Help Print this page 
Title and reference
Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI)

Niniejszy statut określa zasady działania Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI). EFI wspiera wzrost i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Członkami założycielami EFI są Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), Komisja i prywatne europejskie instytucje finansowe.

AKT

Statut Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego – zatwierdzony 14 czerwca 1994 r., zmieniony 19 czerwca 2000 r. przez Walne Zgromadzenie [Dz.U. C 225 z 10.8.2001].

STRESZCZENIE

Statut Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) upoważnia Radę Gubernatorów do jednomyślnego podejmowania decyzji w sprawie utworzenia Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI). EFI został ustanowiony na mocy decyzji Rady Gubernatorów z dnia 25 maja 1993 r. i rozpoczął działalność w 1994 r. Niniejszy statut określa cele, strukturę, kapitał, członkostwo, zasoby finansowe, środki interwencyjne, zasady kontroli oraz relacje pomiędzy organami EBI i Funduszu.

Realizacja celów Wspólnoty

Głównym celem EFI jest wspieranie tworzenia, wzrostu i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) poprzez kapitał podwyższonego ryzyka oraz instrumenty gwarancyjne. Fundusz może działać na terytorium państw członkowskich Wspólnoty, w krajach kandydujących, które otwarły proces akcesyjny, w krajach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) (EN) oraz w sąsiednich krajach Unii Europejskiej w przypadku projektów transgranicznych. Fundusz posiada osobowość prawną i niezależność finansową.

Fundusz wspiera cele Wspólnoty poprzez:

 • udzielanie gwarancji i innych porównywalnych instrumentów dla kredytów i innych zobowiązań finansowych w dowolnej prawnie dozwolonej formie,
 • nabywanie, posiadanie, zarządzanie i zbywanie udziałów w przedsiębiorstwach na warunkach określonych w porozumieniu z Walnym Zgromadzeniem EFI,
 • inne działania związane z misją EFI, w tym operacje zaciągania pożyczek.

W tym celu statut przewiduje kapitał założycielski w wysokości dwóch miliardów euro. Kapitał statutowy może zostać podwyższony decyzją Walnego Zgromadzenia, stanowiącego większością 85% oddanych głosów. W przypadku podwyższenia kapitału każdy członek ma możliwość objęcia ułamka podwyższenia odpowiadającego stosunkowi, który istniał między udziałami objętymi przez tego członka a kapitałem Funduszu przed podwyższeniem. Członkowie Funduszu odpowiadają za zobowiązania Funduszu wyłącznie do wysokości ich udziału w kapitale subskrybowanym, ale niewpłaconym.

Kierownictwo

Fundusz jest zarządzany i administrowany przez Walne Zgromadzenie, Zarząd i Dyrektora Naczelnego.

Walne zgromadzenie. W skład Walnego Zgromadzenia wchodzą członkowie Funduszu, a mianowicie Wspólnota Europejska reprezentowana przez Komisję Europejską, EBI i instytucje finansowe wymienione w załączniku do niniejszego Statutu.

Podejmuje ono wszelkie decyzje upoważniające Fundusz do prowadzenia działań finansowych w celu osiągania celów wspólnotowych. Ponadto Walne Zgromadzenie:

 • zatwierdza regulamin wewnętrzny Funduszu,
 • podejmuje decyzje w sprawie przyjęcia nowych członków,
 • zatwierdza roczne sprawozdanie złożone przez Zarząd,
 • zatwierdza roczny bilans zysków i strat,
 • określa przeznaczenie i rozdzielenie dochodu netto Funduszu itp.

Zgromadzenie zbiera się co najmniej raz w roku, jest zwoływane przez Prezesa Zarządu. Każdy członek Funduszu ma liczbę głosów równą liczbie objętych przez niego udziałów. Decyzje są podejmowane większością oddanych głosów, o ile w statucie nie przewidziano inaczej. Kworum wymagane do tego, aby Walne Zgromadzenie mogło się odbyć , jest osiągnięte, jeżeli członkowie obecni lub reprezentowani posiadają nie mniej niż 50 procent subskrybowanego kapitału. Walnym Zgromadzeniom przewodniczy przedstawiciel członka posiadającego największą ilość udziałów w Funduszu. Walne Zgromadzenie ma także prawo zmienić liczbę członków Zarządu.

Zarząd. Zarząd składa się z siedmiu członków wyznaczonych przez Walne Zgromadzenie, a wskazanych przez członków Funduszu. Jego członkowie działają niezależnie i w najlepszym interesie Funduszu. Są oni odpowiedzialni wyłącznie przed Walnym Zgromadzeniem. Ich mandat trwa dwa lata i jest odnawialny.

Zarząd

 • podejmuje decyzje w sprawie wszystkich operacji Funduszu,
 • przyjmuje kierunki i główne wytyczne dotyczące działalności i zarządzania Funduszem,
 • opracowuje propozycje składane Walnemu Zgromadzeniu,
 • określa ogólne warunki uczestnictwa,
 • określa kryteria zwrotu dotyczące operacji Funduszu itp.

Zarządowi przewodniczy jeden z jego członków. Zarząd zbiera się tak często, jak wymagają tego interesy Funduszu, a przynajmniej raz na kwartał. Decyzje są podejmowane większością głosów, pod warunkiem że jest obecna przynajmniej połowa jego członków.

Dyrektor Naczelny. Dyrektor Naczelny kieruje Funduszem niezależnie, lecz odpowiada przed Zarządem. Jest mianowany na okres 5 lat z możliwością ponownego wyznaczenia.

Dyrektor Naczelny jest odpowiedzialny za bieżące zarządzanie funduszem. W szczególności:

 • działa zgodnie z kierunkami i głównymi wytycznymi przyjętymi przez Zarząd,
 • przedkłada roczne sprawozdania finansowe Funduszu Zarządowi,
 • ustala w ramach swoich kompetencji roczne sprawozdania finansowe Funduszu,
 • dostarcza Zarządowi dodatkowe sprawozdania i dokumenty przewidziane w statucie.

Działalność EFI

Rachunki Funduszu podlegają corocznemu audytowi wykonywanemu przez komisję rewizyjną złożoną z trzech do pięciu biegłych rewidentów wyznaczanych przez Walne Zgromadzenie.

Poziom wynagrodzenia lub inne dochody uzyskiwane przez Fundusz w związku z jego działalnością określane są w taki sposób, aby odzwierciedlały ponoszone ryzyko, pokrywały koszty operacyjne i umożliwiały tworzenie rezerw.

W odniesieniu do zapewnienia gwarancji, ograniczenia dotyczące zobowiązań Funduszu ustanawiane są przez Zarząd. Odpowiednie ograniczenia dotyczące zobowiązań Funduszu przy nabywaniu udziałów w przedsiębiorstwach ustanawiane są przez Walne Zgromadzenie.

Całkowite zobowiązania Funduszu nie mogą przekraczać, w odniesieniu do udzielania gwarancji, trzykrotnej sumy subskrybowanego kapitału (pułap ten może być podwyższony decyzją Walnego Zgromadzenia do maksymalnej wysokości pięciokrotnej sumy subskrybowanego kapitału) i, w odniesieniu do udziałów, kwoty określonej decyzją Walnego Zgromadzenia.

Zarząd może czasowo zawiesić działalność Funduszu, jeśli wymagają tego okoliczności. Zarząd przekazuje tę decyzję Walnemu Zgromadzeniu, które, stanowiąc większością kwalifikowaną 85% oddanych głosów, może podjąć decyzję o trwałym zakończeniu działalności Funduszu.

Fundusz współpracuje w ramach swoich zadań z osobami trzecimi np. z organizacjami międzynarodowymi. Spory między Funduszem a beneficjentami jego działalności są rozstrzygane przez właściwe sądy krajowe. Siedzibą Funduszu jest Luksemburg.

Kontekst

EBI, bank publiczny w służbie polityki UE, został ustanowiony w 1958 r. Traktatem Rzymskim wraz z Europejską Wspólnotą Gospodarczą (EWG). Misją EBI jest udzielanie pożyczek, które finansuje z pożyczek zaciąganych na rynkach kapitałowych, a nie za pomocą środków budżetowych. EBI często współfinansuje projekty z Komisją Europejską, która zarządza dotacjami UE, w szczególności funduszami strukturalnymi.

EFI jest jednostką grupy EBI wyspecjalizowaną w kapitale podwyższonego ryzyka. Założony w 1994 roku w celu promowania w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), EFI inwestuje w fundusze kapitału podwyższonego ryzyka, mając na celu wspieranie szybko rozwijających się firm oraz przedsiębiorstw działających w dziedzinie nowych technologii. EFI udziela również gwarancji dla portfeli kredytowych MŚP bankom, które udzielają kredytów średnio- i długoterminowych tej kategorii przedsiębiorstw. EFI uczestniczy również aktywnie w dostarczaniu doradztwa strategicznego i technicznego kontrahentom z sektora publicznego i prywatnego, działalność ta jest zapewniana przez dział „Inżynieria finansowa i usługi doradcze”.

Ostatnia aktualizacja: 10.11.2005

Top