Help Print this page 
Title and reference
System unijnej homologacji typu pojazdów silnikowych

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

System unijnej homologacji typu pojazdów silnikowych

Homologacja typu przynosi krajom UE wspólne ramy prawne dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów.

AKT

Dyrektywa 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiająca ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów („dyrektywa ramowa”)

STRESZCZENIE

Homologacja typu przynosi krajom UE wspólne ramy prawne dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Niniejsza dyrektywa wprowadza obowiązek homologacji typu dla wszystkich kategorii całego pojazdu, w tym tych produkowanych w kilku etapach. Dyrektywa ustanawia:

zharmonizowane ramy zawierające ogólne wymagania techniczne homologacji typu wszystkich nowych pojazdów oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, w celu uproszczenia ich rejestracji, sprzedaży i dopuszczenia do ruchu na obszarze UE,

przepisy dotyczące sprzedaży i dopuszczania do stosowania części i wyposażenia przeznaczonego do pojazdów.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do samochodów osobowych, furgonetek, samochodów ciężarowych, autobusów i autokarów objętych obecnie w pełni zharmonizowanymi wymogami UE.

Unijny system homologacji typu oparty jest na zasadachcertyfikatu zgodności i wzajemnym uznaniu tego typu certyfikatu.

Zgodnie z systemem homologacji typu, typ pojazdu przed wprowadzeniem do obrotu testowany jest, w zgodzie z przepisami, przez krajową służbę techniczną, po czym krajowy organ udzielający homologacji wydaje homologację (świadectwo zgodności WE) w oparciu o wyniki testów. Producent może złożyć wniosek o homologację w każdym kraju UE.

Homologowanie pojazdu w jednym z krajów UE wystarczy, aby wszystkie pojazdy tego typu zostały zarejestrowane, bez konieczności dokonywania dodatkowych badań, na podstawie świadectwa zgodności w całej UE. Świadectwo zgodności to oświadczenie producenta potwierdzające, że pojazd spełnia wymogi unijnej homologacji typu. Na producencie spoczywa obowiązek zagwarantowania zgodności produkcji z homologowanym typem.

Dyrektywa 2007/46/WE obejmuje, w głównej mierze, procedurę administracyjną wymaganą przy homologacji pojazdów.

Wymagania techniczne, pod kątem których testowane są pojazdy, określają inne unijne dokumenty wymienione w załączniku IV do niniejszej dyrektywy. Dokumenty te m.in.:

nakładają obowiązek instalacji takich elementów jak: elektroniczny układ sterowania stabilnością (ESC), nowe, bardziej skuteczne lusterka, światła do jazdy dziennej, boczne osłony zapobiegające wciąganiu pieszych lub rowerzystów pod pojazd oraz osłony przeciwrozbryzgowe,

przewidują dodatkowe wymagania dla autobusów i autokarów (wyjścia awaryjne dostosowane do możliwości przewozowych pojazdu, łatwiejszy dostęp dla osób niepełnosprawnych, odpowiednia „przestrzeń przeżycia” w przypadku przewrócenia się pojazdu na bok itp.),

zawierają także pewne wymogi związane z ochroną środowiska, takie jak znormalizowane pomiary emisji CO2, limity emisji zanieczyszczeń, zużycie paliwa, moc silnika i emisja hałasu przez pojazd.

OD KIEDY DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

W zależności od kategorii pojazdu, dyrektywa była stopniowo wprowadzana w życie w latach 2009-2014.

KONTEKST

Głównym celem przepisów UE w zakresie homologacji pojazdów jest zagwarantowanie, aby nowe pojazdy, części i oddzielne zespoły techniczne wprowadzone do obrotu zapewniały wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 2007/46/WE

29.10.2007

28.4.2009

Dz.U. L 263 z 9.10.2007, s. 1-160

Kolejne zmiany i poprawki do dyrektywy 2007/46/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

Ostatnia aktualizacja: 31.12.2014

Top