Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europejski Bank Centralny (EBC)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europejski Bank Centralny (EBC)

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Protokół (nr 4) — Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych

STRESZCZENIE

Europejski Bank Centralny (EBC) jest bankiem centralnym strefy euro, będącym niezależną instytucją Unii Europejskiej (UE). Stanowi on główny filar Eurosystemu i prowadzi politykę pieniężną strefy euro i Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC).

Eurosystem tworzą EBC oraz krajowe banki centralne (KBC) krajów należących do strefy euro, natomiast ESBC składa się z EBC i krajowych banków centralnych wszystkich krajów UE. Dopóki wszystkie kraje UE nie wejdą do strefy euro, Eurosystem będzie funkcjonować równolegle z ESBC.

Głównym celem EBC jest utrzymywanie stabilności cen, tzn. gwarantowanie wartości euro. Bez uszczerbku dla tego celu EBC wspiera ogólne polityki gospodarcze w UE.

Podstawowe zadania EBC polegają na:

definiowaniu i wdrażaniu polityki pieniężnej strefy euro,

przeprowadzaniu operacji walutowych,

utrzymywaniu i zarządzaniu oficjalnymi rezerwami walutowymi krajów należących do strefy euro,

popularyzowaniu sprawnego funkcjonowania systemów płatniczych.

Dodatkowo, w celu realizacji swoich zadań, EBC wspomagany przez krajowe banki centralne, gromadzi informacje statystyczne oraz ma wyłączne prawo do upoważnienia do emisji banknotów euro w UE.

EBC, we współpracy z krajowymi organami nadzoru, prowadzi nadzór bankowy w strefie euro oraz w innych krajach objętych jednolitym mechanizmem nadzorczym. Obowiązek ten nałożono na EBC w 2014 r., aby przyczyniał się on do bezpieczeństwa i rzetelności działania instytucji kredytowych oraz do stabilności systemu finansowego.

Do organów decyzyjnych EBC zalicza się Radę Prezesów, Zarząd i Radę Ogólną. Rada Prezesów — zasadniczy organ decyzyjny — składa się członków Zarządu i prezesów krajowych banków centralnych strefy euro. W skład Zarządu, który odpowiada za realizację polityki pieniężnej i codzienne operacje, wchodzą prezes, wiceprezes i czterech innych członków. Rada Ogólna, wykonująca zadania, które EBC jest zobowiązany przeprowadzać do momentu przyjęcia waluty euro przez wszystkie kraje UE, składa się z prezesa, wiceprezesa i prezesów wszystkich krajowych banków centralnych strefy euro.

Rada Nadzorcza została powołana w ramach jednolitego mechanizmu nadzorczego i wykonuje zadania związane z nadzorem bankowym. Składa się ona z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, czterech przedstawicieli EBC i po jednym przedstawicielu z krajowych organów nadzorczych krajów objętych jednolitym mechanizmem nadzorczym.

EBC został ustanowiony w 1998 r., a jego siedziba znajduje się we Frankfurcie nad Menem w Niemczech.

KONTEKST

Europejski Bank Centralny, powołany 1 czerwca 1998 r., jest pełnoprawną instytucją UE. W 2009 r. ECB zyskał osobowość prawną (art. 282 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej).

Więcej informacji można znaleźć na:

AKT

Protokół (nr 4) w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego załączony do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu UE

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Protokół nr 4 w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego

Dz.U. C 326 z 26.10.2012, s. 230–250

Ostatnia aktualizacja: 21.09.2015

Top