przypadku naruszeń.

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania, zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1936/2001 i (WE) nr 601/2004 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 1093/94 i (WE) nr 1447/1999.

STRESZCZENIE

Niniejsze rozporządzenie ustanawia system wspólnotowy przeznaczony do zapobiegania, odstraszania i eliminacji nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów (NNN) na wodach wspólnotowych i międzynarodowych. Skuteczność tego systemu opiera się na środkach przyjętych przez państwa członkowskie zgodnie z ustawodawstwem wspólnotowym.

Statki rybackie dokonujące połowów NNN

Statek rybacki podejrzewa się o dokonywanie połowów NNN, jeśli:

 • nie posiada ważnego zezwolenia rybackiego,
 • nie przekazuje lub nie rejestruje danych połowów,
 • dokonuje połowu w niedozwolonej strefie,
 • łowi gatunki niedozwolone,
 • używa zakazanych lub niezgodnych urządzeń,
 • fałszuje lub ukrywa swą tożsamość,
 • fałszuje lub ukrywa dowody dotyczące śledztwa,
 • utrudnia pracę inspektorów,
 • bierze na pokład, przewozi na pokładzie lub wyładowuje na ląd ryby niewymiarowe,
 • współdziała ze statkami znajdującymi się na liście statków NNN,
 • wykonuje czynności rybackie w strefie objętej działaniem regionalnej organizacji ds. zarządzania rybołówstwem (RFMO), nie respektując przy tym środków zachowawczych i zarządczych tej organizacji i pływając pod banderą kraju niewchodzącego w jej skład lub z nią niewspółpracującego,
 • jest statkiem bezpaństwowym.

Porty wyznaczone

Jedynie obiekty portowe, które zostały wyznaczone przez kraje członkowskie Unii Europejskiej (UE), są otwarte dla statków z krajów trzecich. Przeładunki między statkami z krajów trzecich i statkami UE są zabronione na morzu i mogą mieć miejsce jedynie w wyznaczonych portach.

Inspekcje w porcie

Państwo, na terytorium którego umiejscowiony jest port, jest odpowiedzialne za kontrolę produktów rybołówstwa importowanych do UE. Pozwala to na zatwierdzenie legalności wspomnianych produktów oraz spełniania przez statek wymogów, to znaczy posiadania potrzebnych licencji i pozwoleń oraz respektowania limitów połowów.

Certyfikaty połowu

Certyfikaty połowu gwarantują, że produkty importowane do UE nie pochodzą z połowów NNN. Certyfikaty te są wystawiane przez kraj danej bandery. Towarzyszą one produktom rybołówstwa przez cały ciąg łańcucha dostaw, aby ułatwić kwestie kontroli.

Lista statków NNN i lista krajów trzecich niewspółpracujących

Komisja tworzy dwie czarne listy. Pierwsza zawiera statki dokonujące połowów NNN, a druga – listę państw, które im sprzyjają. W obu przypadkach procedury dotyczące tworzenia list przewidują środki zabezpieczenia i mechanizmy odwołania, aby zagwarantować równe traktowanie statków z krajów, których ta kwestia dotyczy.

Sankcje

Kraje członkowskie stosują sankcje skuteczne, proporcjonalne i odstraszające wobec osób fizycznych lub prawnych związanych z działalnością NNN. W przypadku wspomnianego naruszenia przewidziana jest maksymalna sankcja wynosząca przynajmniej pięciokrotność wartości produktów uzyskanych podczas połowu. W przypadku naruszenia powtórzonego w okresie pięciu lat kraje członkowskie nakładają maksymalną sankcję wynosząca przynajmniej ośmiokrotność wartości produktów uzyskanych w wyniku wspomnianego naruszenia.

Wspólna pomoc

Walka przeciwko połowom NNN wymaga wzmocnienia współpracy między władzami administracyjnymi krajów członkowskich oraz władzami administracyjnymi krajów trzecich i Komisją.

Komisja tworzy system informacji na temat połowów NNN, aby pomóc władzom administracyjnym w przeciwdziałaniu tego rodzaju czynnościom i ułatwieniu dochodzenia i ścigania przestępców.

Kontekst

Niniejszy regulamin stanowi (wraz z towarzyszącym mu komunikatem) jeden z pierwszych kroków w stronę zintegrowanej polityki morskiej. Wpisuje się on w ramy planu działań Wspólnoty przeciwko połowom NNN przyjętego w 2002 r. i jest zgodny z linią działań prowadzonych na poziomie międzynarodowym (FAO, RFMO) mających na celu zapobieganie, odstraszanie i eliminację nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dz.U.

Rozporządzenie (WE) nr 1005/2008

29.10.2008

-

Dz.U. L 286 z 29.10.2008

ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik 1 – Lista produktów wyłączonych z listy produktów rybołówstwa Rozporządzenie (WE) nr 1010/2009 [Dz.U. L 280 z 27.10.2009]

Rozporządzenie (UE) nr 86/2010 [Dz.U. L 26 z 30.1.2010]

Rozporządzenie (UE) nr 202/2011 [Dz.U. L 57 z 2.3.2011]

AKTY POWIĄZANE

Sposoby zastosowania

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1010/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 ustanawiającego wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania [Dz.U. L 280 z 27.10.2009].

Zezwolenia połowowe

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1006/2008 z dnia 29 września 2008 r. dotyczące upoważnień do prowadzenia działalności połowowej przez wspólnotowe statki rybackie poza wodami terytorialnymi Wspólnoty oraz wstępu statków państw trzecich na wody terytorialne Wspólnoty, zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93 i (WE) nr 1627/94 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 3317/94 [Dz.U. L 286 z 29.10.2008].

Statki zaangażowane w walkę z połowami NNN

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 468/2010 z dnia 28 maja 2010 r. ustanawiające unijny wykaz statków prowadzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy [Dz.U. L 131 z 29.5.2010].

Władze odpowiedzialne za certyfikaty połowów

Lista krajów członkowskich i właściwości ich administracji w zakresie określonym w art. 15 ust. 2, art. 17 ust. 8 i art. 21 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 [Dz.U. C 320 z 24.12.2009].

Porty wyznaczone

Lista portów w krajach Wspólnoty, w których dopuszcza się wyładunki i przeładunki produktów rybołówstwa i w których udostępnia się urządzenia i usługi portowe statkom rybackim krajów trzecich, zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 [Dz.U. C 320 z 24.12.2009].

See also

Ostatnia aktualizacja: 20.04.2011

Top