Help Print this page 
Title and reference
Statut Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Statut Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)

Niniejszy statut określa zasady działania Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), będącego bankiem udzielającym długoterminowych pożyczek w Unii Europejskiej. EBI, ustanowiony w 1958 r. na mocy Traktatu Rzymskiego, przyczynia się do realizacji celów UE poprzez finansowanie projektów inwestycyjnych, które promują integrację europejską, zrównoważony rozwój, spójność gospodarczą i społeczną oraz innowacyjną gospodarkę opartą na wiedzy.

AKT

Protokół w sprawie Statutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), załączony do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

STRESZCZENIE

Protokół ten określa skład i zadania Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). EBI ma osobowość prawną, autonomię finansową i własną strukturę decyzyjną. Jego misją jest wspieranie rozwoju rynku wewnętrznego Unii Europejskiej (UE). W związku z tym udziela pożyczek i gwarancji w celu ułatwienia finansowania projektów we wszystkich sektorach gospodarki.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Siedziby, członkowie i kapitał

EBI ma siedzibę w Luksemburgu. Członkami Europejskiego Banku Inwestycyjnego jest 28 państw członkowskich Unii, kapitał banku wynosi ponad 242,3 miliardów euro. Wszystkie państwa subskrybują kapitał wspólnie. Ich wkład jest obliczany na podstawie wagi gospodarczej każdego państwa w Unii Europejskiej (wyrażonej jako PKB) w momencie ich przystąpienia. Ponadto każde przystąpienie nowego państwa do UE wiąże się z podwyższeniem kapitału. Co więcej, Rada Gubernatorów może jednomyślnie zadecydować o podwyższeniu subskrybowanego kapitału.

ORGANY ROBOCZE

Rada Gubernatorów ( DE ) ( EN ) (FR )

składa się z ministrów wyznaczonych przez państwa członkowskie (zwykle z ministrów gospodarki i finansów). Rada Gubernatorów jest głównym organem decyzyjnym Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Ustala ogólne wytyczne banku i podejmuje najważniejsze decyzje.

W związku z tym Rada Gubernatorów wykonuje następujące funkcje:

 • ustala ogólne wytyczne polityki kredytowej Banku,
 • może podjąć decyzję o podwyższeniu kapitału banku,
 • wykonuje uprawnienia odnośnie mianowania i dymisjonowania członków Rady Dyrektorów i Komitetu Zarządzającego,
 • na corocznym posiedzeniu zatwierdza roczne sprawozdanie i bilans roczny, a także rachunek zysków i strat,
 • udziela zgody na finansowanie przez bank projektów prowadzonych poza terytorium UE,
 • może jednomyślnie podejmować wszystkie decyzje dotyczące wstrzymania operacji Banku oraz i zawieszać udzielanie pożyczek lub gwarancji państwu członkowskiemu lub jego obywatelom, jeżeli dane państwo członkowskie nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań,
 • zatwierdza regulamin wewnętrzny banku.

Rada Dyrektorów ( DE ) ( EN ) (FR )

Radzie przewodniczy Prezes Banku (DE) (EN) (FR). W skład Rady wchodzi 28 dyrektorów i 18 zastępców członków mianowanych przez Radę Gubernatorów. Ich mandat trwa 5 lat i jest odnawialny. Każde państwo członkowskie i Komisja powołują jednego dyrektora spośród osób o niekwestionowanej niezależności i kompetencjach.

Rada Dyrektorów zarządza przyznaniem finansowania przez EBI, w związku z tym sprawuje następujące funkcje:

 • ma wyłączną kompetencję w sprawach orzekania o udzieleniu kredytu, gwarancji i pożyczek,
 • ustala stopy procentowe dla kredytów i opłaty gwarancyjne,
 • zapewnia prawidłowe zarządzanie EBI, zgodnie z postanowieniami traktatów i ogólnymi wytycznymi przyjętymi przez Radę Gubernatorów.

Aby poszerzyć swoje kompetencje w niektórych obszarach, Rada Dyrektorów może dobrać maksymalnie sześciu ekspertów o charakterze doradczym bez prawa głosu.

Komitet Zarządzający ( DE ) ( EN ) (FR )

Komitet Zarządzający jest organem wykonawczym Banku pełniącym swe funkcje w pełnym wymiarze czasu pracy. Składa się z przewodniczącego i ośmiu wiceprzewodniczących mianowanych na okres sześciu lat przez Radę Gubernatorów na wniosek Rady Dyrektorów. Ich mandat jest odnawialny. Rada Dyrektorów może jednogłośnie zmienić liczbę członków Komitetu Zarządzającego.

Komitet Zarządzający sprawuje następujące funkcje:

 • zapewnia bieżące zarządzanie EBI pod kierownictwem przewodniczącego i nadzorem Rady Dyrektorów,
 • opracowuje decyzje Rady Dyrektorów i zapewnia ich wykonanie,
 • wydaje większością głosów opinie w sprawie projektów pożyczek i gwarancji oraz projektów kredytów.

Komitet Kontroli i Audytu ( DE ) ( EN ) (FR )

Komitet Kontroli i Audytu składa się z sześciu członków mianowanych przez Radę Gubernatorów. Jest to niezależny organ, bezpośrednio odpowiedzialny przed Radą Gubernatorów, którego zadaniem jest zapewnienie właściwego prowadzenia operacji i ksiąg EBI.

Komitet sporządza sprawozdania dla Rady Gubernatorów i wydaje oświadczenia o przeprowadzonych kontrolach podczas zatwierdzenia przez Radę Gubernatorów rocznego sprawozdania Rady Dyrektorów.

CEL I FUNKCJONOWANIE

Zadania

W ramach swojego mandatu Bank udziela pożyczek państwom członkowskim lub przedsiębiorstwom prywatnym lub publicznym na projekty inwestycyjne prowadzone na europejskich terytoriach państw członkowskich. W drodze odstępstwa EBI może udzielać pożyczek na projekty prowadzone w całości lub w części poza europejskimi terytoriami państw członkowskich.

Finansowane projekty mogą na przykład wspierać rozwój mniej uprzywilejowanych regionów, przyczyniać się do modernizacji i konwersji przedsiębiorstw bądź mieć większy zasięg, wspólny dla kilku państw członkowskich.

Udzielanie pożyczek jest, w miarę możliwości, uzależnione od zastosowania innych środków finansowania (efekt katalizatora zachęcający inne banki do udziału w projektach).

Bank może także gwarantować pożyczki zaciągane przez przedsiębiorstwa publiczne lub prywatne bądź przez społeczności.

Oprocentowanie pożyczek i opłaty gwarancyjne muszą być dostosowane do warunków panujących na rynku kapitałowym i powinny umożliwić bankowi pokrywanie swoich kosztów i budowanie funduszu rezerwowego. Fundusz rezerwowy powinien stopniowo osiągnąć 10% kapitału subskrybowanego.

Zasady postępowania przy udzielaniu kredytu

Bank czuwa, by jego fundusze były wykorzystywane w sposób maksymalnie racjonalny w interesie UE.

Bank nie może nabywać żadnych udziałów w przedsiębiorstwach ani ponosić żadnej odpowiedzialności za zarządzanie, o ile nie wymaga tego ochrona jego praw w celu zapewnienia odzyskania długu.

Ani Bank, ani państwa członkowskie nie mogą narzucać warunków, na których pożyczane środki powinny być wydatkowe w danym państwie członkowskim. Bank nie może finansować w całości lub w części żadnych projektów, którym sprzeciwia się państwo członkowskie, na którego terytorium ma być realizowany dany projekt.

Etapy rozpatrywania wniosku kredytowego

Wnioski o pożyczki lub gwarancje mogą być składane w Banku za pośrednictwem Komisji lub państwa członkowskiego, na którego obszarze projekt będzie realizowany. Bank może również przyjmować bezpośrednio wnioski o kredyt lub gwarancje składane przez spółkę.

Jeżeli wnioski kredytowe są składane za pośrednictwem Komisji, są przekazywane do zaopiniowania państwu członkowskiemu i vice versa. Jeżeli wnioski są składane bezpośrednio przez przedsiębiorstwa, są przekazywane do zaopiniowania Komisji i odpowiedniemu państwu członkowskiemu.

Komitet Zarządzający bada, czy wnioski o kredyty lub gwarancje są zgodne z przepisami. Aby otrzymać jego wsparcie, projekty i programy muszą być wykonalne w czterech kluczowych obszarach: ekonomicznym, technicznym, środowiskowym i finansowym. Każdy projekt inwestycyjny jest dokładnie oceniany i monitorowany aż do jego zakończenia.

Jeśli Komitet Zarządzający opowiada się za przyznaniem pożyczki lub gwarancji, przedstawia projekt umowy Radzie Dyrektorów.

W przypadku negatywnej opinii Komitetu Zarządzającego Rada Dyrektorów może udzielić kredytu wyłącznie jednomyślnie.

W przypadku negatywnej opinii Komisji, Rada Dyrektorów może udzielić kredytu wyłącznie jednomyślnie, przy czym dyrektor mianowany przez Komisję wstrzymuje się od głosu.

W przypadku negatywnej opinii Komitetu Zarządzającego i Komisji, Rada Dyrektorów nie może udzielić pożyczki ani gwarancji.

Operacje na rynkach kapitałowych

W ramach swojej działalności EBI ma prawo prowadzić operacje na rynkach kapitałowych. Może również:

 • pożyczać na międzynarodowych rynkach kapitałowych środki niezbędne do wykonania swoich zadań,
 • kupować lub sprzedawać papiery wartościowe na rynkach finansowych,
 • inwestować na rynkach pieniężnych.

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI)

Protokół uprawnia EBI do tworzenia spółek zależnych lub innych podmiotów posiadających osobowość prawną i niezależność finansową. Statuty tych organów są przyjmowane jednomyślnie przez Radę Gubernatorów.

W taki sposób EBI stworzył Europejski Fundusz Inwestycyjny w 1994 r. EFI jest częścią grupy EBI. Jego zadaniem jest w szczególności zapewnianie kapitału podwyższonego ryzyka małym i średnim przedsiębiorstwom. Ponadto EBI ma prawo uczestniczyć w zarządzaniu EFI i uczestniczyć w jego subskrybowanym kapitale w kwocie ustalonej przez Radę Gubernatorów.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Transpozycja przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Protokół nr 5 w sprawie Statutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego

-

-

Dziennik Urzędowy C 83 z 30.3.2010

12.11.2013

Top