Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ochrona wrażliwych ekosystemów morskich na pełnym morzu przed połowami przydennymi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Ochrona wrażliwych ekosystemów morskich na pełnym morzu przed połowami przydennymi

Niniejsze rozporządzenie ma na celu wyeliminowanie destrukcyjnych praktyk rybackich zagrażających wrażliwym ekosystemom morskich na pełnym morzu poprzez przyjęcie środków, które stanowią część zaleceń Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do statków UE prowadzących działalność pełnomorską w obszarach nieregulowanych przez regionalne organizacje ds. zarządzania rybołówstwem (RFMO) i wymagających w związku z tym uregulowania przez państwo bandery.

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 734/2008 z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie ochrony wrażliwych ekosystemów morskich na pełnym morzu przed niekorzystnym wpływem przydennych narzędzi połowowych.

STRESZCZENIE

Zakres zastosowania niniejszego rozporządzenia obejmuje statki rybackie Wspólnoty prowadzące działalność połowową z użyciem narzędzi przydennych * na pełnym morzu. Statki prowadzące działalność w obszarach znajdujących się pod nadzorem regionalnej organizacji ds. zarządzania rybołówstwem (RFMO) nie są przedmiotem tego rozporządzenia. Dotyczy to również statków prowadzących działalność w obszarach, dla których trwa proces powoływania regionalnej organizacji ds. zarządzania rybołówstwem, w przypadku gdy uczestnicy takiego procesu uzgodnili środki tymczasowe na rzecz ochrony środowiska morskiego.

Aby prowadzić pełnomorską działalność połowową za pomocą narzędzi przydennych, statki rybackie Wspólnoty muszą uzyskać specjalne zezwolenie połowowe. Wnioskom o specjalne zezwolenie połowowe towarzyszy szczegółowy plan połowowy określający w szczególności:

  • obszar działalności,
  • docelowe gatunki,
  • rodzaj i warunki użytkowania stosowanych narzędzi przydennych,
  • mapę dna morskiego obszarów, na których planuje się połowy, jeśli informacja ta nie jest dostępna właściwym organom.

Zezwolenie jest wydawane przez właściwy organ państwa, pod którego banderą pływa statek, po dokonaniu oceny potencjalnego oddziaływania planowanej działalności połowowej. Badania te opierają się na informacjach naukowych i technicznych dotyczących miejsc występowania wrażliwych ekosystemów morskich * w obszarach działalności określonych w planie połowowym. Muszą one wykazać, że działalność połowowa nie będzie miała istotnego niekorzystnego wpływu * na rozpatrywane ekosystemy.

Wszelkie zmiany w planie połowowym muszą zostać zgłoszone do właściwego organu, który ocenia, czy mogą one zagrozić obszarom, w których znajdują się lub mogą się znajdować wrażliwe ekosystemy morskie. Właściwy organ państwa bandery wycofuje specjalne zezwolenie połowowe, w przypadku gdy statek nie przestrzega przewidzianego planu połowowego.

W sytuacji gdy właściwy organ nie posiada wiarygodnych informacji naukowych dotyczących danego obszaru, stosuje się zasadę ostrożności. W takim przypadku korzystanie z narzędzi przydennych jest zabronione. Działania prowadzone przy użyciu przydennych narzędzi połowowych są dozwolone tylko wtedy, gdy wrażliwe ekosystemy morskie nie będą zagrożone.

W przypadku gdy w trakcie prowadzenia operacji połowowych statek rybacki odkryje wrażliwy ekosystem morski, niezwłocznie zaprzestaje połowów lub nie podejmuje połowów na danym stanowisku. Statek rybacki może wznowić działania połowowe jedynie po dotarciu do alternatywnego stanowiska znajdującego się w odległości nie mniejszej niż 5 mil morskich od miejsca odkrycia ekosystemu. Statek rybacki niezwłocznie przedkłada właściwym organom sprawozdanie dotyczące przypadku odkrycia ekosystemu, przekazując dokładne informacje dotyczące charakteru, lokalizacji, czasu i wszelkich innych stosownych okoliczności takiego odkrycia.

Państwa członkowskie zobowiązują ustanawiać obszary zamknięte dla połowów przy użyciu narzędzi przydennych, gdy informacje naukowe świadczą o występowaniu lub prawdopodobieństwie występowania wrażliwych ekosystemów morskich w obszarze otwartym dla rybołówstwa. Państwa członkowskie informują Komisję o fakcie takiego zamknięcia, a Komisja jest zobowiązana bezzwłocznie przekazać tę informację pozostałym państwom członkowskim.

W przypadku awarii satelitarnego urządzenia lokacyjnego zainstalowanego na pokładzie statku rybackiego kapitan co dwie godziny informuje państwo członkowskie bandery o położeniu geograficznym statku. Statek może uzyskać zgodę na ponowne wypłynięcie na morze po stwierdzeniu przez właściwy organ, że satelitarne urządzenie lokacyjne VMS działa w sposób satysfakcjonujący.

Na statkach, którym wydano specjalne zezwolenie połowowe znajdują się obserwatorzy prowadzący obserwację działalności połowowej statku przez cały okres realizacji jego planu połowowego. W okresie prowadzenia obserwacji są oni zobowiązani do sporządzenia informacji na temat połowów, zmian planu połowowego, przypadkach odkrycia wrażliwych ekosystemów oraz głębokości, na jakich są stosowane narzędzia przydenne. W ciągu 20 dni po zakończeniu pełnienia swoich zadań obserwatorzy przedstawiają sprawozdanie właściwym władzom danego państwa członkowskiego. Kopia takiego sprawozdania jest następnie przesyłana do Komisji.

Kontekst

Niniejsze rozporządzenie jest częścią Wspólnej polityki rybołówstwa i Polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej, gdyż określa zasady, które będą zapobiegać niekorzystnym wpływom niektórych metod połowów w środowisku morskim i je eliminować.

Rozporządzenie realizuje zalecenia Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych (rezolucja 61/105 (EN) (ES) (FR) z dnia 8 grudnia 2006 r.) w sprawie przyjęcia środków na rzecz wyeliminowania niszczycielskich praktyk połowowych.

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie

  • Narzędzia przydenne: narzędzia, których stosowanie w trakcie typowego wykonywania operacji połowowych zakłada kontakt z dnem morskim, obejmujące włoki denne, dragi, denne sieci stawne, denne sznury haczykowe i narzędzia pułapkowe.
  • Ekosystem morski: dynamiczne skupisko roślin, zwierząt, mikroorganizmów oraz ich środowisko nieożywione tworzące wspólną jednostkę funkcjonalną.
  • Wrażliwy ekosystem morski: dowolny ekosystem morski, którego integralność może zostać zagrożona w wyniku istotnego niekorzystnego wpływu spowodowanego fizycznym kontaktem z narzędziami przydennymi w trakcie typowego wykonywania operacji połowowych, obejmujący między innymi rafy, góry podwodne, kominy hydrotermalne, żyjące w wodach zimnych koralowce lub kolonie gąbek. Najbardziej wrażliwymi ekosystemami są te ekosystemy, które mogą zostać bardzo łatwo zakłócone, a jednocześnie potrzebują bardzo dużo czasu, żeby się odbudować lub też ich odbudowa może nigdy nie nastąpić.
  • Istotny niekorzystny wpływ: wpływ, który zagraża integralności ekosystemu w taki sposób, który upośledza zdolność danych populacji do samodzielnego odnowienia i który obniża długoterminową naturalną produktywność siedlisk lub powoduje nie tylko tymczasową znaczną utratę bogactwa gatunków, rodzajów siedlisk lub skupisk.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 734/2008

31.7.2008

-

Dz.U. L 201 z 30.7.2008

Ostatnia aktualizacja: 08.09.2008

Top