Help Print this page 
Title and reference
Regulamin wewnętrzny Komitetu Regionów

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Regulamin wewnętrzny Komitetu Regionów

Komitet Regionów jest organem doradczym Unii Europejskiej (UE) powołanym na mocy traktatu z Maastricht. Składa się z 353 członków i takiej samej liczby zastępców wybieranych na 5 lat. W czasie europejskiego procesu decyzyjnego należy konsultować się z Komitetem w następujących dziedzinach: spójność gospodarcza i społeczna, transeuropejskie sieci infrastrukturalne, zdrowie, edukacja i kultura, polityka zatrudnienia, polityka społeczna, środowisko, energia, kształcenie zawodowe i transport.

AKT

Komitet Regionów – Regulamin wewnętrzny.

STRESZCZENIE

Regulamin ten określa działanie i organizację Komitetu Regionów. Możliwość samoregulowania została powierzona Komitetowi na mocy artykułu 306 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Niniejsze wydanie regulaminu wewnętrznego weszło w życie 10 stycznia 2010 r.

Skład

Komitet składa się z reprezentantów wspólnot regionalnych i lokalnych. Zarówno członkowie, jak i ich zastępcy muszą piastować stanowisko z wyboru lub ponosić polityczną odpowiedzialność przed wybieralnym zgromadzeniem zgodnie z artykułem 300 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Członkowie są mianowani na wniosek swoich państw członkowskich, ale to Rada przyjmuje listę członków i zastępców większością kwalifikowaną. Ci drudzy nie mogą posiadać mandatu wiążącego i muszą wykonywać powierzone im funkcje w pełni niezależnie, działając w interesie UE. Ich kadencja wynosi pięć lat.

Zadanie zastępców polega na zastępowaniu członków w sytuacji, gdy nie mogą być oni obecni.

Członkowie i ich zastępcy z jednego państwa członkowskiego stanowią delegację krajową. Każdą delegacją kieruje przewodniczący, który jest wybierany spośród członków.

Członkowie Komitetu Regionów i ich zastępcy mogą tworzyć grupy odzwierciedlające podobieństwo ich poglądów politycznych. Każda grupa musi liczyć co najmniej 18 członków, którzy będą reprezentować co najmniej jedną piątą państw członkowskich. Co najmniej połowę składu grupy muszą stanowić członkowie.

Każda grupa polityczna dysponuje sekretariatem, którego pracownicy są częścią personelu Sekretariatu Generalnego. Normalnie zbierają się oni w czasie sesji plenarnych. Oprócz tego grupy mogą zwoływać spotkania nadzwyczajne dwa razy do roku.

Istnieje także możliwość tworzenia grup międzyregionalnych, czego przykładem jest grupa obszar alpejski.

Zgromadzenie Plenarne

Komitet zbiera się w ramach Zgromadzenia Plenarnego. Zadania Zgromadzenia Plenarnego:

 • przyjmowanie opinii, raportów i rezolucji,
 • zatwierdzanie projektu preliminarza dochodów i wydatków Komitetu,
 • zatwierdzanie na początku każdej kadencji programu politycznego Komitetu,
 • wybór Przewodniczącego, pierwszego wiceprzewodniczącego i innych członków Prezydium,
 • ustanawianie komisji,
 • przyjmowanie i zmiana regulaminu wewnętrznego Komitetu,
 • odejmowanie decyzji w sprawie wniesienia skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Zgromadzenie Plenarne jest zwoływane przez Przewodniczącego przynajmniej raz na kwartał. Jeżeli przynajmniej jedna czwarta członków zwraca się o to na piśmie, przewodniczący jest zobowiązany do zwołania posiedzenia nadzwyczajnego. Wniosek musi określać zagadnienie, które ma być rozpatrywane, a żaden inny temat nie może znajdować się w porządku obrad.

Przewodniczący musi przekazać projekt porządku obrad, oparty na projekcie wstępnym przygotowanym przez Prezydium, członkom i ich zastępcom co najmniej cztery tygodnie przed sesją plenarną. Na posiedzeniu poprzedzającym otwarcie sesji plenarnej Prezydium przyjmuje ostateczny projekt porządku obrad.

Sesje Zgromadzenia Plenarnego są otwarte dla publiczności, chyba że postanowi ono inaczej. W sesjach plenarnych mogą uczestniczyć przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji. Mogą oni zostać zaproszeni do zabrania głosu w trakcie sesji. Prezydium może zaproponować Zgromadzeniu Plenarnemu czas na sprawy bieżące, tj. przeprowadzenie dyskusji ogólnej o bieżących kwestiach politycznych mających skutki regionalne i lokalne.

Za kworum Zgromadzenia Plenarnego uznaje się obecność więcej niż połowy członków.

Zgromadzenie Plenarne podejmuje decyzje większością oddanych głosów, chyba że przepisy regulaminu wewnętrznego stanowią inaczej.

Prezydium

Skład Prezydium odzwierciedla ogólny skład Komitetu. Prezydium składa się z Przewodniczącego, pierwszego wiceprzewodniczącego i po jednym wiceprzewodniczącym na każde państwo członkowskie oraz 28 innych członków i przewodniczących grup politycznych. Jest wybierane przez Zgromadzenie Plenarne na okres dwóch i pół roku. Obecnie Prezydium składa się z 63 członków. Oprócz Przewodniczącego, pierwszego wiceprzewodniczącego i przewodniczących grup politycznych stanowiska w podzielone są w następujący sposób:

 • trzy stanowiska: Niemcy, Zjednoczone Królestwo, Francja, Włochy, Hiszpania, Polska,
 • dwa stanowiska: Niderlandy, Grecja, Republika Czeska, Belgia, Węgry, Portugalia, Szwecja, Austria, Słowacja, Dania, Finlandia, Irlandia, Chorwacja, Litwa, Bułgaria, Rumunia,
 • jedno stanowisko: Łotwa, Słowenia, Estonia, Cypr, Luksemburg, Malta.

Najważniejsze zadania Prezydium:

 • opracowywanie programu politycznego na początku jego kadencji i nadzorowanie jego wykonania,
 • przygotowywanie, organizowanie i nadzorowanie prac Zgromadzenia Plenarnego i komisji,
 • zajęcie się zagadnieniami natury finansowej, organizacyjnej i administracyjnej,
 • przyjęcie sekretarza generalnego, niektórych kategorii urzędników oraz innych pracowników,
 • przedstawienie Zgromadzeniu Plenarnemu projektu preliminarza dochodów i wydatków,
 • ustanawianie grup roboczych w sprawach szczegółowych, jeśli to konieczne,
 • w przypadku gdy Zgromadzenie Plenarne nie jest w stanie podjąć rozstrzygnięcia w wymaganym terminie, Prezydium może w imieniu Komitetu wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Zgromadzenie Plenarne na kolejnej sesji plenarnej odejmuje decyzję o utrzymaniu, lub nie, skargi.

Przewodniczący

Przewodniczący reprezentuje Komitet i kieruje jego pracami. Wspiera go pierwszy wiceprzewodniczący i po jednym wiceprzewodniczącym na każde państwo członkowskie.

Komisje

Na początku każdej kadencji Zgromadzenie Plenarne ustanawia komisje odpowiedzialne za przygotowanie jego prac. Głównym zadaniem komisji jest opracowywanie projektów opinii, raportów i rezolucji, które są przedkładane Zgromadzeniu Plenarnemu. W chwili obecnej jest ich sześć:

 • CIVEX: Komisja Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych,
 • COTER: Komisja Polityki Spójności Terytorialnej,
 • ECOS: Komisja Polityki Gospodarczej i Społecznej,
 • EDUC: Komisja Edukacji, Młodzieży, Kultury i Badań Naukowych,
 • ENVE: Komisja Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii,
 • NAT: Komisja Zasobów Naturalnych.

Oprócz tych sześciu komisji, jest także Tymczasowa komisja ad hoc ds. Budżetu UE. Została ona ustanowiona w 2010 r. na czas określony.

Skład Komisji ma odzwierciedlać skład Komitetu. Każdy członek Komitetu musi wchodzić w skład co najmniej jednej, a maksymalnie dwóch, komisji. Prezydium może dopuścić wyjątki wobec członków należących do delegacji krajowych liczących mniej członków, niż wynosi liczba komisji.

Posiedzenia komisji są otwarte dla publiczności, chyba że komisja postanowi inaczej. Do uczestnictwa w posiedzeniach Komisji mogą zostać zaproszeni przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji. Uczestnicy ci mogą odpowiadać na pytania członków. W celu objaśnienia wybranego punktu porządku obrad można organizować wysłuchania publiczne oraz spotkania z ekspertami.

Dokumenty tworzone przez Komitet Regionów

Komitet Regionów opracowuje projekty opinii, raporty i rezolucje, które są następnie publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Komitet przyjmuje opinie zgodnie z artykułem 307 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej:

 • gdy Parlament Europejski, Rada lub Komisja konsultuje się z nim w przypadkach przewidzianych w traktatach, jak również we wszystkich innych przypadkach, które jedna z tych instytucji uzna za stosowne,
 • z własnej inicjatywy,
 • gdy zwrócono się o opinię do Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, a Komitet uzna, że w grę wchodzą określone interesy regionalne.

Opinie odzwierciedlają zdanie Komitetu i zawierają zalecenia lub konkretne propozycje zmiany. Do każdej opinii załączony jest osobny dokument zawierający uzasadnienie.

Sprawozdania zawierają analizy i zalecenia dotyczące kwestii leżących w gestii Komitetu.

Rezolucje dotyczą spraw aktualnych związanych z działaniami Unii Europejskiej. Dotyczą ważnych problemów społeczności regionalnych lub lokalnych.

Sekretariat Generalny

Komitet jest wspomagany przez Sekretariat Generalny, którym kieruje Sekretarz Generalny. Sekretariat musi zapewnić odpowiednie funkcjonowanie Komitetu, wspierać jego członków w czasie trwania kadencji, a także przygotowywać sprawozdania organów Komitetu. Sekretarz generalny jest odpowiedzialny za wprowadzanie w życie decyzji podjętych przez Prezydium lub Przewodniczącego. Uczestniczy z głosem doradczym w posiedzeniach Prezydium. Jest wybierany przez Prezydium większością dwóch trzecich głosów. Jego kadencja trwa pięć lat.

DOSTĘP DO DOKUMENTÓW

Każdy obywatel Unii oraz każda osoba fizyczna lub osoba prawna zamieszkała lub mająca siedzibę statutową w jednym z państw członkowskich ma prawo dostępu do dokumentów Komitetu Regionów, zgodnie z przepisami Traktatu i rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 1049/2001, i zgodnie z zasadami ustalonymi przez Prezydium.

TABELA REFERENCJI

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Regulamin wewnętrzny Komitetu Regionów

10.1.2010

-

Dz.U. L 6 z 9.1.2010.

AKTY POWIĄZANE

Protokół o współpracy między Komisją Europejską a Komitetem Regionów z dnia 22 lutego 2012 r.

W 2012 r. protokół o współpracy między Komisją Europejską a Komitetem Regionów został przyjęty przez obie instytucje w celu umocnienia i sformalizowania funkcji konsultacji obligatoryjnej bądź fakultatywnej Komitetu w obszarach o szczególnym znaczeniu, wymienionych w rocznym programie prac Komisji. Protokół ma na celu przede wszystkim zwiększenie efektów synergii między poszczególnymi dziedzinami działalności Komitetu i Komisji, w zakresie strategii Europa 2020, spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej i współpracy transgranicznej.

Ponadto wzywa się Komitet do wzmożenia konsultacji z władzami lokalnymi i regionalnymi w ramach zorganizowanego dialogu.

Komitet wreszcie dostrzega umocnienie swojej roli w sprawdzaniu zgodności wniosków ustawodawczych UE z zasadami pomocniczości i proporcjonalności.

Ostatnia aktualizacja: 10.01.2014

Top