Help Print this page 
Title and reference
Europejski Bank Centralny (EBC)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europejski Bank Centralny (EBC)

Europejski Bank Centralny (EBC) jest bankiem centralnym strefy euro, będącym niezależną instytucją Unii Europejskiej (UE). Stanowi on główny filar Eurosystemu i prowadzi politykę pieniężną strefy euro i Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC).

AKT

Protokół (nr 4) w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego załączony do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu UE

STRESZCZENIE

Europejski Bank Centralny (EBC) jest bankiem centralnym strefy euro, będącym niezależną instytucją Unii Europejskiej (UE). Stanowi on główny filar Eurosystemu i prowadzi politykę pieniężną strefy euro i Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC).

Eurosystem tworzą EBC oraz krajowe banki centralne (KBC) państw należących do strefy euro, natomiast ESBC składa się z EBC i krajowych banków centralnych wszystkich państw UE. Dopóki wszystkie kraje UE nie wejdą do strefy euro, Eurosystem będzie funkcjonować równolegle z ESBC.

Głównym celem EBC jest utrzymywanie stabilności cen, tzn. gwarantowanie wartości euro. Bez uszczerbku dla tego celu EBC wspiera ogólne polityki gospodarcze w UE.

Podstawowe zadania EBC polegają na:

definiowaniu i wdrażaniu polityki pieniężnej strefy euro,

przeprowadzaniu operacji walutowych,

utrzymywaniu i zarządzaniu oficjalnymi rezerwami walutowymi państw należących do strefy euro,

popularyzowaniu sprawnego funkcjonowania systemów płatniczych.

Dodatkowo, w celu realizacji swoich zadań, EBC wspomagany przez krajowe banki centralne, gromadzi informacje statystyczne oraz ma wyłączne prawo do upoważnienia do emisji banknotów euro w UE.

EBC, we współpracy z krajowymi organami nadzoru, prowadzi nadzór bankowy w strefie euro oraz w innych państwach objętych jednolitym mechanizmem nadzorczym. Obowiązek ten nałożono na EBC w 2014 r., aby przyczyniał się on do bezpieczeństwa i rzetelności działania instytucji kredytowych oraz do stabilności systemu finansowego.

Do organów decyzyjnych EBC zalicza się Radę Prezesów, Zarząd i Radę Ogólną. Rada Prezesów - zasadniczy organ decyzyjny - składa się członków Zarządu i prezesów krajowych banków centralnych strefy euro. W skład Zarządu, który odpowiada za realizację polityki pieniężnej i codzienne operacje, wchodzą prezes, wiceprezes i czterech innych członków. Rada Ogólna, wykonująca zadania, które EBC jest zobowiązany przeprowadzać do momentu przyjęcia waluty euro przez wszystkie kraje UE, składa się z prezesa, wiceprezesa i prezesów wszystkich krajowych banków centralnych strefy euro.

Rada Nadzorcza została powołana w ramach jednolitego mechanizmu nadzorczego i wykonuje zadania związane z nadzorem bankowym. Składa się ona z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, czterech przedstawicieli EBC i po jednym przedstawicielu z krajowych organów nadzorczych państw objętych jednolitym mechanizmem nadzorczym.

EBC został ustanowiony w 1998 r., a jego siedziba znajduje się we Frankfurcie nad Menem w Niemczech.

KONTEKST

Europejski Bank Centralny, powołany 1 czerwca 1998 r., jest pełnoprawną instytucją UE. W 2009 r. ECB zyskał osobowość prawną (art. 282 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej).

Więcej informacji można znaleźć na:

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Protokół nr 4 w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego

-

-

Dz.U. C 326 z 26.10.2012, s. 230-250

Ostatnia aktualizacja: 12.05.2015

Top